Sociologija

Hkrati v zaporedni in sočasni časovni perspektivi se bodo obravnavale sociološke teorije kot kompleksno in fluidno mrežo konvergentnih in/ali nasprotujočih si socioloških idej. S tem se bo izognil običajni klasifikaciji socioloških teorij, vključno z njihovo delitvijo na klasične in sodobne teorije, ter njihovemu obravnavanju kot razmeroma jasno ločenih in bolj ali manj samozadostnih kompleksov idej. V skladu s to usmeritvijo bo analitična pozornost usmerjena zlasti na konvergentne teoretske vsebine, tj, na ideje, ki omogočajo sociološko teoretsko sintezo. Ta cilj bo seminar uresničil predvsem s sistematično obravnavo vprašanja, kako so v različnih socioloških pristopih upoštevane, operacionalizirane in teoretsko osmišljene ključne sociološke pojmovne dihotomije. Obravnavane bodo zlasti naslednje dihotomije: struktura(sistem)/delovanje, stabilnost/spremembe, konsenz/konflikt, mikro/makro družbena raven, lokalno/globalno, integracija/dezintegracija, diferenciacija/integracija, dejstva/vrednote, narava/kultura, racionalnost/emocije ter konformno/deviantno. Teoretske elaboracije teh dihotomij bodo ovrednotene glede na njihovo logično konsistentnost ter njihovo spoznavno učinkovitost pri raziskovanju sodobnih družb. V okviru seminarja bo posebna pozornost namenjena obravnavi izbranih vsebin, ki so visoko relevantne v sodobnem družboslovju kot je npr. socialni kapital.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Alenka Švab
alenka.svab@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Obvezni temeljni predmeti

Obvezni temeljni predmeti so temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente, ki vpišejo študij na določenem področju programa; za zagotovitev področja študent vpiše predmete v obsegu 20 ECTS s področja svojega doktorskega študija. Predmeti se izvajajo v organizirani obliki študija, aktualna oblika izvajanja je prilagojena številu kandidatov.

Posamezna področja lahko po potrebi oblikujejo večje število temeljnih predmetov. Sorodna področja lahko zaradi lažje izvedbe oblikujejo skupne temeljne predmete. Študent vpiše 20 ECTS temeljnih predmetov v dogovoru z mentorjem.

Doktorski seminarji

Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije. Fakulteti vsako leto sproti zagotovita pripravo in izvedbo doktorskih seminarjev, ki so prilagojeni študentovi ožji usmeritvi ali temi doktorske disertacije. Izvajajo se kot doktorski seminarji za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti. Takšna zasnova omogoča najvišjo možno stopnjo fleksibilnosti, prilagajanja študentu, temi njegovega raziskovalnega dela in ažurnemu vključevanju najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se študent ukvarja. Študent v dogovoru z mentorjem in skladno z raziskovalno temo doktorske disertacije izbere seminarje v obsegu 20 KT. Seminarji se izvajajo v organizirani obliki študija; oblika izvajanja je prilagojena številu študentov.

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.