Predmeti

Aktualni problemi mednarodne skupnosti
Predmet povzema spoznanja iz predhodno opravljenih obveznih predmetov na programu Mednarodni odnosi in uvaja študente v raziskovanje problemov, ki so v središču pozornosti sodobne mednarodne skupnosti. Predmet poteka brez predavanj v obliki seminarjev, odprt je za tuje študente (zato poteka v angleškem jeziku). To pomeni nujno vnaprejšnjo pripravo študentov in njihovo aktivno sodelovanje pri predmetu.

Diplomacija EU
Predmet obravnava Evropsko unijo kot akterja v mednarodnih odnosih skozi njeno diplomatsko dejavnost.

Diplomatski in konzularni odnosi
Zgodovina diplomatskih in konzularnih odnosov. Strukturna povezanost sodobne diplomacije s sredstvi mirnega reševanja sporov v mednarodni skupnosti in z zunanjo politiko držav. Diplomatsko in konzularno pravo. Jezik diplomacije. Bilateralna in multilateralna diplomacija. Diplomatski praktikum. Javna diplomacija. Ekonomska diplomacija. Slovenska diplomacija in diplomacija Republike Slovenije. Diplomatska teorija in teorija diplomacije. Alternativne oblike diplomatskega predstavljanja.

Drugi tuji strokovni jezik I: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Obravnavanje politoloških tem, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Francoščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne francoske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v francoskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti in spretnosti učinkovitega predstavljanja.

Italijanščina: Osnovni namen predmeta je študente pripraviti na spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil ter jih uvesti v posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja. Del časa je namenjen tudi ponovitvi slovničnih in funkcionalnih struktur. Vsebina je prilagojena ciklični izvedbi predmeta.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Navajanje k samostojnemu spremljanju znanstvene in strokovne literature. Jezikovne vaje.

Španščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne španske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v španskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Ruščina: Študenti razvijajo vse jezikovne spretnosti ob uporabi manj zahtevne strokovne literature. Ob tem usvojijo in širijo besedišče bodočega poklicnega okolja.

Drugi tuji strokovni jezik II: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Obravnavanje osrednjih tem s področja politologije, branje in analiza zahtevnejših družboslovnih strokovnih besedil, nadgrajevanje osnovne polstrokovne terminologije, širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, zlasti pripravi pisnih izdelkov in vodene debate s poudarkom na ustrezni rabi in poznavanju strokovne terminologije.

Francoščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, vaje v pripravi pisnega poročila.

Italijanščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili z ožjega področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja. Spremljanje strokovne literature. Jezikovne vaje.

Španščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, priprava seminarske naloge.

Ruščina: Študentje obravnavajo nekoliko zahtevnejša avtentična besedila s področja ruske kulture, evropskih študij in mednarodnih odnosov; urijo jezikovne spretnosti, branja, pisanja, poslušanja in govorjenja; spoznavajo slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za to zvrst jezika.

Drugi tuji strokovni jezik III: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Študenti se seznanijo s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava. Analizirajo in tvorijo prepričevalna besedila v angleškem jeziku. Sodelujejo pri izdelavi problemsko naravnanih projektov in urijo veščine argumentativne debate v tujem jeziku.

Francoščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Italijanščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja EU in mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih, spremljanje aktualnih dogodkov s področja mednarodnih odnosov in njihovo analiziranje. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil s področja nemške državne ureditve in deželoznanstva, izvorov demokracije, človekovih pravic, mednarodnih organizacij, zlasti EU, OZN, NATO, globalizacije, okoljskih, energetskih in demografskih problemov. Jezikovne vaje. Oblikovanje učinkovitih in tehtnih daljših predstavitev v tujem jeziku.

Španščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Sodelovanje v diskusijah.

Ruščina: Obravnava zahtevnejših strokovnih besedil; vaje v utrjevanju specifičnih struktur, značilnih za jezik s področja mednarodnih odnosov; pisanje koherentnih, strokovno natančnih in vsebinsko ustreznih besedil; razprava o aktualnih političnih dogodkih. Analiza primerov političnega govorništva.

Drugi tuji strokovni jezik IV: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Študenti se ob obravnavi izbranih aktualnih tematik v povezavi z drugimi temeljnimi predmeti urijo v tehnikah obravnave, predstavitve, analize, interpretacije in aktivne rabe zahtevnejših avtentičnih besedil in listin s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava in usvajajo načine rabe jezika za doseganje strateških ciljev v pogajalskem procesu.

Francoščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in mednarodnih organizacij ter kritično razmišljanje o teh besedilih. Študenti nadgradijo svoje znanje o tehnikah pogajanj in usvojijo značilnosti prepričevalnega diskurza preko simulacije pogajanj.

Nemščina: Pregled temeljnih dejstev oz. ustreznih besedil s področja mednarodnih organizacij UNO, NATO in EU s poudarkom na zgodovini in strukturi organizacij. Velik poudarek je na oblikovanju samostojnih besedil in predstavljanju vsebin v seminarski obliki.

Španščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Ruščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Ekonomska diplomacija
Predmet se ukvarja s preučevanjem ekonomske in gospodarske diplomacije z vidika države in podjetij, ki se zanašajo na usluge ekonomske diplomacije pri svojem poslovanju na mednarodnih trgih. Predmet želi slušatelje opolnomočiti z znanji s področja diplomatskih odnosov in mednarodnega poslovanja ter jih usposobiti za analizo poslovnega okolja posamezne države.

Etnični konflikti
Predmet obravnava etnične konflikte s teoretskega in praktičnega (empiričnega) vidika. Namenjen je spoznavanju vzrokov za nastanek konfliktov, razvoju konfliktov, načinom njihovega upravljanja ter pokonfiktni obnovi družb, ki so se soočile z etničnim konfliktom.

Mednarodna politična ekonomija
Predmet obravnava strukture moči v mednarodnih političnih in ekonomskih odnosih. Namen je predstaviti in analizirati interaktivni odnos med politiko in gospodarstvom v sodobni mednarodni skupnosti, zlasti pomen ekonomskega dejavnika in vloge posameznih subjektov mednarodnih odnosov (ne le držav, pač pa vse bolj multinacionalnih podjetij, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij).

Mednarodne finance
Predmet je namenjen seznanitvi študentov tako z osnovnimi koncepti in teorijami na področju mednarodnih financ kakor tudi s sodobnimi trendi na tem področju.

Mednarodne organizacije
Mednarodne organizacije so najbolj kompleksen del institucionalne ureditve mednarodne skupnosti. Namen predmeta je približati študentom ta fenomen tako s teoretične kot praktične perspektive. Cilj predmeta je študentom omogočiti spoznavanje okolja, v katerem je izrazito razvidna dinamika procesov odločanja, pogajalskih procesov in vloge nacionalnih predstavnikov v njih.

Mednarodni ekonomski odnosi
Vsebina predmeta daje znanja o zakonitostih, determinantah in oblikah mednarodne menjave, sodobnih trendih v mednarodni menjavi ter politiki državnega in meddržavnega usmerjanja MEO. Teoretično in empirično analiziramo vprašanja, zakaj mednarodna menjava nastaja in raste, oblike in strukturo mednarodne menjave, vzroke in oblike trgovinske politike, teorije ekonomskih integracij, oblike in vzroke protekcionizma, vrste in učinke instrumentov, vlogo mednarodnih organizacij in vpliv na razvoj.

Mednarodni odnosi
Cilj predmeta je naučiti študente temeljnih značilnosti sodobne mednarodne skupnosti in njenega (zgodovinskega) razvoja ter jih uvesti v znanstveno disciplino mednarodnih odnosov – v problematiko, ki jo ta znanstvena disciplina obravnava. Prav tako ima predmet za cilj aktualizacijo uvodnih razlag z obravnavo aktualnih problemov sodobne mednarodne skupnosti.

Mednarodno varstvo človekovih pravic
Študenti spoznajo in razumejo človekove pravice ter mehanizme in politiko varstva človekovih pravic v sodobni mednarodni skupnosti. Predmet kritično obravnava temeljne značilnosti mednarodnega varstva človekovih pravic – zgodovinski razvoj, različne institucionalne mehanizme mednarodnega varstva človekovih pravic, vsebino in omejitve človekovih pravic. Predmet predpostavlja znanja, usvojena pri predmetih Mednarodni odnosi in Struktura mednarodne skupnosti.

Mednarodno varstvo manjšin
Namen predmeta je razumeti problematiko manjšin in poznati mednarodno upravljanje tega področja in poznati in razumeti izgrajevanje slovenske nacionalne države ter oblikovanje narodnih manjšin na obeh straneh meja slovenske države. POMEMBNO: Predmet se smiselno navezuje in predpostavlja znanja, usvojena pri predmetih Mednarodni odnosi, Mednarodno varstvo človekovih pravic, Struktura mednarodne skupnosti in Politika mednarodnega prava.

Mednarodno varstvo okolja
V ospredju bodo ključna vprašanja politike mednarodnega varstva okolja: Ali in kako se tako velikemu številu med seboj tako različnim državam uspe dogovoriti za mednarodne okoljevarstvene norme in standarde? Kakšni so ti standardi oziroma norme? Kakšni so problemi pri izvrševanju sprejetih norm in standardov oz. pri sprejemanju novih ukrepov za izboljšanje mednarodnega varstva okolja?

Metodologija politološkega raziskovanja
Namen predmeta je opremiti študente politologije s temeljnimi znanji, potrebnimi za empirično raziskovanja v nedeterminističnih vedah. Na predavanjih so predstavljeni in kritično ovrednoteni najpogosteje uporabljeni pristopi in metode politološkega raziskovanja, cilj pa je pridobiti pregledno znanje, ki omogoča kasnejše podrobnejše raziskovalne specializacije. Študijske obveznosti vključujejo sprotno aktivno delo na manjšem skupinskem raziskovalnem projektu.

Mirovne operacije
Zgodovina in tipi mirovnih operacij, udeleženci, statistika. Značilnosti posameznih mirovnih operacij.

Moderna zgodovina
Predmet Moderna zgodovina celovito osvetli in kritično relativizira zadnji dve stoletji s poudarkom na kritiki zahodnocentričnih interpretacij zgodovine. Ob poglavitnem fokusu na političnih temah zajame tudi druge pomembne aspekte humanih odnosov in interakcije z okoljem (ekonomske, socialne, kulturne, etnične, okoljske itd.)

Odnosi Sever-Jug
Predmet analizira razvojne procese skozi odnose med razvitimi in manj razvitimi državami. Ukvarja se s dilemami, strategijami in teorijami gospodarskega razvoja ter prikaže notranje probleme držav v razvoju kakor tudi njihovo vključevanje v mednarodni prostor.

Osnove znanstvenega pisanja
V večji meri gre za veščinski predmet. Študenti se seznanijo z različnimi viri (primarnimi in sekundarnimi) in njihovo izbiro, študijem ter analizo. Na njihovi osnovi in ob ustreznem navajanju se naučijo izoblikovati znanstveno besedilo s področja mednarodnih odnosov oz. evropskih študij, ki upošteva fakultetna pravila za pisanje znanstvenih in strokovnih besedil.

Politični sistem RS
Osnovni cilj predmeta je študente na metodološko sistematičen in vsebinsko celovit način seznaniti s slovenskim političnim sistemom, njegovimi institucijami in strukturo.

Politika mednarodnega poslovanja
Predmet značilnosti poslovanja v mednarodnem okolju, sodobne tokove mednarodne menjave in orodja ter vire za analizo globalnega gospodarstva in izbranih trgov. Pregledu teorij mednarodne menjave in mednarodne proizvodnje sledi spoznavanje načinov mednarodnega poslovanja, tveganj v mednarodnem poslovanju, posebnosti in integracije poslovnih funkcij v mednarodnem poslovanju, oblikovanje strategije internacionalizacije, razvoj multinacionalnih podjetij in bodoče tendence v mednarodnem poslovanju.

Politika mednarodnega prava
Študenti se seznanijo z normami, ki urejajo odnose v mednarodni skupnosti, in s tem, kakšni naj bi bili ti odnosi. Pri tem spoznajo vire mednarodnega prava, subjekte mednarodnega prava od držav do posameznika, organe, pristojne za občenje v mednarodni skupnosti, temeljne sestavine državnosti, temeljne pravice in dolžnosti držav, kot tudi posameznikov, sistem kolektivne varnosti in sredstva mirnega reševanja sporov. Ker predmet zajema skoraj vso celoto normiranih odnosov v mednarodni skupnosti, se bo izvajanje predmeta letno prilagajalo temam, ki bodo najpomembnejše za Slovenijo in njen mednarodnopravni položaj, pri celoti tematike pa bo poudarek na študiju posebnih primerov, ki so relevantni za Slovenijo. Tematika bo obravnavana s sociološkim in politološkim pristopom, analizirane bodo smeri razvoja in pravila obnašanja nastajajočega mednarodnega reda.

Politika prava oboroženih spopadov
Norme prava oboroženih spopadov. Pomen prava oboroženih spopadov in viri prava oboroženih spopadov. Subjekti, ki so tudi akterji v oboroženih spopadih, njihove pravice in dolžnosti. Enostransko reševanje sporov, sredstva mirnega reševanja sporov, sistem kolektivne varnosti. Koncept nevtralnosti. Omejitve, ki jih določa pravo oboroženih spopadov glede oseb, objektov, sredstev in načinov vojskovanja.

Praktikum
Odločanje v mednarodnih institucijah (izvedba simulacij). Opazovanje in sodelovanje pri delu v različnih organizacijskih sistemih z mednarodno dimenzijo delovanja prek praktičnega dela in izvedenih ekskurzij ter sodelovanje pri pripravi večjih projektov (organizacija delavnic, konferenc ipd.). Priprava in sodelovanje pri raziskovalnih projektih.

Primerjalne politike v sodobnem svetu
Predmet ima dve temeljni poslanstvi. Kot prvo – z očmi nosilca predmeta, ki je prepotoval in delal praktično v vseh državah sveta, bil prvi Slovenec na južnem tečaju Antarktike, z Eskimi naskakoval severni tečaj, raziskoval džungle Južne Amerike in Afrike – razgrniti današnji svet v vseh njegovih pojavnih oblikah, tako socio-kulturni, politološki, gospodarski in varnostno-ekološki dimenziji. In drugo – obrazložiti raziskovalni instrumentarij, ki omogoča spoznavanje in razumevanje sodobnega sveta.

Primerjalni politični sistemiSodobni politični sistemi in njihove tipologije.

  1. Diktature, oligarhije in druge oblike avtoritarizma v sodobnih političnih sistemih. Totalitarni režimi.
  2. Sodobne monarhije in teokracije
  3. Parlamentarni sistemi
  4. Predsedniški sistemi
  5. Polpredsedniški sistem
  6. Unitarizem, regionalizem in federalizem, pregled federalnih sistemov. Trendi v razvoju federalizma v Evropi, Aziji in Afriki.
  7. Poglavitne oblike državnih organov in odnosi med njimi.

Prvi tuji strokovni jezik I: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Obravnavanje politoloških tem, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Francoščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne francoske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v francoskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti in spretnosti učinkovitega predstavljanja.

Italijanščina: Osnovni namen predmeta je študente pripraviti na spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil ter jih uvesti v posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja. Del časa je namenjen tudi ponovitvi slovničnih in funkcionalnih struktur. Vsebina je prilagojena ciklični izvedbi predmeta.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Samostojno spremljanje znanstvene in strokovne literature. Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil. Jezikovne vaje. Usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije.

Španščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne španske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v španskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Ruščina: Študenti razvijajo vse jezikovne spretnosti ob uporabi manj zahtevne strokovne literature. Ob tem usvojijo in širijo besedišče bodočega poklicnega okolja.

Prvi tuji strokovni jezik II: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Obravnavanje osrednjih tem s področja politologije, branje in analiza zahtevnejših družboslovnih strokovnih besedil, nadgrajevanje osnovne polstrokovne terminologije, širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, zlasti pripravi pisnih izdelkov in vodene debate s poudarkom na ustrezni rabi in poznavanju strokovne terminologije.

Francoščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, vaje v pripravi pisnega poročila.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili z ožjega področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja. Vaje v prevajanju in konverzaciji.

Španščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, priprava seminarske naloge.

Ruščina: Študentje obravnavajo nekoliko zahtevnejša avtentična besedila s področja ruske kulture, evropskih študij in mednarodnih odnosov; urijo jezikovne spretnosti, branja, pisanja, poslušanja in govorjenja; spoznavajo slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za to zvrst jezika.

Prvi tuji strokovni jezik III: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Študenti se seznanijo s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava. Analizirajo in tvorijo prepričevalna besedila v angleškem jeziku. Sodelujejo pri izdelavi problemsko naravnanih projektov in urijo veščine argumentativne debate v tujem jeziku.

Francoščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Italijanščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja EU in mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih, spremljanje aktualnih dogodkov s področja mednarodnih odnosov in njihovo analiziranje. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil, posebej s področij MO in EŠ. Poseben poudarek je na samostojnem pisanju besedil in prezentacijah vsebin v seminarski obliki ter konverzaciji.

Španščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Sodelovanje v diskusijah.

Ruščina: Obravnava nekoliko zahtevnejših strokovnih besedil; vaje v utrjevanju specifičnih struktur, značilnih za jezik s področja mednarodnih odnosov; pisanje koherentnih, strokovno natančnih in vsebinsko ustreznih besedil; razprava o aktualnih političnih dogodkih. Analiza primerov političnega govorništva.

Prvi tuji strokovni jezik IV: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Študenti se ob obravnavi izbranih aktualnih tematik v povezavi z drugimi temeljnimi predmeti urijo v tehnikah obravnave, predstavitve, analize, interpretacije in aktivne rabe zahtevnejših avtentičnih besedil in listin s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava in usvajajo načine rabe jezika za doseganje strateških ciljev v pogajalskem procesu.

Francoščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in mednarodnih organizacij ter kritično razmišljanje o teh besedilih. Namen je študente seznaniti s pristopom in tehnikami pogajanj ter značilnostmi prepričevalnega diskurza preko simulacije pogajanj in drugih interaktivnih oblik dela.

Nemščina: Pregled temeljnih dejstev oz. ustreznih besedil s področja mednarodnih organizacij EU, UNO in NATO s poudarkom na zgodovini in strukturi organizacij. Poseben poudarek je na pripravljanju samostojnih besedil, prezentaciji predelanih vsebin in konverzaciji.

Španščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Ruščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Razvojne politike držav v razvoju
Predmet analizira sodobne teorije in strategije razvoja s pomočjo primerjave razvojnih poti različnih držav. Poleg teoretičnih izhodišč obravnava tudi konkretne odločitve posameznih držav za izbor določene strategije in/ ali njihove kombinacije v skladu z vstopom v mednarodno okolje.

Sistem mednarodnih ekonomskih odnosov
Cilj: spoznati načela, mehanizme in učinkovitost sistema mednarodnih ekonomskih odnosov (MEO) najpomembnejših mednarodnih organizacij, ki regulirajo celoto MEO (WTO, IMF, Svetovna banka, WIPO). Spoznali bomo razvoj režima mednarodne menjave, značilnosti in pomen njihovih konstitucionalnih sporazumov (na primer GATT, GATS, TRIPS, DSU, TPRM pri WTO), trenutne politike WTO in aktualne dileme in spore v svetovnem trgovinskem režimu.

Socialna in politična antropologija
Cilj predmeta je preseči stereotipizirane, etnocentrične poglede na različnost družb in kultur, obogatiti lasten interpretativni okvir razumevanja družbenih institucij in praks, ki se nahajajo izven Zahodnega sveta ter razviti kritičen pogled na pojavne oblike družbenosti.

Statistika
Osnove statistične analize v družboslovju: opisne metode, ocenjevanje parametrov, preizkušanje domnev, bivariatna analiza.

Struktura mednarodne skupnosti
Namen predmeta je študenta uvesti v temeljne komponente, ki tvorijo strukturo sodobne mednarodne skupnosti s ciljem pridobitve temeljnih znanj, ki jih študent potrebuje pri študiju programsko specifičnih predmetov v višjih letnikih programa.

Športna vzgoja
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, vodenih celodnevnih aktivnosti ter preverjanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. Program predavanj obsega splošne vsebine, program vaj pa specialne teoretične vsebine ter učenje, izpopolnjevanje v izbrani športni panogi in pridobivanje osnov športno-rekreativnega treninga. Za predhodno selekcionirane študente potekajo vaje v obliki rednih treningov in tekmovanj.

Tehnike pogajanj
Predmet je namenjen osvajanju veščin na področju diplomatskih in poslovnih pogajanj. Osnovna vsebina so načelna pogajanja (Harvardska šola) s spoznavanjem interesov, pozicij, iskanju opcij in alternativ in zaključka pogajanj. Poleg tega kako reševati težke situacije, ko partnerji ne sprejemajo naših argumentov in kako reči ne na pozitivni način. Zato je vključena moč prepričevanja kot dejavnik uspešnih pogajanj. Posebna pozornost se posveča pogojem šibkih partnerjev.

Temelji ekonomije
Uvod v ekonomijo in kratek pregled zgodovine ekonomske teorije. Mikroekonomija. Makroekonomija

Temelji EU
Pri predmetu se študenti seznanijo z EU kot mednarodno vladno organizacijo sui geneis; njenim nastankom, zgodovinskimi mejniki razvoja evropskega povezovalnega procesa in vlogo temeljnih institucij. Predmet ponudi vpogled v delovanje EU, načine odločanja in oblikovanja politik ter osnovno razumevanje procesov v EU in njenih mednarodnih odnosov, kar predstavlja podlago za poglobljen študij EU v okviru drugih predmetov.

Temelji komunikologije
Predmet je uvod v komunikologijo kot znanost. Študentom predstavi kompleksnost komunikacijskega procesa in prikaže različne ravni in vidike komuniciranja v družbi.

Temelji politologije
Predmet uvaja v temeljne koncepte politične znanosti.

Temelji prava
Predmet je sestavljen iz dveh delov. Prvi del tvorijo temelji pravoznanstva, v katerem študenti spoznajo pojem prava in države, temeljne pravne pojme, značilnosti modernega prava ter razmerje med pravom in politiko. V drugem delu so predstavljene posamezne pravne panoge, in sicer ustavno, kazensko, stvarno, obligacijsko, gospodarsko, delovno, družinsko in dedno pravo ter pravo EU in javne uprave.

Teorije mednarodnih odnosov
Predpostavke, razvoj in smisel teorij v družboslovju, politologiji in mednarodnih odnosih. Spoznavni interes in njihova notranja struktura teorij (področje ali predmet teoretiziranja). Tradicija političnega realizma v mednarodnih odnosih in politologiji. Tradicija liberalizma v mednarodnih odnosih in politologiji. Tradicija marksizma, zgodovinske sociologije in kritične teorije v mednarodnih odnosih in politologiji. Aplikacija teorij na konkretne primere.

Uvod v javno upravo
Osnovni cilj predmeta je študente na vsebinsko celovit način seznaniti z osnovami upravne znanosti; študenti naj doseže zadovoljivo stopnjo poznavanja in razumevanja klasične in sodobnejše upravne teorije ter konceptov.

Uvod v sociologijo
Predmet študente uvede v sociološki način razmišljanja. Namenjen je seznanitvi s temeljnimi sociološkimi pojmi, sociološkimi teoretskimi in metodološkimi pristopi, njihovemu razumevanju in razvoju vsaj osnovne sposobnosti njihove uporabe.

Varnost v mednarodnih odnosih
Študenti se bodo seznanili s teoretičnimi in praktičnimi vidiki problematike varnosti v mednarodnih odnosih. Posebna pozornost bo usmerjena v analizo in razpravo o: teoretičnih pristopih obravnave sodobne varnostne paradigme na ravni posameznika, države in mednarodnega sistema; procesu institucionalizacije zagotavljanja mednarodne varnosti od 1648 do danes; evro-atlantski varnostni strukturi; preprečevanju in reševanju mednarodnih konfliktov (analiza primerov).

Vzvodi sodobnega razvoja
Predmet obravnava sodobne temeljne spremembe razvojnega sistema odprtosti in konkurenčnosti globalizacije, ki jo najbolj razvite in družbeno ozaveščene države nadgrajujejo z razvojem na znanju narodov, pospešenim razvojem in uvajanjem sodobnih tehnologij ter motiviranjem inovativnosti v gospodarstvu, v javnem sektorju in upravi - torej na ravni celotnega ustvarjanja BDP. Take spremembe v upravljanju družbe in vodenju gospodarstva so mogoče le z visoko stopnjo konsenza družbenih partnerjev.

Zgodovina političnih idej
Predmet seznanja s metodologijo in temeljnimi vsebinami iz zgodovine politične misli.

Zunanja politika
Predmet obravnava teorijo in prakso zunanje politike. Obravnavani so državocentrični teoretski pristopi k analizi zunanje politike in pristopi analize zunanje politike, ki izhajajo z ravni analize pod nacionalno državo. Zunanjepolitični proces in vsebina zunanje politike bosta obravnavana konceptualno in praktično - na posameznih primerih zunanjepolitične analize malih držav in izbranih velikih sil.