Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo


Izr. prof. dr. Jaroslav Berce

 1. Novi modeli poslovanja in storitve na Internetu (ePoslovanje - eBusiness)
 2. Družboslovni vplivi novih tehnologij in omrežij pri:

•          Green ICT

•          Reality augmentation

•          »Inteligentni« WEB (Internet of Things – Internet of everything; Semantični WEB /2.0, 3.0/)

•          Gamification (v poslovnem svetu, v izobraževanju, …)

 

Doc. dr. Vesna Dolničar

 1. Dejavniki sprejemanja pametnih telefonov med starejšimi
 2. Dejavniki sprejemanja podpornih tehnologij med starejšimi (telezdravje, teleoskrba)
 3. Uporabniška izkušnja starejših s podpornimi tehnologijami

 

Izr. prof. Mitja Hafner-Fink

 1. Podatki (mednarodnih) družboslovnih anket kot subjektivni kazalniki razvitosti (možnih več različnih tem, ki vključujejo analizo podatkov različnih mednarodnih anketnih raziskav kot npr. ISSP, ESS, EVS)
 2. Kakovost merjenja v kontekstu mednarodnih družboslovnih anket (možnih je več različnih tem, ki obravnavajo: a) različne raziskave kot npr. ISSP, ESS, EVS; ali b) različne merjene koncepte)
 3. Koncept državljanstva v okviru mednarodnih anketnih raziskav (npr. ISSP, ESS) (možnih več različnih tem, ki obravnavajo raziskovalne probleme: problem operacionalizacije različnih konceptov, preseganje klasičnega koncepta državljanstva,…)

 

Red. prof. dr. Valentina Hlebec

 1. Oblikovanje anketnega vprašalnika
 2. Osebna omrežja in socialna opora
 3. Kakovost življenja starih ljudi

 

Red. prof. dr. Tina Kogovšek

 1. merjenje, zbiranje podatkov, merski problemi v anketah in v kvalitativnem raziskovanju;
 2. kakovost podatkov, zanesljivost, veljavnost;
 3. socialna opora;
 4. socialna omrežja.

 

Doc. dr. Bojana Lobe

 1. Raziskave z majhnimi otroci (0-8): etični vidiki
 2. Raziskave z majnini otroci (0-8): metodološki izzivi
 3. Uporaba QCA na mikro nivoju: pomen izbire primerov
 4. Primerjava offline in online poglobljenih intervjujev
 5. Ekspertni intervjuji online: metodološki izzivi
 6. Uporaba digitalnih tehnologij pri majhnih otrocih (0-8)
 7. Primerjava različnih video aplikacij za izvedbo online fokusnih skupin
 8. Diadni intervjuji
 9. Kombinacija metod na spletu
 10. Kvaliteta podatkov pri integraciji kvalitativnih in kvantitativnih metod

 

Doc. dr. Katja Lozar Manfreda

 1. Eksperimenti v okviru metodologije spletnega anketiranja: analiza že opravljenih eksperimentov ali izvedba novih eksperimentov (npr. vabila k spletnim anketam: oblika, vsebina, časovni razpored, personalizacija; oblika in ubeseditev vprašanj)
 2. Razlika v kvaliteti podatkov med spletnimi in drugimi načini anketiranja (primer Gender and Generation Survey)
 3. Razlika v kvaliteti podatkov v spletnih anketah, izpolnjenih z različnimi napravami (računalnik, telefon, tablica)
 4. Meta-analize obstoječih metodoloških študij (npr. vpliva personalizacije)
 5. Vzorčenje za spletne ankete (predvsem mrežno vzorčenje, Facebook, Twitter itd.)
 6. Kognitivni intervjuji za testiranje spletnih anketnih vprašalnikov: primerjava tradicionalnih in spletnih kognitivnih intervjujev
 7. Online spletni paneli – pregled spletnih panelov v Evropi
 8. Nadzorovanje anketnega procesa v spletni anketi. Kaj v praksi delajo raziskovalci?
 9. Testiranje kakovosti anketnih vprašalnikov
 10. Parapodatki v spletnih anketah
 11. Primerjava orodij za online glasovanja na mobilnih napravah
 12. Pregled uporabe spletnih anket v statističnih uradih
 13. Uporaba Google Trends v družboslovnem raziskovanju
 14. Big data (Veliki podatki) in družboslovno raziskovanje
 15. Uporaba GIS orodij v družboslovju
 16. Sodobni pristopi poučevanja statistike
 17. Somentorstva za metodološki/empiričnih del diplomskih del

 

Red. prof. dr. Andrej Mrvar

 1. Aplikacija Saatyevega pristopa pri večkriterijskem odločanju
 2. Analiza izbranega omrežja

 

Izr. prof. dr. Gregor Petrič

 1. Wearables in mHealth aplikacije: pregled, motivi, rabe, učinki, kritična analiza
 2. Analiza Twitter omrežja na primeru razprav o begunski krizi (že zbrani podatki)
 3. Organizacijska varnostna kultura: konceptualizacija, merjenje in pojasnjevanje
 4. Razlogi za lurkanje v spletnih zdravstvenih skupnostih in vloga v opolnomočenju
 5. Spletne zdravstvene skupnosti na Facebook-u
 6. Vloga spletnih zdravsvenih skupnosti v opolnomočenju ljudi z multiplo sklerozo
 7. Pacient v kompleksnem medijskem okolju: zaupanje in izbor med različnimi internetnimi viri in platformami
 8. Podporne skupnosti za nosečnice in mlade mame ter vplivi na občutke nemoči/opolnomočenja
 9. Vrednote individualizma in kolektivizma v aplikacijah za mobilne telefone
 10. Analiza uporabnosti spletnega mesta ggp-i.org
 11. Optimizacija uporabniške izkušnje prevoz.org, a/b testing...
 12. Črna škatla števil: Ideologija in moč števil v sodobni družbi
 13. Izražanje mnenj o begunski krizi na Facebooku: načini in dejavniki
 14. Evalvacija internetnih platform za skupinske razprave: od php-bb do Facebook skupin
 15. Učinki načina anketiranja na kvaliteto podatkov o socialnih omrežjih (že zbrani podatki)
 16. Metodološki eksperimenti na ravni merjenja teorije načrtovanega vedenja (že zbrani podatki)
 17. Uporaba GGP podatkov za analizo rodnosti, medgeneracijskih odnosov, trga dela itd. (v sodelovanju s sociološkim (so)mentorjem/-ico) (že zbrani podatki)
 18. Testiranje merskega inštrumenta za merjenje informacijske varnostne kulture

 

Doc. dr. Andraž Petrovčič

 1. Tipologije podpornih tehnologij na pametnih telefonih in razširjenost njihovih aplikacij v vsakdanjem življenju (zdravje, socialna oskrba, prosti čas)
 2. Primerjava uporabniške izkušnje na običajnih in prilagojenih pametnih telefonih za starejše
 3. Motivi in oblike participacije v spletnih skupnostih
 4. Uporaba spletne analitike pri upravljanju spletnih skupnosti (določanje ključnih kazalnikov uspešnosti, evalvacija veljavnosti spletnih metrik na osnovi primerjav z anketnimi podatki, razširjenost v slovenskem prostoru)
 5. Primerjalne evalvacije orodij za spletno anketiranje s testi uporabnosti

 

Doc. dr. Damjan Škulj

 1. Statistično določanje vplivnih uporabnikov v socialnih omrežjih
 2. Priporočilni sistemi v različnih panogah (turizem, prodaja, ….)
 3. Uporaba metod podatkovnega rudarjenja v napovedovanju osipa uporabnikov v različnih panogah (telekomunikacije, prodaja, e-poslovanje, zavarovalništvo, ...)
 4. Vidiki odločanja po več kriterijih pri poslovanju
 5. Drugi vidiki podatkovnega rudarjenja pri poslovanju (CRM, preprečevanje goljufij, ...)

 

Red. prof. dr. Vasja Vehovar

Statistični, metodološki, tehnični, finančni, softverski, managerski in mednarodno primerjani vidiki spletnega zbiranja, analize in procesiranja podatkov ter odgovarjajoče študije primerov v akademskem, uradnem, marketinškem raziskovanju kot tudi v organizacijah in podjetjih. Podrobnosti - in tudi še nekatere dodatne teme - so na http://vasja.ris.org/c/83/Mozne__teme/?preid=2           

 

Izr. prof. dr. Aleš Žiberna

 1. Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja na empiričnih/nem omrežjih/u
 2. Analiza poljubnega omrežja s posplošenim bločnim modeliranjem
 3. Analiza poljubnega omrežja
 4. Analiza omrežja soavtorstev in sklicevanj iz izbranega področja (revij) na podlagi Web of Science
 5. Analize na podlagi podatkov s Twitter-ja, vsebine ali "povezav" (potrebno dobro poznavanje R-ja ali Pythona)
 6. Analize na podlagi podatkov z"javnega" dela Facebook-a, vsebine ali "povezav" (potrebno dobro poznavanje R-ja ali Pythona)
 7. Karkoli, kje je poudarek na uporabi multivariatnih metod ali metod podatkovnega rudarjenja
 8. Izdelava paketa za R za kakšno izmed slabo podprtih statističnih metod (na primer diskriminantno analizo, kanonično korelacijo)
 9. Avtomatsko generiranje poročil s pomočjo statističnega paketa R, LaTeX-a in Sweave-ja.
 10. Izdelava spletne aplikacije iz področja statistike ali analize podatkov (npr. za izris trenutno najpogostojših besed na (slovenskem) Twitterju, za simuliranje vzorčnih porazdelitev, za interaktiven prikaz rezultatov določene raziskave, podatkovja, …)

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17