Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


red. prof. dr. Ivan Bernik

 1. Globalizacija in razredna struktura: Nastajanje kozmopolitskega razreda
 2. Postmodernost: Več kot zgolj modni pojem?
 3. Razredna struktura slovenske družbe
 4. Novejše družboslovne raziskave spolnosti v Sloveniji (sociološka sinteza)
 5. Sociološki pogledi na srečo in življenjsko zadovoljstvo

doc. dr. Pavel Gantar

 1. Zaostrovanje problematike javnega in zasebnega v mestnem prostoru
 2. Sociološko prostorski vidiki regionalizacije Slovenije
 3. »Globalni terorizem« in ranljivost velemest – sociološki in socialno-psihološki vidiki
 4. Mesto in podeželje v slovenski družbeni teoriji med obema svetovnima vojnama (1918 do 1945)
 5. Urbani mega-projekti: primerjalna sociološka analiza izbranih primerov v svetu in pri nas

izr. prof. dr. Valentina Hlebec

 1. Kakovost življenja starejših ljudi

izr. prof. dr. Marjan Hočevar

 1. Post-turizem: novi trendi prostočasovne mobilnosti
 2. Ženski seksualni turizem
 3. Individualizacija v turizmu: analiza slovenskih turističnih destinacij
 4. Urbana kultura: analiza primera
 5. Globalna dostopnost: analiza nizkocenovnih letalskih prevoznikov

doc. dr. Hajdeja Iglič

 1. Socialni kapital in toleranca
 2. Socialni kapital in politična participacija
 3. Socialni kapital in delovne skupine

izr. prof. dr. Drago Kos

 1. Okoljski in prostorski kriteriji kvalitete življenja
 2. Socialna konstrukcija narave: pojem narave v postmoderni dobi
 3. Prostočasna »potrošnja« narave: tradicionalne in nove oblike
 4. Postmoderni pomeni podeželskega prostora: stara in nova razmerja med mestom in podeželjem
 5. Potrošniška v. okoljska etika

izr. prof. dr. Srna Mandič

 1. Stanovanjske izbire starejšega prebivalstva (empirična naloga z intervjuji)
 2. Pogostost revščine med lastniki in najemniki stanovanj (mednarodna primerjava empiričnih podatkov v datoteki)
 3. Kakovost življenja gospodinjstev v lastniških stanovanjih (mednarodna primerjava empiričnih podatkov v datoteki)

izr. prof. dr. Vlado Miheljak

 1. Ulični grafiti s politično konotacijo
 2. Ulični grafiti kot indikator družbene ne/tolerance
 3. Politična karikatura na slovenskem
 4. Internetni forumi med svobodo in nestrpnostjo
 5. Blog kot socialnopsihološki fenomen

red. prof. dr. Tanja Rener

 1. Enostarševske družine v Sloveniji
 2. Reorganizirane družine v Sloveniji
 3. Nove oblike starševstva
 4. Univerzalni temeljni dohodek- možnosti in omejitve

izr. prof. dr. Marjan Smrke

 1. Ameriški in slovenski katoličani/katolicizem – sociološka primerjava
 2. Vekoslav Grmič kot svojstveno znamenje časa
 3. Slovenski ateisti
 4. Evropske sekularnohumanistične organizacije
 5. (De)sekularizacija v postsocialistični Evropi v luči Inglehart/Norrisove teorije

doc. dr. Zdenka Šadl

Teme so področne – študent/-ka si v njihovem okviru oblikuje ožjo, bolj konkretno temo.

 1. Intimni odnosi v visoko moderni družbi
 2. Prijateljstvo skozi prizmo spola
 3. Študije telesa v feministični teoriji
 4. Moškost, nasilje in emocije
 5. Reprezentacije moškosti in ženskosti

doc. dr. Janez Štebe

 1. Sodobna feministična metodologija
 2. Postpozitivistični obrat
 3. Spremembe ekoloških navad
 4. Razlaga nizke politične participacije
 5. Stališča o umetnem oplojevanju
 6. Šport in državljanska kultura

izr. prof. dr. Alenka Švab

 1. Istospolne družine in starševstvo
 2. Seksualna transgresija v filmu – primer filmov Catherine Breillat
 3. Striptiz kutura in komercializacija seksa

doc. dr. Blanka Tivadar

 1. Odnos do zdrave prehrane po reviji Naša žena (primerjava različnih časovnih obdobij od začetka izhajanja revije, l. 1940, naprej)
 2. Laični koncepti zdravja/bolezni (analiza pogovorov v spletnih klepetalnicah)
 3. Soočanje/upravljanje s kronično boleznijo
 4. Zdravstveno stanje različnih starostnih skupin (sekundarna analiza uradnih statističnih podatkov – SURS)

doc. dr. Franc Trček

 1. Kiberpank – distopična psevdoteorija informatičnih družb
 2. Hekerski razred – mit, utopija, utopistika?
 3. Ruralno-urbano partnerstvo kot nova družbeno-prostorska sintagma
 4. Lomografija – alternativna praksa fotografije ter generalizirana E-menjava
 5. Alternativni indikatorji družbenega razvoja

doc. dr. Samo Uhan

 1. Vrednote v sodobni slovenski družbi
 2. Kakovost življenja v Evropski uniji – empirična primerjalna študija
 3. Molk ni zlato – politično javno mnenje v Sloveniji

red. prof. dr. Mirjana Ule

 1. Spolno specifično odraščanje; Položaj in družbene možnosti deklet v izobraževanju in zaposlovanju
 2. Spremembe karier in biografij: od normativne k izbirni biografiji
 3. Odraščanje socialno prikrajšanih mladostnikov; marginalne biografije in kariere
 4. Vrednote mladih
 5. Mladi odrasli; spremembe prehodov v odraslost, zaposlitev, starševstvo

doc. dr. Alojzija Židan

 1. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
 2. Spodbujanje medkulturnega dialoga
 3. Vzgoja za evropsko demokracijo
 4. Transformacija šole kot izobraževalno-edukativne institucije
 5. razvoju interaktivnega državljanstva v kompleksnem pedagoškem delu družboslovnih predmetnih področij v naši osnovni in srednji šoli.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. oktober 2012 | v kategoriji: 2008/09