Pogoji in merila

Pogoji za vpis

Kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje s področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje  poslovne in upravne vede, pravo, socialno delo, varstvo okolja, varnost (vključno z vojaškimi akademijami) ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, in je zbral 240 kreditnih točk;

b) študijski program najmanj prve stopnje iz drugih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk , če opravi študijske obveznosti,  ki so bistvene za nadaljevanje študija.  Te obveznosti določi pristojni prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk;

c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja,  pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk. Te obveznosti določi pristojni prodekan.

Program se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 10 študentov.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer:

  • povprečna ocena pri dosedanjem študiju – 100 %. 

Če je na predhodnem študiju predvideno diplomsko delo, se upošteva v povprečni oceni.