Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2021/22


Univerza v Ljubljani je 1. 4. 2021 objavila Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022:

Skupni del razpisa za vpis

Razpis za vpis - Humanistika in družboslovje 

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2021/2022 razpisanih 236 mest na 59 študijskih področjih.

Vpisna mesta za področja, ki jih koordinira FDV 2021/22

Trajanje študija: 4 leta

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS,
 • na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.

Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

Rokovnik prijave

- do vključno 9. 6. 2021 je 1. prijavni rok za državljane Slovenije, državljane EU in državljane izven EU,

do vključno 20. 8. 2021 je 2. prijavni rok za državljane Slovenije in državljane EU (v primeru prostih mest).

Rokovnik vpisa

23. 8. – 10. 9. 2021: Pregled prijav za vpis v začetni letnik  3. stopnje (EU, SLO in tujci izven EU)

20. 9. – 30. 9. 2021: Obveščanje kandidatov o izboru in vpis sprejetih v začetni letnik 3. stopnje študija.

Vpis: najkasneje do 30. 9. 2021.

Informativni dan

Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2021/22 bo za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, v sredo19. maja 2021 ob 16. uri preko ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/7855126985?pwd=YTNuMjFEVmNHUU1oSWNYZjR2TTlMUT09

Prijava za vpis

Prijava poteka preko portala eVŠ. Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), objavljenim v Uradnem listu RS št. 1522/20, se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2021/2022 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Kandidati bodo o zahtevi za dopolnitev prijave obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi, na portalu eVŠ. Navodila za oddajo dokazil in prilog so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisa, ki potekal do 30. 9. 2021.

Dokazila kandidati priložijo k prijavi za vpis oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz razpisa oziroma v skladu z obvestili na portalu eVŠ.

Kontakti za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:

 • e-naslov: ekc@gov.si 
 • tel.:  080 2002
 • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

Obvezne priloge k prijavi za vpis, ki jih kandidati oddajo preko eVŠ portala:   

- kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije;

- predlog idejnega osnutka doktorske dispozicije (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature;

- sken / fotografija diplomske listine (dodiplomski študij);

- sken / fotografija magistrske listine oz. začasnega potrdila o zaključku magistrskega študija, v kolikor listina še ni bila izdana;

- sken / fotografija potrdila o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali sken / fotografija priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe;

- soglasje mentorja/-ice za vpis.

Če ste diplomant/-tka FDV, vam dokazil o predhodnem izobraževanju (listine, priloge k diplomi oz. potrdila o opravljenih izpitih) ni potrebno prilagati.

Seznam potencialnih mentorjev(-ic)

Kandidatom/-tkam močno priporočamo, da se pred odločitvijo in oddajo prijave za vpis posvetujejo s skrbnikom/-ico izbranega področja, ki lahko svetuje glede ustreznosti področja, teme disertacije in izbire mentorja/-ice.

 

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe

Kandidat/-tka, ki je izobraževanje  zaključil/-a v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek priznavanja tujega izobraževanja se prične skupaj z oddajo prijave za vpis na študij preko portala eVŠ. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr

Vpisnina in šolnina

Vpisnina za 1. letnik študija v štud. letu 2021/22 znaša 35,70 €.

Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 10.600 €:

1. letnik: 3.400 €, 2. letnik: 2.600 €, 3. letnik: 2.200 €, 4. letnik: 2.400 €.

Študent lahko šolnino poravna v treh (3) enakih obrokih - 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 15. 3. 2021.

Študent prejme račune v PDF obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu (spletni referat MOJ FDV).

Financiranje doktorskega študija

Doktorski študij je sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent 1. letnika doktorskega študija v študijskem letu 2021/22 izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani: povprečna ocena zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo prejela univerza.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. april 2021 | v kategoriji: Vpis