Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov


Izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

Po dogovoru s študentom/-ko s področij:

1.  Socialna politika v Sloveniji - spremembe posameznih sistemov države blaginje (pokojninski, socialno varstvo, dolgotrajna oskrba...); sodobni trendi in reforme, socialni položaj ranljivih skupin

2.  Socialna izključenost (npr. vpliv krize na povečevanje socialne izključenosti, socialna izključenost starejših)

3.  Sosedski odnosi v urbanem in ruralnem okolju

4.  Medgeneracijska solidarnost, skrb za stare

5.  Stanovanjska problematika in brezdomstvo, stanovanjska politika

 

Izr. prof. dr. Samo Pavlin

1.  Razvoj poklicnega izobraževanja v Sloveniji

2.  Analiza visokošolskih programov z vidika zagotavljanja kakovosti

3.  Primerjava tranzicije diplomantov iz procesa izobraževanja na trg dela

4.  Razvoj kadrov – študije primera

5.  Razvoj človeških virov na področju trajnostnega razvoja

 

Doc. dr. Branko Ilič

1. Upravljanje inovacij v podjetju (študija primera)

2. Upravljanje komponent intelektualnega kapitala in konkurenčnost podjetja (študija primera)

3. Vpliv investicij v izobraževanje na poslovno uspešnost podjetja v konjunkturi in recesiji (študija primera)

4. Komplementarnost investicij v izobraževanje in v raziskave in razvoj podjetja (študija primera)

5. Izobraževanje, nagrajevanje, ciljno vodenje in inovativnost zaposlenih v podjetju (študija primera)

6. Vpliv nagrajevanja zaposlenih (z udeležbo pri dobičku) na poslovno uspešnost podjetja (študija primera)

7. Dejavniki spodbujanja inoviranja (inovativnosti zaposlenih, razvoja inovacijske kompetence) in konkurenčnost podjetja v gospodarski krizi (študija primera)

8. Usklajevanje poslovnih (ali inovacijskih) strategij in strategij upravljanja človeških virov za konkurenčnost podjetja (študija primera)

9. Analiza konkurenčnosti panoge in izbira poslovne strategije podjetja v globalni konkurenci (študija primera)

10. Patentna zaščita kot dejavnik konkurenčne prednosti podjetja (študija primera, znotrajpanožna ali medpanožna primerjalna analiza)

11. Blagovna znamka kot dejavnik konkurenčne prednosti podjetja (študija primera, znotrajpanožna ali medpanožna primerjalna analiza)

12. Ekonomska analiza patentov in/ali oglaševanja blagovnih znamk podjetja (študija primera, znotrajpanožna ali medpanožna primerjalna analiza)

13. Investicije v raziskave in razvoj, podporne institucije in regionalni razvoj (študija primera: Slovenija - regija Y, primerjava med državami EU)

14. Strategija gospodarskega razvoja, inovacije in konkurenčnost podjetij (panoge, regije, gospodarstva) za izhod iz krize (primerjalna analiza ali študije primera)

15. Investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj in gospodarska rast (Slovenija, primerjava med državami EU).

 

Red. prof. dr. Dana Mesner Andolšek

1. Dobra zaposlitev, slaba zaposlitev

2. Dobra zaposlitev v Sloveniji

3. Ali so slaba delovna mesta neizogibna

4. Prekariat v Sloveniji

5. Zadruge v Sloveniji

6. Participacija zaposlenih v Sloveniji

7. Oblike odpuščanja v Sloveniji

8. Intenzifikacija dela v Sloveniji


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17