Zakaj na program

Splošne kompetence so:

  • Splošno-teoretska znanja, ki omogočajo široko reflektirano razumevanje raznovrstnih plasti kulturne resničnosti (Uvod v kulturne študije, Religija in kultura, Sociologija kulture, Kritična teorija kulture, Temelji filozofije, Epistemologija družbenih ved itd.),
  • Disciplinarno specifičnejša znanja praviloma vezana na preučevanje različnih bolj konkretnih kulturnih pojavov in procesov (Socialna in politična antropologija, Sociologija religije, Sociologija mladine, Psihoanaliza in kultura, Filozofija religije, Teorija simbolnih form, Sociologija kreativnosti, Filmske študije, Politične mitologije, Kulturna antropologija, Sociokulturni vidiki globalizacije, Kulturne študije telesa itd.),
  • Metodološka znanja, sposobnost načrtovanja in samostojne izvedbe različnih raziskav (Statistika, Metode kulturološkega raziskovanja, Metode kvalitativne analize),
  • Poglobljeno znanje tujih jezikov (Tuji jezik I. in Tuji jezik II.),
  • Znanja potrebna za upravljanje različnih kulturnih organizacij (Kulturna politika, Zgodovina slovenske kulture, Strateški menedžment v kulturi itd.),
  • Sposobnost prilagodljivega, vendar dinamičnega odzivanja na različne izzive, ki se pojavljajo v pluralnih kulturnih kontekstih sodobne postmoderne družbe; zmožnost naklonjenega razumevanja in vživljanja v drugačne kulture,
  • Sposobnost timskega dela, sodelovanja in sinergetskega povezovanja različnosti v skupini v novo kvaliteto,
  • Ustvarjalnost, inovativnost: študentje so pri vseh predmetih spodbujani k oblikovanju novih, izvirnih, predvsem pa lastnih rešitev,
  • Sposobnost samostojnega raziskovanja in javne prezentacije izsledkov svojega dela,
  • Artikulirano pisno izražanje.