Skoči do osrednje vsebine

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2022/23


Univerza v Ljubljani je 28. 3. 2022 objavila Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2022/2023:

Skupni del razpisa za vpis 

Razpis za vpis - Humanistika in družboslovje 

Razpis za vpis

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2022/2023 razpisanih 238 mest (skupaj za državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce) na 60 študijskih področjih.

Razpisna mesta 3. stopnja FDV 2022/23

Trajanje študija: 4 leta

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS,
 • ·na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.

Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

Prijava za vpis in vpis

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo v posameznem prijavnem roku, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred zaključkom vpisa. Vsa dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni oddajo v skladu z navodili in roki iz tega razpisa. Do roka, zapisanega pri vsakem študijskem programu posebej, morajo oddati elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ tudi kandidati, ki se želijo v doktorske študijske programe vpisati v višje letnike po merilih za prehode, in kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. 

Kandidati prijave za vpis oddajo in vsa k prijavi zahtevana dokazila naložijo na spletnem portalu eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Kandidati bodo o zahtevi za dopolnitev prijave obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi na spletnem portalu eVŠ.

Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo po elektronski pošti ali na spletnem portalu eVŠ.

Kandidati naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da ima kandidat tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov ekc@gov.si (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane.

Navodila za oddajo dokazil in prilog so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080-2002 (ponedeljek-petek: od 8.00 do 16.00)

tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo na spletnem portalu  eVŠ v dveh prijavnih rokih:

- 1. rok: do vključno 10. junija 2022 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. rok: od 20. junija 2022 do vključno 19. avgusta 2022 (državljani Slovenije in državljani EU).

Kandidati za vpis morajo najkasneje do navedenih prijavnih rokov izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Obvezne priloge k prijavi za vpis, ki jih kandidati oddajo preko eVŠ portala:   

- kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije;

- predlog idejnega osnutka doktorske dispozicije (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature;

- sken / fotografija diplomske listine (dodiplomski študij);

- sken / fotografija magistrske listine oz. začasnega potrdila o zaključku magistrskega študija, v kolikor listina še ni bila izdana;

- sken / fotografija potrdila o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali sken / fotografija priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe;

- soglasje mentorja/-ice za vpis.

Če ste diplomant/-tka FDV, vam dokazil o predhodnem izobraževanju (listine, priloge k diplomi oz. potrdila o opravljenih izpitih) ni potrebno prilagati.

Seznam potencialnih mentorjev(-ic)

Kandidatom/-tkam močno priporočamo, da se pred odločitvijo in oddajo prijave za vpis posvetujejo s skrbnikom/-ico izbranega področja, ki lahko svetuje glede ustreznosti področja, teme disertacije in izbire mentorja/-ice.

Rokovnik vpisa

22. 8. – 9  9. 2022:: Pregled prijav za vpis v začetni letnik  3. stopnje (EU, SLO in tujci izven EU)

19. 9. – 30. 9. 2022: Obveščanje kandidatov o izboru in vpis sprejetih v začetni letnik 3. stopnje študija.

Vpis: najkasneje do 30. 9. 2022.

Informativni dan

Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2022/23 bo za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, v sredo18. maja 2022 ob 17. uri v predavalnici 7 na FDV.

Vpisnina, šolnina in sofinanciranje

Vpisnina za 1. letnik študija v štud. letu 2022/23 znaša 35,70 €.

Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 10.600 €:

1. letnik: 3.400 €, 2. letnik: 2.600 €, 3. letnik: 2.200 €, 4. letnik: 2.400 €.

Študent lahko šolnino poravna v treh (3) enakih obrokih - 1. obrok po vpisu (predvidoma v novembru), 2. obrok do 15. 1. 2023 in 3. obrok do 15. 3. 2023.

Študent prejme račune v PDF obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu (spletni referat MOJ FDV).

Financiranje doktorskega študija

Doktorski študij je sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent 1. letnika doktorskega študija v študijskem letu 2021/22 izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani: povprečna ocena zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo prejela univerza.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Prijava na razpis za vpis, ki jo kandidati s tujimi listinami o izobraževanju (s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev), skupaj z zahtevanimi dokazili oddajo na spletnem portalu eVŠ, je tudi vloga  za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo na spletnem portalu eVŠ oddane do zaključka prijavnega roka.

Postopek o priznavanju izobraževanja mora biti zaključen pred vpisom v doktorski študijski program.

Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Državljani držav članic Evropske unije in tujci držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17) se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, ki so objavljena v razpisu za vpis ter na način in v rokih, kot je zapisano pri posameznem študijskem programu. Dokazilo o statusu osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilcih za mednarodno zaščito članica, izvajalka doktorskega študijskega programa, pridobi od pristojnega organa (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije) po uradni dolžnosti.

Doktorski študijski programi se izvajajo v slovenskem jeziku, v primeru tujih kandidatov tudi v angleškem. Zapisani pogoji za vpis v doktorske študijske programe z vidika znanja jezika pomenijo, da imajo kandidati z zaključenimi študijskimi programi, s katerimi izpolnjujejo pogoje za vpis v doktorski študijski program, primerljivo znanje slovenskega ali angleškega jezika vsaj na ravni B2. Od kandidatov se zato pričakuje znanje slovenskega in angleškega jezika na ravni, na podlagi katerega bodo lahko opravljali študijske obveznosti.

Informacije za tujce so v celoti dosegljive na spletni strani: https://www.uni-lj.si/study/


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. marec 2022 | v kategoriji: Razpisi