Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov


Izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

 1. Socialna politika v Sloveniji - spremembe posameznih sistemov države blaginje (pokojninski, socialno varstvo, dolgotrajna oskrba...); sodobni trendi in reforme, socialni položaj ranljivih skupin
 2. Socialna izključenost (npr. vpliv krize na povečevanje socialne izključenosti, socialna izključenost starejših)
 3. Vloga skupnosti v sodobni družbi
 4. Medgeneracijska solidarnost, skrb za stare
 5. Stanovanjska problematika in brezdomstvo, stanovanjska politika

Doc. dr. Miroljub Ignjatović

 1. Prekarne oblike zaposlovanja v Sloveniji
 2. Pomen uberizacije sodobnih gospodarstev za trge delovne sile
 3. Psihosocialni učinki prekarizacije sodobnih trgov delovne sile
 4. Zaposlovanje mladih v Sloveniji
 5. Pomen študentskega dela pri nabiranju izkušenj
 6. Psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti
 7. Samozaposlenost v določenih panogah
 8. Delo na črno v Sloveniji
 9. Nelegalne aktivnosti kot vir dohodka ob pomanjkanju zaposlitve
 10. Ukrepi za zmanjšanje stresa in depresije v slovenskih podjetjih
 11. Prekariat – nov delavski razred?
 12. Emocionalno delo v zdravstvu
 13. Stres in depresija na delovnem mestu (določeni poklici)
 14. Delo kot vrednota v slovenski družbi
 15. Vpliv zunanjega videza na izbiro kandidata

Študenti lahko teme diplomskih in magistrskih del dodatno oblikujejo ali pa izberejo svojo v sodelovanju z mentorjem.

Doc. dr. Branko Ilič

 1. Upravljanje inovacij v podjetju (študija primera)
 2. Upravljanje komponent intelektualnega kapitala in konkurenčnost podjetja (študija primera)
 3. Vpliv investicij v izobraževanje na poslovno uspešnost podjetja v konjunkturi in recesiji (študija primera)
 4. Komplementarnost investicij v izobraževanje in v raziskave in razvoj podjetja (študija primera)
 5. Izobraževanje, nagrajevanje, ciljno vodenje in inovativnost zaposlenih v podjetju (študija primera)
 6. Vpliv nagrajevanja zaposlenih (z udeležbo pri dobičku) na poslovno uspešnost podjetja (študija primera)
 7. Dejavniki spodbujanja inoviranja (inovativnosti zaposlenih, razvoja inovacijske kompetence) in konkurenčnost podjetja v gospodarski krizi (študija primera)
 8. Usklajevanje poslovnih (ali inovacijskih) strategij in strategij upravljanja človeških virov za konkurenčnost podjetja (študija primera)
 9. Analiza konkurenčnosti panoge in izbira poslovne strategije podjetja v globalni konkurenci (študija primera)
 10. Patentna zaščita kot dejavnik konkurenčne prednosti podjetja (študija primera, znotrajpanožna ali medpanožna primerjalna analiza)
 11. Ekonomska analiza patentov in/ali oglaševanja blagovnih znamk podjetja (študija primera, znotrajpanožna ali medpanožna primerjalna analiza)
 12. Investicije v raziskave in razvoj, podporne institucije in regionalni razvoj (študija primera: Slovenija - regija Y, primerjava med državami EU)
 13. Strategija gospodarskega razvoja, inovacije in konkurenčnost podjetij (panoge, regije, gospodarstva) za izhod iz krize (primerjalna analiza ali študije primera)
 14. Investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj in gospodarska rast (Slovenija, primerjava med državami EU).

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

 1. Spolna vrzel v plačah
 2. Delo na platformah: novi načini organiziranja dela
 3. Delo in zaposlovanje starejših v 21 stoletju
 4. Koncept moči in družbene spremembe
 5. Nova družbena gibanja: artikulacija družbenih sprememb   
 6. Profesije in deprofesionalizacija
 7. Sindikalne strategije v razmerah prekarizacije

Doc. dr. Andrej Kohont

 1. Menedžment talentov v Sloveniji
 2. Identifikacija in zadrževanje talentov
 3. Vpliv digitalizacije na MČV
 4. Trajnostni MČV
 5. Primerjava MČV v slovenskih multinacionalkah in izpostavah tujih multinacionalk

Izr. prof. dr. Samo Pavlin

 1. Vzpostavitev sistemov spremljanja zaposljivosti (sekundarna, terciarna raven)
 2. Razvoj poklicega in strokovnega izobrazevanja
 3. Vzpostavitev kvalifikacijskih ogrodij
 4. Vloga generičnih kompetenc
 5. Izzivi spremljanja kvalitete visokošolskih programov
 6. Razvoj človeških virov in trajnostni razvoj

Doc. dr. Tatjana Rakar

 1. Družinska politika
 2. Socialna politika in nevladni sektor
 3. Socialno podjetništvo
 4. Razvoj nevladnih organizacij

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19