Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za teoretsko analitsko politologijo


Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Okoljski diskurzi

 1. Diskurzivna analiza okoljskih bojev v Sloveniji
 2. Analiza okoljskih diskurzov na področju trajnostne mobilnosti
 3. Analiza okoljskih diskurzov na področju agro-živilskega sistema
 4. Kritika potrošniško-vedenjskega pristopa reševanja okoljskih vprašanj

  Okoljska pravičnost

 5. Koncept globalne okoljske pravičnosti in pomen za Slovenijo

  Okoljske politike

 6. Prilagajanje na podnebne spremembe v mestni občini Ljubljana
 7. ‘Zeleni New Deal’ kot rešitev podnebne krize
 8. Okolju škodljive subvencije
 9. Policy analiza izbranega okoljskega problema
 10. Prenos transnacionalno sprejetih dogovorov v nacionalno zakonodajo

  Tranzicija

 11. Koncept pravične tranzicije v Sloveniji
 12. Študija tranzicijskega menedžmenta na Nizozemskem
 13. Teorije družbeno-tehničnih tranzicij ter aplikacija na primeru industrije

  Podnebne spremembe in planetarne omejitve

 14. Neskončna rast na končnem planetu - zgodovinski oris “mej rasti”

  Energetika

 15. Družbeni vidiki prehoda na obnovljive vire energije
 16. Energetska demokracija v Sloveniji
 17. Problem energetske revščine v Sloveniji
 18. Proces oblikovanja okoljskih politik-primer energetskega koncepta Slovenije

  Družbeno-ekološki sistemi

 19. Družbeno-ekološki sistemi in urbani metabolizem

  Kapitalizem in okolje

 20. Kapitalizem in okolje
 21. Kapitalistično reševanje okoljske krize

  Alternativni koncepti razvoja

 22. Koncepti razvoja skupnosti
 23. Zelena rast ali odrast?
 24. Percepcije skupnih virov in skupnin (ang. ‘commons’) na Slovenskem
 25. Razumevanje “dobe Antropocena” v slovenski javnosti in okoljski politiki

  Kazalci sonaravnega razvoja oz. blaginje

 26. Kritična študija bruto domačega proizvoda (BDP) kot kazalca(trajnostnega) družbeno-okoljskega razvoja
 27. Kritična primerjava alternativnih kazalcev razvoja in blaginje (npr. Human Development Index, Happiness index v Butanu ali Združenih Arabskih Emiratih)

  Pomen nevladnih organizacij in civilne družbe

 28. Pomen civilne družbe pri družbeno okoljskih bojih
 29. Krčenje prostora civilne družbe v Sloveniji
 30. Vključevanje javnosti v okoljske odločevalske procese
 31. Družbena gibanja kot gonilo zelene tranzicije
 32. Strategije okoljskih nevladnih organizacij pri uveljavljanju alternativnih konceptov razvoja
 33. Povezovanje in/ali sodelovanje okoljskih nevladnih organizaciji na ravni Evropske unije

  Uveljavljanje trajnostnih gospodarskih modelov

 34. Prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri
 35. Pogoji in potenciali socialne in zelene ekonomije v Sloveniji
 36. Oblikovanje novih modelov produkcije/rabe za krožno gospodarstvo

  Okoljska ekonomija

 37. Kritična analiza ekonomizmov v okoljskih politikah
 38. Analiza ekonomskih faktorjev podnebnih sprememb za Slovenijo

  Znanost in vedenje

 39. Interdisciplinarnost pri naslavljanju okoljskih problemov/izzivov
 40. Razvoj znanosti o okolju
 41. Okoljizem in politična ekologija-kritična študija razvoja konceptov
 42. Teorija in praksa socialne ekologije

  Študije primera

 43. Študija primera - desetletna bitka z multinacionalko Lafarge
 44. Okoljski vidiki umeščanja objektov v prostor - primer Magne

  Feminizem in okolje

 45. Ekofeministična politika na Slovenskem

  Estetika in fikcija

 46. Zelene utopije - fikcija kot orodje za naslavljanje družbeno-okoljske krize
 47. Ideološki aparati in estetika narave na Kitajskem

  Oblikovanje

 48. Upiranje v oblikovanju- kritika različnih konceptov
 49. Pomen oblikovanja za razvoj alternativnih oblik bivanja
 50. Anticipatorno oblikovanje za države globalnega juga
 51. Oblikovanje sistemov za življenje v marginalnih okoliščinah

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. maj 2019 | v kategoriji: 2019/20