Študije življenjskih potekov

Študente usposablja za analizo temeljnih značilnosti in sprememb življenjskih potekov in prehodov. Epistemološko seminar gradi tako na psihološki tradiciji; se nanaša na spremembe v posameznikovi biografski izkušnji in identiteti ter socialni integraciji skozi življenje, kot na sociološki tradiciji: nanaša se na družbene, institucionalne strukturne spremembe v socialnem in zgodovinskem času, ki vplivajo na življenjski potek. Spremembe sodobnih življenjskih potekov analiziramo v okviru modernizacije in družbenih sprememb. Življenjski potek je hkrati rezultat in nosilec teh sprememb Temeljni problem je, kako na življenjski potek posameznika ali posameznice delujejo kulturni modeli, družbeni red, institucije na eni strani in osebna pričakovanja, osebni načrti, individualne značilnosti in individualno načrtovanje biografij na drugi strani. Glavna področja, ki nas bodo zanimala v raziskavi življenjskega poteka, so vloga izobraževanja, delovno okolje, družina in zasebnost, potrošnja in trg, sfera političnega, mediji, interesna združenja, neformalne osebne mreže. Poseben poudarek bo na analizi sprememb odraščanja in temeljnega prehoda iz mladosti v odraslost, predvsem analizi destandardizacije in deregulacije prehodov v odraslost ter analizi institucij socialne države, ki oblikujejo merila in postopke selekcije, ki zmanjšujejo, obvladujejo socialna tveganja ter določajo nadomestne statusne prehode.

Kontakt

Skrbnica področja:
zasl. prof. dr. Mirjana Ule
mirjana.ule@fdv.uni-lj.si

 

Program se v študijskem letu 2021/22 ne bo izvajal.

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Obvezni temeljni predmeti

Obvezni temeljni predmeti so temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente, ki vpišejo študij na določenem področju programa; za zagotovitev področja študent vpiše predmete v obsegu 20 ECTS s področja svojega doktorskega študija. Predmeti se izvajajo v organizirani obliki študija, aktualna oblika izvajanja je prilagojena številu kandidatov.

Posamezna področja lahko po potrebi oblikujejo večje število temeljnih predmetov. Sorodna področja lahko zaradi lažje izvedbe oblikujejo skupne temeljne predmete. Študent vpiše 20 ECTS temeljnih predmetov v dogovoru z mentorjem.

Doktorski seminarji

Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije. Fakulteti vsako leto sproti zagotovita pripravo in izvedbo doktorskih seminarjev, ki so prilagojeni študentovi ožji usmeritvi ali temi doktorske disertacije. Izvajajo se kot doktorski seminarji za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti. Takšna zasnova omogoča najvišjo možno stopnjo fleksibilnosti, prilagajanja študentu, temi njegovega raziskovalnega dela in ažurnemu vključevanju najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se študent ukvarja. Študent v dogovoru z mentorjem in skladno z raziskovalno temo doktorske disertacije izbere seminarje v obsegu 20 KT. Seminarji se izvajajo v organizirani obliki študija; oblika izvajanja je prilagojena številu študentov.

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.