Upravljanje in razvoj organizacij

Upravljanje in razvoj organizacij je področje, ki je tradicionalno in v sedanjosti v družboslovju deležno velikega interesa. V teoretskem-konceptualnem smislu bomo pri doktorskem seminarju uporabili multidisciplinarni pristop, predvsem pa poudarili koncepte naslednjih disciplin: sociologije, ekonomije, prava, socialne psihologije in organizacijske teorije. Teoretične in metodološke vsebine bodo povezane z analizo aktualnih družbenih in ekonomskih trendov in pojavov, kot so npr. spreminjanje lastniških struktur in upravljanja gospodarskih družb, uvajanje in delovanje evropskega trga delovne sile, delovanje svetovnih finančnih trgov in gospodarskih organizacij v pogojih globalizacije in EU integracij, feminizacija plačanega dela in delovnih migracij na svetovnem in evropskem trgu delovne sile, selektivni prenos menedžerski znanj iz profitnih organizacij v neprofitne in javne organizacije, nove oblike sodelovanja oz. partnerstva med javnim in privatnim sektorjem. Pri seminarju bodo s pomočjo projektno/problemsko organiziranega dela študentov obravnavane izbrane med naslednjimi temami: Zaupanje in sodelovanje v ekonomskem življenju; Družbena konstrukcija in umeščenost ekonomskih institucij (denar, trg, lastništvo); Gospodarske družbe – spremembe, okolje, mrežni odnosi v organizacijah in med njimi; Globalizacija EU – delitev moči med državami in znotraj držav; Spolna konstrukcija ekonomskega življenja; Družbeno ekonomske spremembe v državah Vzhodne in Centralne Evrope ter EU integracije. Upravljanje in organizacije: organizacijske strukture in procesi, obvladovanje organizacij, vodenje v organizaciji, ljudje v organizaciji, interakcija med organizacijo in okoljem, zunanja kontrola organizacij, kooperativne oblike med organizacijskih odnosov, organizacija in država, globalizacija trga in globalizacija podjetij; Specifične značilnosti sodobnih organizacij: upravljanje sprememb, ustvarjalna organizacija, zdrava in družbeno odgovorna organizacija; Upravljanje raznolikosti z vidika spola, generacij in družbenih manjšin; Spreminjanje vloge in pomena poklicnega življenja ter različnih področij zasebnega življenja, ustvarjanje in upravljanje karier na različnih področjih življenja, konceptualne razlage integracije različnih področij življenja, usklajevanje individualne poklicne in organizacijske kariere; Negativni pojavi v organizaciji ter metodološki pristopi k njihovem obvladovanju; Tehnologija uporabe moči in regulacija procesov odločanja, Teorije in metode upravljanja s konflikti.

Kontakt

Skrbnika področja:
prof. dr. Dana Mesner Andolšek
dana.mesner-andolsek@fdv.uni-lj.si

doc. dr. Andrej Kohont
andrej.kohont@fdv.uni-lj.si 

 

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Predmeti

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.