Psihologija komuniciranja

Temelji na analizi in refleksiji temeljnih psiholoških teorij in konceptov komuniciranja (pri čemer izhaja iz teze, da je komuniciranje poglaviten dejavnik v socialni konstrukciji subjekta) ter medosebnih in družbenih odnosov. Poudarek bo na delovanjskem in odnosnem vidiku komuniciranja. Cilj seminarja je analiza in refleksija relacijskih komunikacijskih procesov in sporočil, ki jih ljudje uporabljajo za definiranje svojih medosebnih odnosov, obenem pa se ukvarja s teorijo socialnega nadzora in deviantnosti v skupinah s perspektive komunikacijskega vedenja. Izhaja iz dejstva, da je govor najpomembnejše sredstvo socialnega vplivanja in delovanja. Glavni poudarki seminarja so na: kritični analizi procesov socialne konstrukcije pomenov sporočil, navezavi na novejše diskurzne in narativne analize verbalnega in neverbalnega komuniciranja, konceptualiziranju dinamike medosebnega komuniciranja kot zgodbe (naracije), ki "se pripoveduje" skozi komunikacijska in druga interakcijska dejanja partnerjev, raziskovanju razlik med refleksivnimi, nerefleksivnimi, mancipatornimi, instrumentalnimi in ekspresivnimi načini in vzorci komuniciranja ter zavzemanju za neformalno dialoško etiko, ki temelji na občutljivosti posameznikov za odnose, na empatiji in na ravnotežju v socialnih izmenjavah. Pozornost bo posvečena prepoznavanju ideološkega, nadzorovalnega in predsodkovnega diskurza.

Kontakt

Skrbnica področja:
doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak
metka.mencin-ceplak@fdv.uni-lj.si
V študijskem letu 2021/22 ni razpisanih vpisnih mest.

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti 
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Obvezni temeljni predmeti

Obvezni temeljni predmeti so temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente, ki vpišejo študij na določenem področju programa; za zagotovitev področja študent vpiše predmete v obsegu 20 ECTS s področja svojega doktorskega študija. Predmeti se izvajajo v organizirani obliki študija, aktualna oblika izvajanja je prilagojena številu kandidatov.

Posamezna področja lahko po potrebi oblikujejo večje število temeljnih predmetov. Sorodna področja lahko zaradi lažje izvedbe oblikujejo skupne temeljne predmete. Študent vpiše 20 ECTS temeljnih predmetov v dogovoru z mentorjem.

Doktorski seminarji

Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije. Fakulteti vsako leto sproti zagotovita pripravo in izvedbo doktorskih seminarjev, ki so prilagojeni študentovi ožji usmeritvi ali temi doktorske disertacije. Izvajajo se kot doktorski seminarji za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti. Takšna zasnova omogoča najvišjo možno stopnjo fleksibilnosti, prilagajanja študentu, temi njegovega raziskovalnega dela in ažurnemu vključevanju najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se študent ukvarja. Študent v dogovoru z mentorjem in skladno z raziskovalno temo doktorske disertacije izbere seminarje v obsegu 20 KT. Seminarji se izvajajo v organizirani obliki študija; oblika izvajanja je prilagojena številu študentov.

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.