Predmeti

Delničarstvo
Predmet obsega korporacijsko pravna vprašanja v povezavi z institucijami in trgom finančnih instrumentov; obravnava temeljna kapitalska razmerja v delniški družbi, delnicami in obveznicami kot vrednostnimi papirji in pravna pravila ki urejajo trg kapitala, posebej pravni položaj institucij trga kapitala in postopkov združitev in prevzemov.

Delovno in socialno pravo
Predmet je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, in sicer iz kolektivnega delovnega prava (razmerja med socialnimi partnerji, strukturna in finančna participacija delavcev itd.), individualnega delovnega prava (pravice in obveznosti delavca in delodajalca pri sklepanju, med trajanjem in pri prenehanju delovnega razmerja) in prava socialne varnosti.

Ekonomika organizacije
Predmet razlaga gospodarske pojme pri delovanju oz. poslovanju organizacije in predstavlja osnovna gospodarska načela delovanja organizacije kot razmeroma samostojne celote ljudi in sredstev, ki si prizadeva doseči postavljene cilje in tako uresničiti namen in delovanja organizacije kot sestave razmerij med ljudmi. Predmet zasleduje dva cilja: zagotoviti tekočo uporabo ekonomskega jezika in spoznati prvine in sposobnosti odločanja.

Gospodarsko pravo
Študenti se podrobneje seznanijo s panogami pravnega sistema, ki so pomembne za delovanje gospodarskih subjektov. Študenti pridobijo znanja iz ustanavljanja in statusnih vidikov delovanja gospodarskih subjektov (gospodarsko statusno pravo), iz tržnega prava, ki zajema pravo varstva konkurence in pravo intelektualne lastnine, ter iz gospodarskega pogodbenega prava.

Industrijski odnosi
Predmet obravnava razmerja med delojemalci in delodajalci v moderni družbi. Ker je v moderni družbi delo za denarno nadomestilo splošna, prevladujoča oblika dela, se študenti pri predmetu seznanijo z naravo in regulacijo te oblike dela, s konkretno-zgodovinskim načinom regulacije teh razmerij v Sloveniji in osnovami evropskih primerjalnih industrijskih odnosov.

Intelektualna lastnina
Predmet zajema naslednje sklope: opredelitev osnovnih pojmov (intelektualna lastnina, znanje, družba znanja, kategorije pravic intelektualne lastnine: patenti, znamke, avtorske pravice), pravne in ekonomske osnove pravic intelektualne lastnine, vloga upravljanja človeških virov pri spodbujanju intelektualnih stvaritev, oris mednarodnega sistema intelektualne lastnine, koncepti konkurence in tržna klasifikacija pravic intelektualne lastnine, strateški poslovni cilji pravic intelektualne lastnine.

Izdelava diplomskega dela
Individualno delo pri pripravi diplomske naloge ob mentorjevi pomoči in svetovanju.

Izobraževanje in upravljanje znanja
Cilji, vsebina, viri, obveznosti. Opredelitve pojavov, pojmov. Regulacijske sfere, institucije (Regini, Streeck), ravni upravljanja, koordinacija. Sistemi izobraževanja. Izobraževanje in trgi dela. Trendi, tehnološko inoviranje (širjenje, prevzem, učenje, družbeni učinki). Mikro raven - prenos znanja. Mezzo raven - modeli upravljanja znanja. Makro raven - modeli vlaganj v znanje. Kakovost prenosa in upravljanja znanja, Slovenija.

Kadrovski menedžment
Predmet Kadrovski management študente seznani z osnovnimi pojmi kadrovskega menedžmenta, nastankom in razvojem tega področja menedžmenta ter celovitim pristopom k njemu. Največ časa je namenjenega pregledu temeljnih področji in problemov kadrovskega menedžmenta, da bi dosegli čim boljše razumevanje tega področja in usvojili osnovne kompetence za reševanje kadrovske problematike v organizacijah.

Konflikti in zaupanje
Predmet je osredotočen na proučevanje razmerja med konflikti in zaupanjem na ravni organizacij. Sestoji iz predstavitve različnih teoretičnih pristopov in njihove uporabe pri proučevanju organizacij v Sloveniji.

Krizni menedžment
Predmet se ukvarja s sodobnim podjetjem v globalnem poslovnem in socialnem okolju. Pri tem nas zanima, zakaj nekatera podjetja zaidejo v krizo, medtem ko se ji druga uspejo ogniti. Predmet se zato osredotoča na razumevanje organizacijske dinamike znotraj in med podjetji, kar predstavlja analitski okvir. Velik del predmeta obravnava praktično literaturo, vključno s študijami primerov. Naš cilj je združiti analitično in praktično znanje za razumevanje sodobnega podjetja.

Kvalitativno raziskovanje
Uvod v kvalitativno raziskovanje. Tehnike kvalitativnega raziskovanja. Kvantitativna analiza podatkov. Pisanje poročil. Etične dileme v raziskovalnem delu.

Metode družboslovnega raziskovanja
V okviru predavanj in vaj bodo obravnavane naslednje vsebine: nekatera temeljna vprašanja družboslovnega raziskovanja; raziskovalne strategije, stili in družboslovne paradigme; znanstvena pojasnitev in struktura procesa raziskovanja; potek kvantitativne, kvalitativne in primerjalne raziskave; multimetodsko raziskovanje.

Moderna zgodovina
Predmet Moderna zgodovina celovito osvetli in kritično relativizira zadnji dve stoletji s poudarkom na kritiki zahodnocentričnih interpretacij zgodovine. Ob poglavitnem fokusu na političnih temah zajame tudi druge pomembne aspekte humanih odnosov in interakcije z okoljem (ekonomske, socialne, kulturne, etnične, okoljske itd.)

Organizacijsko vedenje
Predmet obravnava individualne, skupinske in organizacijske dejavnike, ki vplivajo na vsebino in dinamiko procesov na različnih ravneh organizacije. Temelji na spoznanjih kognitivnih in socialnih teorij motivacije, sodobnih teorij osebnostnega razvoja, skupinskega dela, organizacijskega razvoja in družbeno odgovorne organizacije. Osredotoči se na dejavnike, ki vzpostavljajo zdravo organizacijo z vidika njenega razvoja, organizacijske učinkovitosti in upoštevanja potreb zaposlenih.

Poslovna etika
Pri predmetu se študentje seznanijo s povezanostjo etike in poslovanja. Spoznajo temeljne konceptualne okvirje poslovne etike in procese nastajanja etike v gospodarskem sistemu. Spoznajo pravila in zakonitosti etičnega sklepanja in sprejemanja odločitev. Spoznajo etične strukture v različnih deželah. Metode in orodja za razvoj organizacijske etike in menedžerske etike.

Praktikum
Študenti dobijo prvi stik s prakso na kadrovskem področju. Študijski proces poteka na terenu. Možne vsebine: struktura in položaj UČV, načrtovanje in kadrovanje, testiranje in izbira, intervjuji, izobraževanje, kadrovanje najvišjega menedžmenta, produktivnost in kvaliteta, ocenjevanje uspešnosti, upravljanje karier, nagrajevanje.

Prvi tuji strokovni jezik I: Angleščina
Obravnavanje osrednjih socioloških tem, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil, naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, naloge informacijskega opismenjevanja.

Prvi tuji strokovni jezik II: Angleščina
Poglobljeno obravnavanje izbranih socioloških tem, branje in analiza zahtevnejših avtentičnih strokovnih besedil s širšega področja družboslovja in še posebej z vpisanega ožjega področja, naloge za usvajanje in širjenje težjega družboslovnega besedišča in terminologije, težje vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, izpeljava projekta v angleškem jeziku.

Psihologija osebnosti in organizacije
Psihologija osebnosti. Psihologija dejavnosti in organizacije: uvod: predmet in metode psihologije organizacije, delo in delovni proces, individuum, grupa in organizacija.

Socialna in politična antropologija
Cilj predmeta je preseči stereotipizirane, etnocentrične poglede na različnost družb in kultur, obogatiti lasten interpretativni okvir razumevanja družbenih institucij in praks izven zahodnega sveta ter razviti kritičen pogled na pojavne oblike družbenosti.

Socialna in politična psihologija
Predmet predstavlja zgodovinski razvoj socialnopsiholoških konceptualizacij razmerij med individualnim in družbenim. Posebno pozornost namenja konceptualizacijam stališč, predsodkov in stereotipov, vlogi teh fenomenov pri vzpostavljanju in vzdrževanju hierarhičnih družbenih razmerij in v individualni psihični ekonomiji; analizira fenomene socialnega vplivanja in zlorabe moči ter razmerja med družbenimi večinami in manjšinami.

Socialna izključenost in politike vključevanja
Pri predmetu se prepletajo teoretični pogledi in praktični problemi na področju socialne izključenosti posameznih populacijskih kategorij in skupin ter vprašanja izključenosti iz različnih družbenih podsistemov, kot tudi njihovo reševanje skozi opis politik vključevanja.

Sociologija dela
Koncept dela (opredelitev in vrednotenje tega, kar je v družbi priznano kot delo) in delovne prakse (vrste dela, delitev in načini organiziranja in opravljanja dela) so odvisni od konkretnega družbenega konteksta in zaradi tega preučevanje dela omogoča lažje razumevanje delovanja in spreminjanja družbe v celoti. Pri predmetu se predstavijo vzorci organizacije in delitve dela na makroravni (v družbi) ter izkušnje in stališča do dela na mikroravni (posameznikov). Delo je obravnavano kot instrument posameznikove vključenosti v družbo, zagotovilo družbenega statusa in socialnih stikov, po drugi strani so obravnavana tudi tveganja, povezana z delom (kot npr. diskriminiranacija ali brezposelnost).

Sociologija izobraževanja
Predmet študenta na vsebinsko čim bolj celovit in metodološko sistematičen način seznani z raznolikimi tematikami in problematikami sociologije izobraževanja, tako na teoretičnih kot praktično-aplikativnih ravneh.

Sociologija socialne politike
Pojasnjeni so ekonomski, kulturni in politični pogoji nastanka in razvoja socialno-politične vloge države ter idejni/teoretski temelji tega razvoja.

Sociološke teorije
Predmet seznanja študente z deli najpomembnejših socioloških teoretikov v razvoju sociologije kot akademske discipline. Razdeljen je na dva medsebojno povezana dela. Prvi del je zamišljen kot pregled razvoja sociološke misli v njenem družbeno-zgodovinskem in intelektualnem kontekstu.

Sodobne družbe
Predmet obravnava strukturne družbene spremembe, ki se sočasno, vendar na različne načine, pojavljajo v večini nacionalnih držav na svetu. Poleg tega obravnava prilagajanje individualnih in kolektivnih akterjev na spremembe ter njihovo vlogo spodbujanju in usmerjanju sprememb.

Splošni menedžment
Predmet študentom prikaže temeljne metode analize in oblikovanja izhodišč za strateško umestitev podjetja kot temelja za strateško upravljanje oz. vodenje. Krize v gospodarstvu in njihovo obvladovanje. Procesi prilagoditev okolju v gospodarski družbi.

Statistika
Osnove statistične analize v družboslovju: opisne metode, ocenjevanje parametrov, preizkušanje domnev, bivariatna analiza.

Športna vzgoja
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, vodenih celodnevnih aktivnosti ter preverjanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. Program predavanj obsega splošne vsebine, program vaj pa specialne teoretične vsebine ter učenje, izpopolnjevanje v izbrani športni panogi in pridobivanje osnov športno-rekreativnega treninga. Za predhodno selekcionirane študente potekajo vaje v obliki rednih treningov in tekmovanj.

Temelji ekonomije
Uvod v ekonomijo in kratek pregled zgodovine ekonomske teorije. Mikroekonomija. Makroekonomija

Temelji Evropske Unije
Pri predmetu se študenti seznanijo z EU kot mednarodn vladno organizacijo sui geneis; njenim nastankom, zgodovinskimi mejniki razvoja evropskega povezovalnega procesa in vlogo temeljnih institucij. Predmet ponudi vpogled v delovanje EU, načine odločanja in oblikovanja politik ter osnovno razumevanje procesov v EU in njenih mednarodnih odnosov, kar predstavlja podlago za poglobljen študij EU v okviru drugih predmetov.

Temelji filozofije
Študenti pri predmetu odkrivajo in raziskujejo temeljne filozofske probleme in teme, kot so: problem odnosa med fizičnim in psihičnim, svobodna volja, osebna identiteta, skepticizem, resnica, pomen, obstoj boga ter različna vprašanja etike in estetike. Seznanijo se z osnovami teorije argumentacije in logike: prepoznavanje in analiziranje argumentov, prepoznavanje logičnih napak in zmot, ocenjevanje moči argumentov in ustreznosti evidence, oblikovanje lastnih argumentov.

Temelji komunikologije
Predmet je uvod v komunikologijo kot znanost. Študentom predstavi kompleksnost komunikacijskega procesa in prikaže različne ravni in vidike komuniciranja v družbi.

Temelji prava
Predmet je sestavljen iz dveh delov. Prvi del tvorijo temelji pravoznanstva, v katerem študenti spoznajo pojem prava in države, temeljne pravne pojme, značilnosti modernega prava ter razmerje med pravom in politiko. V drugem delu so predstavljene posamezne pravne panoge, in sicer ustavno, kazensko, stvarno, obligacijsko, gospodarsko, delovno, družinsko in dedno pravo ter pravo EU in javne uprave.

Teorija in tehnike vodenja
Definicije in opredelitve vodenja, klasične teorije vodenja. Sodobne raziskave in teorije vodenja. Kompetence za vodenje. Instinktivna osnova za vodenje. Potencial za vodenje. Ustvarjalno vodenje in vodenje ustvarjalnosti. Vodenje in čustvovanje. Vodenje in psihodinamski razvoj tima. Vodenje in komuniciranje. Vodenje in psihodinamika odnosov. Vodenje in raznolikost. Spodbujanje in nagrajevanje ustvarjalnosti sodelavcev. Vodenje in izraznost. Strateško vodenje.

Teorija organizacije
Predmet ponuja študentom seznanitev s konceptualnimi izhodišči Teorije organizacije poleg tega pa tudi praktično problemski pristop k posameznim vprašanjem organizacijskega delovanja in uspešnosti. Koncept formalne organizacije. Tipologija organizacij. Podobe organizacije. Odnos med tehnologijo in strukturo organizacije. Organizacijski cilji in strategija. Razvoj velikih organizacij. Fleksibilno podjetje. Organizacija znanja in virtualnost organizacije.

Trg delovne sile in zaposlovanje
Študenti pri predmetu spoznajo strukturo in funkcije trga delovne sile, dejavnike, ki ga pogojujejo, posledice delovanja na posamezne skupine prebivalstva ter načine uravnavanja s strani države in socialnih partnerjev (ukrepi pasivne in aktivne politike zaposlovanja).

Upravljanje gospodarskih družb
Sodobna korporacija temelji na ločitvi lastniške in kontrolne funkcije: lastništvo podjetja je v rokah razpršenih delničarjev, medtem ko podjetja vodijo profesionalni managerji. S tem se pojavi problem upravljanja oz. vprašanje, kako zagotoviti, da bo management odgovorno gospodaril s `tujim denarjem` (Brandeis 1914). Namen predmeta je umestiti ta temeljni problem upravljanja v zgodovinski, institucionalni in socialni kontekst ter pregledati teoretične osnove, ki predstavljajo vir za regulacijo.

Upravljanje inovacij
V okviru rastočega pomena znanja za ohranjanje (globalne) konkurenčnosti analiziramo vlogo in pomen inovacij v sodobnem gospodarstvu, regiji in podjetju. Obravnavamo inovacijski proces od mehanizmov spodbujanja ustvarjanja novega znanja pri posamezniku, v inovativnem podjetju in v inovativnem gospodarstvu do uspešne realizacije in uveljavitve ideje na trgu, znanstveno-tehnološko in inovacijsko politiko ter ekonomiko inovacij v povezavi s strategijami in praksami upravljanja človeških virov.

Upravljanje neprofitnih in prostovoljnih organizacij
Študenti se seznanijo z vlogo in pomenom javnih in zasebnih neprofitnih organizacij v sodobnih družbah ter s procesi njihovega upravljanja.

Uvod v sociologijo
Predmet je namenjen seznanitvi s temeljnimi sociološkimi pojmi, sociološkimi teoretskimi in metodološkimi pristopi, njihovemu analitičnem razumevanju in razvoju vsaj osnovne sposobnosti njihove uporabe. Predmet študente uvede v sociološki način razmišljanja (imaginacije).