Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Doc. dr. Maja Garb

 1. Teme iz poveljevanja in vodenja v vojski (poveljevanje s poslanstvom, vloga in delo podčastnikov v liniji poveljevanja, vloga štabnega podčastnika, »politika« napredovanja podčastnikov/častnikov, značilnosti sodobnega vojaškega vodenja …).
 2. Teme o kadrovskih vidikih mirovnih operacij (kodeks obnašanja, usposabljanje, zagotavljanje plače, prosti čas na misijah …).

Prof. dr. Anton Grizold

O temah se dogovarja individualno s študenti.

Prof. dr. Ljubica Jelušič

 1. Konverzija opuščenih vojaških objektov v Sloveniji v javno dobro
 2. Analiza vojaškega in obrambnega tiska v preteklosti in danes

Prof. dr. Marjan Malešič

Tematska področja:

 1. Odzivanje na nesrečo v nacionalnem ali mednarodnem okolju (študije primerov),
 2. Krizno upravljanje in vodenje (študije primerov)
 3. Krizno upravljanje in vodenje – mednarodnoprimerjalni vidik,
 4. Nenasilni strateški konflikt (študije primerov),
 5. Okolje in varnost,
 6. Varnost in ekonomija,
 7. Migracije in varnost,
 8. Javno mnenje o varnostnih temah.

Doc. dr. Dušan Petrovič

Teme iz naslednjih širših vsebin:

 1. nacionalne in mednarodne prostorske podatkovne infrastrukture (karte, baze prostorskih podatkov …),
 2. metod in tehnologij zajema prostorskih podatkov in njihove uporabe (GNSS, LiDAR, UAV).

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

 1. Teme s področjanacionalne varnosti in groženj varnosti.
 2. Teme s področja kriz in kriznega menedžmenta (študije primerov, primerjave…).
 3. Teme s področja terorizma in protiterorizma.
 4. Teme s področja obveščevalne dejavnosti.
 5. Teme s področja Zahodnega Balkana in varnosti.
 6. Teme s področja varnostne vloge Kitajske.

Izr. prof. dr. Uroš Svete

 1. teme s področja oborožitvenih sistemov in obrambne tehnologije
 2. organiziranost informacijske in kibernetske varnosti v sodobnih državah
 3. uporaba informacijskih tehnologij v zaščiti in reševanju
 4. vpliv IT gigantov na mednarodno varnost
 5. zgodovinski in sodobni primeri protiuporniškega delovanja
 6. značilnosti sodobnih vojaških operacij

Doc. dr. Janja Vuga Beršnak

Teme iz vsebinskih sklopov:

 1. mirovne operacije
 2. usklajevanje dela in družine v vojaški organizaciji
 3. upravljanje in vodenje kompleksnih kriz v RS (nacionalna struktura kriznega upravljanja)
 4. odnos javnosti do nacionalno varnostnega Sistema RS

Doc. dr. Rok Zupančič

 1. Novi subjekti in koncepti na področju preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov (študije primerov: posamezniki, nevladne organizacije, družbeno-politična gibanja, nove ideje in norme, netradicionalni načini preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov …)
 2. Mednarodna in regionalna varnost ter jugovzhodna Evropa (študije primerov)
 3. Mednarodna in regionalna varnost ter Azija (študije primerov)
 4. Male države in varnost v mednarodnih odnosih (študije primerov)

Mentorji pri diplomskih delih so lahko tudi ostali visokošolski učitelji na Katedri za obramboslovje (vsebinsko glede na vsebino predmetov, objave in raziskovalne projekte).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19