Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za medijske in komunikacijske študije


red. prof. dr. Hanno HARDT

 1. Documentary photography (historical topics; analyses of photographic works)
 2. Media theory (history and contemporary developments)
 3. Cultural studies (history and development, biographical work, analysis of specific works)
Arne HODALIČ (somentorstvo)
 1. Zgodovina vojne fotografije (študija primera)
 2. Fotografija v vietnamski vojni
 3. H. Cartier-Bressonov »Decisive moment« (odločilni trenutek) v fotografiji

asist. dr. Dejan JONTES (somentorstvo)

 1. Analiza medijskih dogodkov, škandalov in moralnih panik (študije primera)
 2. Resničnostna televizija (študije primera)
 3. Televizija in humor

doc. dr. Metka KUHAR

 1. Medosebno komuniciranje, odnosi
 2. Identitetne spremembe in življenjski prehodi (tematski sklop)
 3. Vloga medosebnega komuniciranja in odnosov pri zdravljenju (tematski sklop)

red. prof. dr. Breda LUTHAR

 1. Mediji in popularna kultura (tematski sklop)
 2. Medijska in kulturna potrošnja /študije občinstva (tematski sklop)
 3. Študije potrošne kulture (tematski sklop)

izr. prof. dr. Tanja OBLAK ČRNIČ
Tematska področja:

 1. Politično komuniciranje na spletu in demokracija
 2. Zgodovina interneta na Slovenskem
 3. Domestifikacija komunikacijskih tehnologij
 4. Produkcija in potrošnja slovenskih medijev na spletu

doc. dr. Mojca PAJNIK

 1. Alternativni mediji, študije primera v Sloveniji (Avtonomija, Tribuna, RŠ, Kralji ulice, Narobe idr.), več diplom
 2. Mediji in marginalizirane skupine
 3. Neonacizem in novi mediji
 4. Postnacionalno državljanstvo v dobi globalizacije
 5. Migracije in človekove pravice

doc. dr. Maruša PUŠNIK

 1. Transformacije kolektivnega spomina v novih medijskih okoljih
 2. Dokumentarni film kot pričevalec preteklih dogodkov
 3. Digitalizacija in mediatizacija arhivov: primer Wikipedie in YouTuba kot globalnih spominskih prostorov
 4. Novi in stari nosilci zvoka in slike ter kulturne spremembe: od gramofonske plošče in celuloidnega traku do iPoda
 5. Nadzorovanje in razkazovanje v medijski družbi: paparazzi, kamere in Facebook
 6. Kino kultura v zgodovinski perspektivi: produkcija in potrošnja
 7. Ples med popularno kulturo in medosebnim komuniciranjem
 8. Moda in medijsko komuniciranje: ženske in moda on-line
red. prof. dr. Slavko SPLICHAL
 1. Transnacionalizacija javne sfere
 2. Pomen javnomnenjskih poizvedb
 3. Kultura političnega komuniciranja
 4. Množični mediji, javnost in demokracija
 5. Teorije javnega komuniciranja in 'novi mediji'

doc. dr. Andrej ŠKERLEP

Odnosi z javnostmi:

 1. Grunigova teorija profesionalne odličnosti odnosov z javnostmi
 2. Odnosi z javnostmi in profesionalna etika
 3. Strategija vodenja komunikacijskih kampanj
 4. retorične razsežnosti korporativnega diskurza
 5. Upravljanje odnosov (relationship management)
 6. Upravljanje problemov (issues management)
 7. Analiza razmerja med strokovnjaki za odnose z javnostmi in novinarji
 8. Odnosi z mediji v kontekstu sodobnih komunikoloških teorij
 9. Marketinški odnosi z javnostmi in integrirano marketinško komuniciranje
 10. Analiza razmerja med odnosi z javnostmi in marketingom
 11. Raba novih komunikacijskih tehnologij (intranet, splet, blogi, socialna omrežja – Facebook, Myspace, Second Life itd.) v praksi odnosov z javnostmi
 12. Krizno upravljanje in krizno komuniciranje
 13. Upravljanje organizacije, interno komuniciranje in odnosi z zaposlenimi
 14. Odnosi z vlagatelji in finančnimi javnostmi
 15. Družbena odgovornost in odnosi s skupnostjo
 16. Lobiranje in odnosi z državnimi institucijami
 17. Odnosi z javnostmi državnih institucij ali nevladnih organizacij
 18. Communication audit – raziskava organizacijskega in internega komuniciranja

Retorika:

 1. Študije retoričnih situacij, govorov in govornikov iz zgodovine slovenskega govorništva ali iz svetovne zgodovine govorništva
 2. Analiza retoričnih prvin v slovenskih besedilih (ne glede na zvrst, npr. raba retoričnih figur v novinarskih ali literarnih besedilih)
 3. Teme iz zgodovine retorike
 4. Teme s področja sodobnih retoričnih teorij
 5. Etika, vrednostne sodbe in retorični diskurz
 6. Analiza politične retorike (npr. deliberativne, ideološke ali demagoške razsežnosti političnega diskurza)
 7. Homiletika in krščanska retorika
 8. Van Eemerenova teorija pragma-dialektike
 9. Analiza elementov retoričnega sistema z interdisciplinarnimi navezavami (jezikoslovje, literarna teorija, analiza diskurza, logika, teorija argumentacije, etika itd.)

Semiotika:

 1. Semiotika in diskurz množičnih medijev (tisk, radio, televizija, novi digitalni mediji itd.)
 2. Semiotična analiza oglaševalskih sporočil
 3. Mitične razsežnosti popularne kulture
 4. Simbolne reprezentacije identitet in življenskih stilov (subkulture, spola, nacije, razreda itd.)
 5. Semiotika vizualnega komuniciranja
 6. Estetika in semiotika posameznih umetniških praks
 7. Filmska semiotika (študij filmskih žanrov, avtorjev, del)
 8. Fotografija kot reprezentacija in simbolna konstrukcija
 9. Pragmatika in kritična analiza diskurza
 10. Socialna semiotika in analiza ideološke razsežnosti javnih diskurzov
 11. Semiotika in poststrukturalizem (Barthes, Derrida, Foucault, Lacan)
 12. Baudrillard, simulakri in postmoderna semiotika
 13. Bourdieu, simbolni kapital in simbolni boji
 14. Habermasova kritična teorija javnih diskurzov
 15. Semiotika Umberta Eca

asist. Maja TURNŠEK HANČIČ (somentorstvo)

 1. Politizacija: od zasebnih k javnim temam in obratno (empirične študije primerov izbranega problema)
 2. Normativne zahteve javne razprave, npr. odprtost, raznolikost, argumentiranost, spoštljivost: empirične študije primerov razprav (npr. parlamentarne razprave, pogovorne oddaje, komentarji k spletnim novicam) in/ali teoretsko premišljanje odnosov med dvema ali večimi normativnimi zahtevami

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. oktober 2012 | v kategoriji: 2010/11