Pogoji in merila

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

V univerzitetni študijski program se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev.

Opravljena matura

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

Opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitenih predmetov

Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. V primeru omejenega vpisa se upošteva:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk)

Končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1.6.1995

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj se obravnavajo skladno s pravilnikom: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/statut_in_pravilniki/pravilnik_o_postopku_in_merilih_za_priznavanje_
neformalno_pridobljenega_znanja_in_spretnosti.aspx
.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO POROGRAMU

1 pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 50 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne prošnje) in vsemi opravljenimi obveznostmi predhodnih letnikov. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 45 kreditnih točk tekočega letnika in imajo opravljene vse obveznosti predhodnih letnikov.

2 pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

  • izpolnitev obveznosti pri predmetih vseh letnikov;
  • opravljena strokovna praksa;
  • izdelava diplomskega dela v obsegu od 8.000 do 10.000 besed, ki se pripravlja skozi celoten potek študija, in sicer v okviru seminarskega oziroma individualnega in projektnega dela pri posameznih predmetih, kjer je delo študenta kreditno ovrednoteno in ocenjevano. Pozitivno ocenjen javni zagovor diplomskega dela pred tričlansko komisijo.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Pogoji za prehod med programi so regulirani s Pravilnikom o dodiplomskem študiju.

NAČINI OCENJEVANJA

Vsi preizkusi znanja in izdelki za doseganje končnih ocen so komentirani pri posameznih seminarskih oblikah in javno dostopni na vpogled študentom pri govorilnih urah. Vsak predmet ima tedenski načrt dela, ki je predstavljen ob prvih predavanjih in objavljen med spletnimi gradivi. Vsebuje pregled načrtovanih tematik in opis obveznosti nosilca predmeta in študenta, razmerje med posameznimi oblikami preverjanja znanja, ki prispevajo h končni oceni, in kriterije ocenjevanja posameznih izdelkov. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.