Pogoji in merila

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Upošteva se:

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk;
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj se obravnavajo skladno s pravilnikom: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/statut_in_pravilniki/pravilnik_o_postopku_in_merilih_za_priznavanje_
neformalno_pridobljenega_znanja_in_spretnosti.aspx
.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO POROGRAMU

1 pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 50 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne prošnje) in vsemi opravljenimi obveznostmi predhodnih letnikov. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 45 kreditnih točk tekočega letnika in imajo opravljene vse obveznosti predhodnih letnikov.

2 pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študent/ka opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih in z diplomskim delom v obsegu 8.000–10.000 besed (15 KT) ter uspešno opravljenim javnim zagovorom.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Pogoji za prehod med programi so regulirani s Pravilnikom o dodiplomskem študiju.

NAČINI OCENJEVANJA

Vsi preizkusi znanja in izdelki za doseganje končnih ocen so komentirani pri posameznih seminarskih oblikah in javno dostopni na vpogled študentom pri govorilnih urah. Vsak predmet ima tedenski načrt dela, ki je predstavljen ob prvih predavanjih in objavljen med spletnimi gradivi. Vsebuje pregled načrtovanih tematik in opis obveznosti nosilca predmeta in študenta, razmerje med posameznimi oblikami preverjanja znanja, ki prispevajo h končni oceni, in kriterije ocenjevanja posameznih izdelkov. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.