Predmeti

Diplomsko delo
Diplomsko delo na programu Politologija – analiza politik in javna uprava se lahko opravlja na strokovnih področjih, ki jih vsebinsko pokriva Katedra za analizo politik in javno upravo, tj. področjih javne uprave, političnih sistemov, političnih strank in interesnih skupin, teorij države, javnih politik, policy analize, vrednotenja, primerjalnih politik, parlamentarizma, upravnih sistemov, policy omrežij, lokalne samouprave, menedžmenta v javni upravi, upravljanja človeških virov, globalizacije.

Ekonomija javnega sektorja
Predmet Ekonomija javnega sektorja podaja vpogled v ekonomske vidike delovanja vlade, ministerstev in javnega sektorja. Poleg obravnave širših teoretskih značilnosti, kot npr. merjenje produktivnosti, uspešnosti in učinkovitosti javnega sektorja, motivacije in nagrajevanja njegovih subjektov, uvaja v razpravo še številne pomembne sklope javne ekonomike: javna naročila, plače v zasebnem in javnem sektorju, zasebno in javno partnerstvo, državne subvencije in pomoči, evropski strukturni skladi in logika njihovega delovanja, vladna regulacija in vladne reforme v svetu.

Javna uprava v Sloveniji
Osnovni cilj predmeta je študenta na vsebinsko celovit način seznaniti z osnovami upravne znanosti v Republiki Sloveniji. Študenta se spodbuja k samostojnemu delu (analiza besedil), hkrati pa naj doseže zadovoljivo stopnjo poznavanja slovenske ureditve sistema javne uprave.

Javne finance in javne politike
Predmet Javne finance in javne politike daje podroben vpogled v financiranje politike oziroma države in javnega sektorja, tako v širši teoretski perspektivi kot tudi v Sloveniji in izbranih državah. Poudarek je na analizi davkov in prispevkov, ki polnijo proračunsko blagajno. V delu predmeta, ki obravnava javne politike v izbranih državah, je večji poudarek na analizi politik te države, ki imajo pomembne javnofinančne učinke.

Lokalna samouprava
Osnovni cilj predmeta je študenta na metodološko sistematičen in vsebinsko celovit način seznaniti s področjem lokalne in regionalne samouprave ter lokalne demokracije v Republiki Sloveniji.

Mednarodni odnosi
Cilj predmeta je naučiti študente temeljnih značilnosti sodobne mednarodne skupnosti in njenega (zgodovinskega) razvoja ter jih uvesti v znanstveno disciplino mednarodnih odnosov – v problematiko, ki jo ta znanstvena disciplina obravnava. Prav tako ima predmet za cilj aktualizacijo uvodnih razlag z obravnavo aktualnih problemov sodobne mednarodne skupnosti.

Menedžment v javni upravi
Namen predmeta je pridobivanje znanja o upravljavskih procesih s poudarkom na politološki analizi procesov administrativnih reform in modernizaciji. Poseben poudarek je namenjen spoznavanju osnovnih konceptov, ki se nanašajo na upravne analize in argumentacije na področju javnoupravnega menedžmenta.

Metode družboslovnega raziskovanja
V okviru predavanj in vaj bodo obravnavane naslednje vsebine: nekatera temeljna vprašanja družboslovnega raziskovanja; raziskovalne strategije, stili in družboslovne paradigme; znanstvena pojasnitev in struktura procesa raziskovanja; potek kvantitativne, kvalitativne in primerjalne raziskave; multimetodsko raziskovanje.

Metodologija in problemi analize kulturnih politik
Predmet se osredotoča na policy analitične razsežnosti (policy analysis) oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih kulturnih politik v Sloveniji, v posameznih evropskih državah in na ravni Evropske unije. Vsebina predmeta bo študentkam in študentom omogočila
a) teoretsko utemeljeno razumevanje oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih politik;
b) seznanjanje s praktičnimi problemi empiričnega raziskovanja procesov na področju kulturnih politik.

Moderna zgodovina
Predmet Moderna zgodovina celovito osvetli in kritično relativizira zadnji dve stoletji s poudarkom na kritiki zahodnocentričnih interpretacij zgodovine. Ob poglavitnem fokusu na političnih temah zajame tudi druge pomembne aspekte humanih odnosov in interakcije z okoljem (ekonomske, socialne,kulturne, etnične, okoljske itd.)

Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik
Pri predmetu se ukvarjamo z analizo procesov oblikovanja in izvajanja izbranih skupnih evropskih politik. Predmet je izrazito praktično usmerjen in obravnava aktualne probleme na različnih javnopolitičnih področjih, ki med drugim vključujejo okoljske politike EU, kohezijsko politiko EU, skupno kmetijsko politiko in politiko širitve. Poseben poudarek je na delovanju/vlogi Slovenije na izbranih javnopolitičnih področjih.

Policy omrežja
Historiat razvoja koncepta javnopolitičnih omrežij, aktualne teoretsko-konceptualne razprave in aplikacija pri raziskovanju političnih in javnopolitičnih procesov v okoliščinah zadnjega vala globalizacije (še zlasti evropskih povezovalnih procesov).

Politična participacija
Predmet zajema pregled dosedanjih politoloških (teoretskih in empiričnih) spoznanj o zvrsteh in dejavnikih politične participacije na splošno in po različnih družbenih skupinah.

Politične stranke in strankarski sistemi
Predmet obravnava temeljne teme s področja preučevanja političnih strank, strankarskih sistemov in njihovih prilagajanj procesom zadnjega vala globalizacije, še posebej evropskim povezovalnim procesom.

Politični sistem Republike Slovenije
Osnovni cilj predmeta je študente na metodološko sistematičen in vsebinsko celovit način seznaniti s slovenskim političnim sistemom, njegovimi institucijami in strukturo.

Politika birokracije
Kje je meja med upravo in politiko, kako uprava vpliva in deluje na politične procese in kako politika oblikuje upravni sistem in vpliva na njegov output, kje je resnična moč javnih uslužbencev in kolikšen vpliv imajo na politike nasploh in v procesu oblikovanja politik,…, vse to so vprašanja, na katera bo študentom pomagal poiskati odgovore predmet "Politika birokracije".

Politika človekovih pravic
Namen predmeta je podrobno seznaniti študente s kompleksno tematiko človekovih pravic in svoboščin, temelju sodobnih demokratičnih sistemov. Prinaša kratek razvoj človekovih pravic in daje poudarek nadnacionalnemu varstvu človekovih pravic. Posebej obravnava ogroženost človekovih pravic in svoboščin v pogojih globalizacije in mednarodnega terorizma.

Politika na območju bivše Jugoslavije
Pri predmetu se pridobi znanja, ki omogočajo poglobljen vpogled v historične, polpretekle in aktualne značilnosti politike na območju nekdanje Jugoslavije in dejavnike, ki sodolučajo te značilnosti.

Politike EU
Predmet se ukvarja z institucionalnimi in procesualnimi vidiki oblikovanja in implementacije politik EU. Pri predmetu opredelimo posebnosti javnopolitične arene odločanja EU, pregledamo ključne razloge za nastanek, razvoj in tipologijo skupnih politik EU, izpostavimo vlogo in značilnosti posameznih javnopolitičnih igralcev, ki sodelujejo v javnopolitičnem procesu EU na različnih ravneh, ter se seznanimo s procesualnimi značilnostmi oblikovanja in implementacije politik EU.

Politologija prava
Poznavanje dinamičnega razmerja med politiko in pravom je nujni predpogoj za razumevanje drugih procesov v družbi. Dinamičnost tega razmerje se ne kaže le v teku zgodovinskega razvoja, ampak tudi v krajših časovni obdobjih, zlasti v času tranzicije posameznih družb v demokracijo oz. v času njene konsolidacije. Do sprememb pa pogosto prihaja zaradi zunanjih dejavnikov (globalizacija, vstopanje v nadnacionalne organizacije).

Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje
Predmet je sestavljen iz teoretičnega dela, ki pojasnjuje osnovne pristope k proučevanju prehodov v demokracijo glede na predpogoje (vključuje kazalce razvitosti)in vlogo elitin empiričnega dela, ki opisuje valove demokratizacije in pojasnjuje razloge, okoliščine, zunanje dejavnike itd, ki vplivajo na posebnosti in tempo demokratizacije, narekujejo t. i. ustavne izbire, itd. in posledično določajo tudi dinamiko demokratične konsolidacije. Kot primer služijo države srednje in vzhodne Evrope itd.

Primerjalne politike v sodobnem svetu
Predmet ima dve temeljni poslanstvi. Kot prvo – z očmi nosilca predmeta, ki je prepotoval in delal praktično v vseh državah sveta, bil prvi Slovenec na južnem tečaju Antarktike, z Eskimi naskakoval severni tečaj, raziskoval džungle Južne Amerike in Afrike – razgrniti današnji svet v vseh njegovih pojavnih oblikah, tako socio-kulturni, politološki, gospodarski in varnostno-ekološki dimenziji. In drugo – obrazložiti raziskovalni instrumentarij, ki omogoča spoznavanje in razumevanje sodobnega sveta.

Primerjalni federalizem in regionalizem
Predmet bo na vsebinsko celovit način seznanil s primerjalnimi razsežnostmi pojavov federalizma in regionalizma ter povezave obeh pojmov.

Prvi tuji strokovni jezik I: Angleščina
Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil (članki iz strokovnih revij in časopisov, listine, monografije); najrazličnejše jezikovne vaje za utrjevanje jezikovnih struktur in strokovnega besedišča; pisanje in poročanje v angleškem jeziku.

Prvi tuji strokovni jezik II: Angleščina
Obdelava različnih zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja, še posebej politologije; utrjevanje in širjenje družboslovne terminologije; spoznavanje načel oblikovanja uspešnih predstavitev; urjenje slušnega razumevanja; osnove retorike.

Prvi tuji strokovni jezik III: Angleščina
Branje in analiza zahtevnejših avtentičnih strokovnih besedil s širšega področja družboslovja in poglobljeno obravnavanje izbranih tem s področja politologije in javne uprave., naloge za usvajanje in širjenje težjega družboslovnega besedišča in terminologije, težje vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, izpeljava projekta v angleškem jeziku.

Prvi tuji strokovni jezik IV: Angleščina
Branje in analiza zahtevnih avtentičnih strokovnih besedil s širšega področja družboslovja in poglobljeno obravnavanje izbranih tem s področja politologije in javne uprave, naloge za ustvajanje in širjenje težjega družboslovnega besedišča in terminologije, težje vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, simulacije panelnih diskusij.

Raziskovalne metode za analizo politik
Seznanjanje s temeljnimi metodološkimi znanji in teoretsko-metodološkimi pristopi k osnovnim zvrstem "policy analize" ter njihova uporaba na primeru (seminarska naloga).

Socialna in politična psihologija
Oblikovanje sodobne socialne psihologije, spoznavni procesi in konstrukcija socialnega sveta, psihologija stališč in predsodkov, psihologija interakcije, prosocialno in asocialno obnašanje, psihologija socialnega vpliva, socialne moči, psihologija skupin in psihološki procesi v skupini, psihologija družbenih procesov in odnosov, politična psihologija.

Sodobni parlamentarizem in zakonodajni postopek
Predmet predstavi zgodovinski razvoj političnega predstavništva do sodobnega parlamentarizma, ki ga obravnava z vidika različnih formalnih in neformalnih funkcij, pomembnih za delovanje političnega sistema.

Sodobni upravni sistemi
Pri predmetu so obravnavane teoretske tematike, primerjalni vidiki sodobnih upravnih sistemov ter nove oziroma modernizirane strukture in procesi v upravnih sistemih in oblikovanje sodobnih upravnih struktur na nadnacionalni ravni.

Statistika
Osnove statistične analize v družboslovju: opisne metode, ocenjevanje parametrov, preizkušanje domnev, bivariatna analiza.

Strokovna praksa
Cilj strokovnega usposabljanja je nadgraditi oz. dopolniti pridobljena teoretična znanja z izkušnjami iz vsakodnevnega praktičnega delovanja na področju (javnih) politik in javne uprave. Temeljni cilji strokovne prakse so: spoznavanje strokovnega dela v izbrani organizaciji; uporaba pridobljenega znanja v delovnem okolju organizacije; vpogled v delovne aktivnosti oz. procese, ki potekajo na posameznem delovnem področju organizacije; sodelovanje pri izvedbi strokovnih nalog in samostojno opravlja

Športna vzgoja
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, vodenih celodnevnih aktivnosti ter preverjanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. Program predavanj obsega splošne vsebine, program vaj pa specialne teoretične vsebine ter učenje, izpopolnjevanje v izbrani športni panogi in pridobivanje osnov športno-rekreativnega treninga. Za predhodno selekcionirane študente potekajo vaje v obliki rednih treningov in tekmovanj.

Temelji ekonomije
Uvod v ekonomijo in kratek pregled zgodovine ekonomske teorije. Mikroekonomija. Makroekonomija.

Temelji EU
Problemi v delovanju Evropske unije. Širitev in sosedska politika EU. "Ustavna pogodba" in "Reformna pogodba” ter spremembe v delovanju institucij, ki jih prinaša slednja. Prihodnost EU. Skupni problemi evropskih političnih institucij. Sodelovanje in tekmovanje med njimi, pobude za novo delitev dela ter prizadevanja za krepitev njihove demokratične legitimnosti in učinkovitosti.

Temelji komunikologije
Predmet je uvod v komunikologijo kot znanost. Študentom predstavi kompleksnost komunikacijskega procesa in prikaže različne ravni in vidike komuniciranja v družbi.

Temelji politologije
Predmet uvaja v temeljne koncepte politične znanosti.

Teorija vodenja
Osnovni cilj predmeta je študentke in študente na metodološko sistematičen in vsebinsko celovit način seznaniti z teorijami, koncepti in tipologijami vodenja. Cilj tega predmeta je tudi pojasniti opredelitve in osnovna izhodišča s področja vodenja ljudi, predstaviti razlikovanje med teorijami, pristopi in modeli ter seznaniti študente s profilom, odgovornostmi in pristojnostmi vodje.

Upravni personal
Osnovni cilj predmeta je študente na metodološko sistematičen in vsebinsko celovit način seznaniti z različnimi teoretskimi osnovami, elementi in koncepti odnosov na področju uslužbenskih sistemov. Poudarek je na slovenskem uslužbenskem sistemu.

Upravno pravo in upravni postopek
Razvoj in temeljni elementi upravnega prava. Temeljna načela upravnega prava. Izvajanje oblasti. Pravni režim zagotavljanja dobrin in storitev ter javnih stvari. Omejevanje in poseganje v lastninsko pravico. Upravnopravne institucije. Odškodninska odgovornost javnih oblasti. Temeljne značilnosti in ureditev upravnega postopka. Postopek na prvi stopnji. Pravna sredstva. Izvršba.

Uvod v analizo politik
Cilj predmeta je predstaviti ključna temeljna znanja o procesih oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih politik ter o dejavnikih, ki vplivajo na te procese, njihove izide ter učinke na družbo.

Uvod v javno upravo
Osnovni cilj predmeta je študente na vsebinsko celovit način seznaniti z osnovami upravne znanosti; študenti naj doseže zadovoljivo stopnjo poznavanja in razumevanja klasične in sodobnejše upravne teorije ter konceptov.

Uvod v sociologijo
Predmet študente uvede v sociološki način razmišljanja. Namenjen je seznanitvi s temeljnimi sociološkimi pojmi, sociološkimi teoretskimi in metodološkimi pristopi, njihovemu razumevanju in razvoju vsaj osnovne sposobnosti njihove uporabe.

Volilne študije
Študenti bodo spoznali relevantne teorije in koncepte na vsebinskem področju, obogatili znanje s specifičnimi metodološkimi pristopi k preučevanju volitev in volilnih procesov. Razvili bodo tudi kompetence samostojnega analitičnega dela in dela v skupini.

Vrednotenje javnih politik
Cilj predmeta zajema teoretično in metodološko znanje o vrednotenju javnih politik, programov, projektov s praktičnimi smernicami izvajanja evalvacijskega raziskovanja na konkretnih primerih izbranih javnih politik.

Zgodovina političnih idej
Predmet seznanja s metodologijo in temeljnimi vsebinami iz zgodovine politične misli.

Ženske in politika
Pri predmetu se bodo študentje seznanili s položajem žensk ter njihovo prisotnostjo v političnih institucijah v Sloveniji in nekaterih drugih državah. Poseben poudarek bo namenjen tudi vlogi različnih akterjev pri izboljševanju položaja žensk in njihove prisotnosti v političnih institucijah.