Pogoji in merila

Pogoji za vpis

Kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje s strokovnega področja Evropske študije ali Mednarodni odnosi ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk;

b) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli drugega strokovnega področja  ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini in je zbral 240 kreditnih točk, če  pred vpisom opravi študijske obveznosti  s  strokovnega področja Mednarodni  odnosi ali Evropske študije. Te obveznosti določi pristojni prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk;

c) študijski program najmanj prve stopnje s kateregakoli študijskega področja, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini,  kjer je zbral 180 kreditnih točk,  če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 kreditnih točk.  Te obveznosti določi pristojni prodekan.

Pogoj za izvajanje programa je najmanj 10 vpisanih študentov.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

  • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže
  • ocena, dosežena na ustnem ali pisnem izbirnem izpitu s področij Mednarodni odnosi, Mednarodni ekonomski odnosi in Politika mednarodnega prava, pred strokovno komisijo, določeno s strani Katedre za mednarodne odnose - 50 % teže.