Pogoji in merila

Pogoji za vpis

Kdor je končal:

a) študijski program  najmanj prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk;

b) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te obveznosti določi pristojni prodekan.

Pogoj za izvajanje programa je najmanj 10 vpisanih študentov.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer:

  • povprečna ocena pri dosedanjem študiju – 100%. 

Če je na predhodnem študiju predvideno diplomsko delo, se upošteva v povprečni oceni.