Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

V današnjem času so uspešne tiste družbe, ki so dobro organizirane in katerih organizacije so visoko učinkovite. Uspešne organizacije se zavedajo pomena strokovnega razvoja in osebnega zadovoljstva svojih kadrov, zato veliko vlagajo v prenos novih znanj na širok krog posameznikov ter zagotavljajo njihovo praktično uporabo.

Na podiplomskem študiju boste študenti prek vsebin predmetov v tesni povezavi s prakso in raziskavami razvili kompetence za uspešno reševanje izzivov na področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij. 

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Program ima 3 module: Upravljanje in razvoj organizacij, Upravljanje človeških virov in znanja in Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij.
Strokovni naslov: magister/magistrica sociologije (mag. soc.)
Program je razpisan kot redni študij. 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Predmeti

Analiza organizacij in komparativni menedžment

Predmet obravnava osnove menedžmenta in organizacij: organizacijske strukture in procese (odločanje, moč, vpliv), obvladovanje organizacij, vodenje v organizaciji, ljudje v organizaciji, akterji v organizaciji, zunanja kontrola organizacij,kooperativne oblike medorganiazcijskih odnosov,organizacija in država, vpliv globalizacije trgov na vedenje podjetij, nacionalne kulture in menedžment, menedžment v globalnem podjetju.

Upravljanje človeških virov

Problematiko upravljanja človeških virov proučujemo poglobljeno na višji ravni zahtevnosti z obravnavo strateških dilem, strategij in kadrovskih modelov.

Ekonomija in družba

Pri predmetu bo obravnavana zgodovina proučevanja prepletenosti družbenega in ekonomskega v družboslovju, klasični teoretični prispevki in njihov prispevek  v razumevanju aktualnega ekonomskega dogajanja, novejši koncepti, teorije in raziskovalni rezultati in živa akademska razprava o komplementarnosti/tekmovalnosti ekonomskih in socioloških konceptov in metod. Teoretične in metodološke vsebine bodo povezane z analizo aktualnih družbenih in ekonomskih trendov.

Menedžment in globalizacija gospodarstva

Razvoj globalizacije in vpliv na menedžment. Strukturne spremembe v svetu in izzivi za upravljanje. Načini in zakonitosti internacionalizacije. Dejavniki konkurenčnosti in kako jo krepiti, zlasti ko gre za majhne države in manjša podjetja. Strategija do multinacionalk in tujih neposrednih investicij. Organizacija multinacionalk in naloge globalnih menedžerjev. Posebna pozornost se posveča problematiki slovenskih podjetij, izzivom, ki pri tem nastajajo za menedžerje kadrovskih služb.

Upravljanje znanja

Študenti bodo uvodoma seznanjeni z epistemologijo znanja. Posebna pozornost bo namenjena organizacijskemu učenju, principom učeče se organizacije, usklajevanju organizacijskih strategij s sistematičnim uvajanjem strategij upravljanja znanja. Pri tem se bomo osredotočili na organizacijski in procesni nivo. Študenti bodo pri analizi primerov in analizi pogoje za upravljanje znanja izdelali seminarsko nalogo, v katero bodo zajeta tudi znanja drugih predmetov magistrskega programa.

Evropski industrijski odnosi

Proučevanje institucionalnega okolja na ravni EU; predstavitev ključnih značilnosti novejšega razvoja nacionalnih sistemov industrijskih odnosov v Nemčiji, Italiji, Švedski in Veliki Britaniji; proučevanje razvoja industrijskih odnosov v državah jugovzhodne Evrope – poudarek je na Sloveniji, Hrvaški in Srbiji.

Pravni okviri upravljanja neprofitnih organizacij

Izbrana poglavja iz gospodarskega statusnega prava. Javne službe, javni zavodi javna podjetja in druge osebe javnega prava. Neprofitne osebe zasebnega prava. Razmerja upravljanja v profitnih in neprofitnih organizacijah. Pravni položaj članov organov upravljanja neprofitne organizacije.

Upravljanje in razvoj karier

Opredelitev kariernih konceptov bo podana z vidika spreminjanja pomena in značilnosti dela ter trga dela. Modeli individualnih poklicnih izbir in razvoja karier bodo povezani z družbenim okoljem in socialnimi akterji (v družini, šoli in skupnosti), ki ustvarjajo vire in vplivajo na  razvoj kariere na različnih področjih življenja. Organizacijski vidiki razvoja in upravljanja poklicne kariere bodo predstavljeni od faze vstopa v organizacijo do upokojitve ter umeščeni  v strateško upravljanje.

Upravljanje sprememb

Uvajanje sprememb v organizacijah je zapleten proces, ki je pogosto neuspešen. Predmet vsebuje tri vsebinske sklope. Prvi obravnava problem sprememb v sodobni organizaciji in vzroke strukturne inercije Drugi sklop se osredotoča na moč v organizaciji, divergenco interesov in formiranje koalicij. V tem delu je v ospredju politična teorija organizacij. Tretji sklop govori o vodenju procesa sprememb potem, ko se ustvari koalicija za spremembe. V tem delu je poudarek na oblikovanju procesa sprememb.

Izobraževanje in zaposlovanje

Predmet obsega vsebine, pomen ter vlogo izobraževanja in kvalifikacij na trgu dela glede na gospodarske, demografske, družbene in tehnološke spremembe v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. V tem okviru se ukvarja s teoretskimi izhodišči, na katerih temelji pomen izobraževanja za sistem zaposlovanja, z učinkovitimi pristopi k vlaganjem v vseživljenjsko učenje s posebnim poudarkom na izobraževanju zaposlenih, merjenju izobrazbenih dosežkov in vrednotenju učinkov.  

Oblikovanje sistemov za upravljanje znanja

Pri predmetu najprej študente seznanimo z razumevanjem modelov  upravljanja znanja v organizaciji in mestom funkcije upravljanja znanja v organizacijski strukturi. Pri implementaciji modelov sledimo naslednje korake:  a) oblikovanje strategije za upravljanje znanja; b) izgradnja infrastrukture za upravljanje znanja; c) proučimo strateške izbira za povezovanje ljudi v organizaciji in d) z vlogo informacijskih tehnologij v funkciji poslovanja in upravljanja znanja.

Pravni vidiki intelektualne lastnine

Predmet je sestavljen iz šestih poglavij. Študenti in študentke bodo v uvodnem delu spoznali zgodovinski razvoj, družbeno-ekonomski pomen, teorije in vire intelektualne lastnine, nato bo pozornost usmerjena na patentno pravo, na pravno zaščito znakov razlikovanja in na avtorsko pravo, v zadnjih dveh delih pa na varstvo pravic intelektualne lastnine ter na pravice intelektualne lastnine, ustvarjene v delovnem razmerju ali v zvezi z njim.

Socioekonomika izobraževanja

Izobraževanje cele vertikale, od osnovne šole od univerzitetnih ravni, se v evropskem okolju pospešeno komodificira. V tem smislu je primerno, da izobraževanje, ki je bila kot pretežno javno dosegljiva dobrina celo 20. stol.  podlaga za procese modernizacije in argument za nastajanje meritorne družbe, z izenačevanjem vstopnih priložnosti (ameriška razlaga), razmislimo tudi v novem, bolj tržnem okviru. procesi potekajo z veliko odpora, potrebne so mednarodne primerjave izobraževalnega sistema in okolij.

Upravljanje socialnih omrežij

Socialna omrežja so v ospredju razvojnih dilem, povezanih z uspešnim vodenjem sodobnih organizacij in skupnost. Poudarek na socialnih vezeh sproža številna vprašanja v zvezi z upravljanjem socialnih omrežij v spremenjenih pogojih povečane tekmovalnosti, individualizacije in družbene raznolikosti. Iskanje odgovorov na zgornja vprašanja bo potekalo skozi študije primerov, spoznavanje z osnovnimi koncepti iz analize omrežij ter klasične in sodobne sociološke teorije.

Ustvarjalnostt v menedžmentu

Predmet nudi prikaz možnosti za preraščanje rutine s ključnimi vzvodi za generiranje sprememb v organizaciji in skuša odstreti vpogled v ustvarjalnost kot način osmišljanja poklicnega življenja posameznika in kot zahtevo sodobnega trga do organizacije.

Spol, delo in organizacije

Pri predmetu bodo analizirani povezanost spola, dela in organizacij in bo podana  razlaga delitve in vrednotenja različnih vrst dela (neplačano/plačano), dejavnosti (feminizirane/maskulinizirane) in sfer življenja (zasebno/javno).  Pomembne teme obravnave bodo: sodobna rekonceptualizacija koncepta dela, spolna delitev dela, spolno določena organizacijska kultura, spolnost, delo in organizacije, delitev organizacijskih vlog in moči po spolu, spolna segregacija poklicev in razlike v plačah.

Ekonomska in organizacijska demokracija

Pri predmetu bodo predstavljeni relevantni teoretični koncepti in izsledki empiričnih raziskav o različnih oblikah ekonomske in organizacijske demokracije (kot so sodelovanje zaposlenih v lastništvu, vodenju in upravljanju gospodarskih družb) in prakse podjetij, ki sodelovanje zaposlenih uporabljajo kot komplementarno sodobnim menedžerskim in organizacijskim pristopom.

Medkulturna pogajanja

Študentje se seznanijo s kulturnimi konteksti kot okvirom različnih tipov pogajanj (predvsem diplomatskih in poslovnih), z oblikami pogajanj in njihovimi pravili ter s strategijami, taktikami in metodami uspešnih pogajanj in medkulturnega dialoga, ki jih skozi uporabljeno metodiko (simulacije, casi, opazovanje) dela tudi usvojijo.

Epistemološki vidiki upravljanja z znanjem

Predmet se bo ukvarjal z epistemološkimi in družbenimi vidiki upravljanja znanstvenega vedenja. V zvezi s tem bo sistematične osvetlitve deležna razmejitev med epistemološkimi načeli klasične in moderne znanosti.  Osrednja pozornost bo namenjena obravnavi razmerje med mono-, inter- in trans-disciplinarno strukturo znanstvenega vedenja, hierarhičnimi in  heterarhičnimi institucionalnimi povezavami v znanosti, različnim modelom družbene odgovornosti v znanosti.

Organizacijsko komuniciranje

Predmet predstavlja ključne vidike organizacijskega komuniciranja, vključno s komuniciranjem organizacije v družbenem okolju. Utemeljuje se v znanstveni disciplini organizacijskega komuniciranja. Večji del predmeta je posvečen komuniciranju v organizaciji, še posebej komuniciranju v funkciji upravljanja in vodenja. V tem okviru se navezuje tudi na korporativno komuniciranje in odnose z javnostmi.

Socialno podjetništvo

V okviru predmeta bo socialno podjetništvo obravnavano kot močan trend, ki spreminja karakter  neprofitnih organizacij. Te so obravnavane kot pomemben strukturni element evropskih blabinjskih sistemov. To pomeni, da bodo najprej predstavljeni družbeni pogoji v katerih so se izoblikovali različni blaginjski sistemi;  pojasnjena bo vloga javnih in zasebnih neprofitnih organizacij v njihovih okvirjih. Posebna pozornost bo posvečena analizi reformnih procesov sedanjih držav blaginje; pojasnjeni bodo njihovi učinki na spreminjanje vloge in pomena NPO v današnjih evropskih družbah s poudarkom na kritični analizi fenomena socialnega podjetništva.

Zakaj na program

Diplomanti magistrskega programa Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja pridobijo kompetence poglobljenega razumevanja, prepoznavanja...

Zaposlitev in kariera

Program omogoča magistrantom uspešen razvoj karier in zaposljivost na širokem profesionalnem področju kadrovske dejavnosti, ob kateri velja še posebej izpostaviti...

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.