Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

Št.

Predmet oz. študijska oblika

ECTS

1. letnik

1.

Temeljni predmet I

10

2.

Temeljni predmet II

10

3.

Doktorski seminar I

usmeritveni seminar področja

10

4.

Doktorski seminar II

Seminar s področja teme doktorske disertacije, ki ga vodi mentor

10

5.

Raziskovalno delo

Priprava dispozicije doktorske disertacije

20

2. letnik

6.

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

10

7.

Raziskovalno delo

Izdelava dispozicije doktorske naloge

15

Prijava teme doktorske disertacije ter javna predstavitev

15

Delo na izvirnem znanstvenem prispevku

20

3. letnik

8.

Raziskovalno delo

Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku

60

4. letnik    

9.

Raziskovalno delo

Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku

50

10.  Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela pred komisijo                     5
11. Javni zagovor doktorske disertacije                     5

Predmetnik je zasnovan tako, da študent v prvem letniku vpiše temeljna predmeta v obsegu 20 KT, doktorski seminar I kot usmeritveni izbirni seminar področja študija ter doktorski seminar II, ki je usklajen s temo doktorske disertacije in ga vodi mentor.

Temeljni predmet I lahko izbere med predmeti, ki jih ponuja FDV: Evropski blaginjski sistemi in osnovni socialnopolitični diskurzi, Politika in vladanje v Evropski uniji, Javne politike EU.

Temeljni predmet II izbere med predmeti, ki jih ponuja FF:  Evropa v antropološki perspektivi, Družbena geografija Evropske unije, Evropsko državljanstvo in identiteta, Evropska književnost, Evropa v literarnih diskurzih.

Opravljene obveznosti pri temeljnih predmetih in seminarjih so pogoj za nadaljevanje doktorskega študija in vpis v drugi letnik.

V drugem letniku sledi zunanji izbirni predmet(i) v obsegu 10 ECTS, ki omogoča(jo) zunanjo izbirnost in mednarodno mobilnost. Preostali del letnika je namenjen raziskovalnemu delu, izdelavi in prijavi teme doktorske disertacije ter njeni javni predstavitvi. Temo doktorske disertacije študent prijavi do zaključka prvega semestra. V drugem letniku teče postopek za odobritev teme na fakulteti, soglasje k temi doktorske disertacije fakultete je namreč pogoj za vpis v tretji letnik.

Študijski proces je v tretjem letniku v celoti izpeljan kot individualno raziskovalno delo. V tretjem letniku teče postopek za odobritev teme na Univerzi v Ljubljani, soglasje k temi doktorske disertacije Univerze v Ljubljani je namreč pogoj za vpis v četrti letnik.

Študijski proces je v četrtem letniku v celoti izpeljan kot individualno raziskovalno delo, ki se zaključi s predstavitvijo rezultatov ob koncu letnika in z izdelavo izvirnega znanstvenega prispevka, ki mora biti objavljen ali sprejet v objavo pred razpisom zagovora doktorske disertacije ter objavljen do promocije doktoranda.