Študije vsakdanjega življenja

Študente usposablja za analizo epistemoloških vprašanj vzpostavljanja, obnavljanja in spreminjanja vsakdanjega življenja in vsakdanjega sveta ter fenomenov, ki so z njima povezani. Tematsko se usmerja v moderno in sodobno konstituiranje zasebnosti in intimnosti, razmerje med zasebnim in javnim, v procese oblikovanja vsakdanjih ideologij, subjektnih struktur, identitetnih praks, življenjskih slogov, telesnih in prehranskih praks... , kar vse je potrebno za razumevanje in interpretacijo lastnega sveta in vsakdanjega življenja. Drug vsebinski poudarek seminarja je v analizi tistih družbenih skupin, za katere na podlagi dosedanjega raziskovanja vemo, da so realno in simbolno prikrajšane v vsakdanjem življenju in v aktivnem državljanstvu. Identificirali in analizirali bomo dejavnike in področja tveganj družbene izključenosti v vsakdanjem življenju ter možnosti za boljši družbeni in participativni položaj ljudi, ki jih družbena neenakost in tveganja najbolj zadevajo.

Študij je naravnan večdisciplinarno: poleg sociologije kot osnovne discipline uporablja spoznanja socialno-psiholoških, zgodovinskih, političnih in sorodnih ved, ki analizirajo soodvisnost med mikrosfero življenja ter družbeno-ekonomskimi ter kulturnimi habitusi, v katere je vpeta.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Alenka Švab
alenka.svab@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti 
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Obvezni temeljni predmeti

Obvezni temeljni predmeti so temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente, ki vpišejo študij na določenem področju programa; za zagotovitev področja študent vpiše predmete v obsegu 20 ECTS s področja svojega doktorskega študija. Predmeti se izvajajo v organizirani obliki študija, aktualna oblika izvajanja je prilagojena številu kandidatov.

Posamezna področja lahko po potrebi oblikujejo večje število temeljnih predmetov. Sorodna področja lahko zaradi lažje izvedbe oblikujejo skupne temeljne predmete. Študent vpiše 20 ECTS temeljnih predmetov v dogovoru z mentorjem.

Doktorski seminarji

Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije. Fakulteti vsako leto sproti zagotovita pripravo in izvedbo doktorskih seminarjev, ki so prilagojeni študentovi ožji usmeritvi ali temi doktorske disertacije. Izvajajo se kot doktorski seminarji za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti. Takšna zasnova omogoča najvišjo možno stopnjo fleksibilnosti, prilagajanja študentu, temi njegovega raziskovalnega dela in ažurnemu vključevanju najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se študent ukvarja. Študent v dogovoru z mentorjem in skladno z raziskovalno temo doktorske disertacije izbere seminarje v obsegu 20 KT. Seminarji se izvajajo v organizirani obliki študija; oblika izvajanja je prilagojena številu študentov.

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.