Predmeti

Diplomski seminar in izdelava diplomskega dela
Delo pri seminarju obsega skupinsko in individualno svetovanje študentom pri celostni izdelavi diplomskega dela.

Ekonomika tržnega komuniciranja
Predmet obravnava pomen finančnih vidikov marketinga in tržnega komuniciranja. Ukvarja se z načrtovanjem in preverjanjem uspešnosti/učinkovitosti marketinških ter komunikacijskih rezultatov.

Integrirano tržno komuniciranje
Predstavljanje izdelkov storitev ali idej s pomočjo načrtnega izbora najbolj primernih orodij tržnega komuniciranja in njihove integracije za ustvarjanje neprekinjenega dialoga z izbranimi deležniki na trgu.

Javno mnenje
Predmet seznanja študente s ključnimi teorijami javnega mnenja, začenši z zgodovinskim pregledom od normativno-političnih teorij 18. in 19. stoletja do postmodernih tematizacij. Študenti spoznajo različne pojmovne razsežnosti ˝javnosti˝ kot socialne kategorije (družbenega akterja), narave dejavnosti ali prostora, določenega področja družbenega življenja (javna sfera, domena) in kot javno mnenje ter oblike (politične) institucionalizacije javnega mnenja v sodobnih družbah.

Jezik in stil oglaševanja
Abstrakcija jezikovno-stilnih postopkov pri tvorbi oglasnih besedil in njihovega učinkovanja na naslovnika.

Jezikovna kultura I
Pri predmetu so predstavljene so jezikovnokulturne smeri na Slovenskem ter zgodovinske in sodobne izkušnje s purizmom. Prek teorije zvrstnosti se razpravlja o sodobni teoriji in rabi slovenskega knjižnega jezika. S pomočjo referenčnega korpusa se kritično presojajo sodobni normativni priročniki slovenskega knjižnega jezika.

Komunikacijski menedžment
Komunikacijski menedžment se ukvarja z maksimiranjem, optimiranjem in zadovoljevanjem pomenotvornih procesov za reševanje menedžerskih problemov z rabo informativnih, prepričevalnih, odnosnih in diskurzivnih posegov znotraj meja javne legitimnosti.

Korporativno komuniciranje
Predmet obravnava problematiko korporativnega komuniciranja in upravljanja korporacijskih znamk.

Kvalitativno tržno raziskovanje
Predmet predstavi epistemološki okvir, ki predstavlja skupno osnovo metodam za zbiranje in analizo kvalitativnih podatkov, ter prikaže, da je kvalitativno raziskovanje veliko več kot samo izvedba fokusnih skupin ali globinskih intervjujev.

Marketinški odnosi
Predmet je namenjen teoretski rekonceptualizaciji marketinške discipline, ki temelji na teoriji družbene menjave. Skozi pregled širitev uporabe spoznamo vse večji pomen odnosnosti v marketingu, ki se docela izrazi v konceptih marketinškega odnosa, celostnega marketinga in marketinga z deležniki.

Marketinško upravljanje
Študenti se nauče razumeti sodobne metode marketinškega upravljanja, temeljnega znanja za poslovodenje pridobitnih in nepridobitnih organizacij.

Medijsko načrtovanje
Predmet bo študente seznanil s teorijo in s praktično dejavnostjo strateške madijatizacije in medijskega načrtovanja v vse bolj kompleksnem medijskem okolju. Predmet umešča medijsko načrtovanje v komunikološko teorijo in ga povezuje s prakso tržnokomunikacijske strategije.

Mednarodno tržno komuniciranje
Predmet obravnava celovit okvir marketinga v mednarodnem in globalnem okolju.

Medorganizacijsko tržno komuniciranje
Predmet proučuje značilnosti MOT komuniciranja, ki služi kultiviranju izbranih delovnih odnosov med strankama v procesih menjave Navedeno se dogaja v institucionaliziranem odnosu posameznikov, ki predstavljajo člane organizacije.

Odnosi z javnostmi
Predmet je uvod v poklicno prakso in znanstveno disciplino odnosov z javnostmi, ki jih postavi v okvir komunikologije in družboslovja. Prikaže programe in tehnike odnosov z javnostmi, med drugim programe odnosov z mediji, lokalno skupnostjo, zaposlenimi, finančnimi javnostmi, državnimi institucijami in potrošniki, ter tehnike, kot so sporočila za javnost, novinarska konferenca, medijsko nastopanje ter urejanje biltena in spletne strani.

Oglaševanje in družba
Predmet umešča oglaševanje v širši družbeni kontekst in ga obravnava iz različnih zornih kotov: marketinga, teorije komuniciranja, umetnosti, popularne kulture, kreativne industrije, politične ekonomije in “novih” medijev. Podrobno obravnava etiko oglaševanja, mehanizme zakonske regulacije in samoregulacije oglaševanja. Vsebine, ki jih ta predmet obravnava, so nujne za vse, ki delujejo v komunikacijski industriji. Omogoča razumevanje ekonomske in socialne vloge oglaševanja.

Osnove komunikološkega raziskovanja
Poudarek je na aktualnih problemih, relevantnih za kvantitativno in kvalitativno empirično raziskovanje v komunikologiji in medijskih študijah. Pozornost je usmerjena na spoznavanje empiričnih metod za raziskovanje medijske kulture in institucij, medijskih občinstev in medijskih vsebin. Poudarek je na aktualnih problemih, kjer se študenti se prek praktičnih nalog seznanijo z izbranimi metodami raziskovalnega dela: opazovanja z udeležbo, vprašalniki, analizo besedil in intervjuji.

Osnove trženja
Kratek pregled zgodovine trženja. Trženjsko okolje. Segmentacija in pozicioniranje. Obravnava 4P: proizvod/izdelek, cene, trženjske poti, promocija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Po posameznih elementih. Organizacija trženja v malih, srednjih in velikih podjetjih.

Osnove tržnega raziskovanja
Predmet obravnava ključne elemente raziskovalnega procesa marketinškega raziskovanja oz. raziskovanja v tržnem komuniciranju in je namenjen usvajanju področnih znanj in usposabljanju za izhodiščne vloge v raziskovalnih procesih. Obveznosti vključujejo sprotno aktivno delo na skupinskem marketinškem raziskovalnem projektu ali individualni nalogi.

Osnove vizualnih komunikacij
Predmet obravnava različne vidike vizualnega in dviguje vizualno pismenost, ki je nujna pri tržnem komuniciranju.

Potrošna kultura
V uvodu bomo potrošno kulturo historično umestili znotraj procesov družbene modernizacije, nato pa jo obravnavali kot kulturno prakso, ki ponuja nove način oblikovanja osebnih, družbenih in političnih identitet, hkrati pa nove načine komercialne kolonizacije posameznikove subjektivitete. V drugem delu bomo predstavili osnovne dileme v kulturološki in sociološki teoriji potrošnje (ekonomija – kultura, proizvodnja – potrošnja, potrebe – želje, simbolno – uporabno).

Praktikum I
Študenti bodo skozi praktične primere spoznavali vidike marketinškega upravljanja in načrtovanja.

Praktikum II
Praktikum II bo študente seznanil s snovanjem tržnokomunikacijskih akcij. Simulira potek dela v oglaševalskih agencijah in študente prek projektov za konkretnega naročnika sooča s procesi v oglaševalskem trikotniku. Študenti bodo prek praktičnega dela spoznali vse faze načrtovanja in izvedbe tržnokomunikacijske akcije.

Projektno tržno raziskovanje
Predmet je nadaljevanje Osnov tržnega raziskovanja in je namenjen usposabljanju za zahtevnejše, samostojne raziskovalne vloge. Obravnava predvsem tiste multivariatne metode za analize marketinških podatkov, ki so v marketinškem raziskovanju oziroma tržnem komuniciranju najpogosteje uporabljene. Ključno je sprotno aktivno delo na analitično zahtevnejšem skupinskem marketinškem raziskovalnem projektu (izjemoma individualni nałogi) zastavljenem pri Osnovah tržnega raziskovanja.

Prvi tuji strokovni jezik I: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Obravnava zahtevnejših avtentičnih besedil s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, še posebej z vpisanega ožjega področja z utrjevanjem posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika. Vaje v koherentnem povzemanju ustnih in pisnih sporočil ter navajanje k samostojnemu spremljanju strokovne literature. Utrjevanje in širjenje strokovnega besedišča in terminologije. Vaje v prevajanju in konverzaciji. Spoznavanje načel oblikovanja ter izvedba učinkovitih predstavitev v tujem jeziku.

Francoščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne francoske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v francoskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti in spretnosti učinkovitega predstavljanja.

Italijanščina: Osnovni namen predmeta je študente pripraviti na spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil ter jih uvesti v posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja. Del časa je namenjen tudi ponovitvi slovničnih in funkcionalnih struktur. Vsebina je prilagojena ciklični izvedbi predmeta.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Samostojno spremljanje znanstvene in strokovne literature. Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil. Jezikovne vaje. Usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije.

Španščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne španske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v španskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Ruščina: Študenti razvijajo vse jezikovne spretnosti ob uporabi manj zahtevne strokovne literature. Ob tem usvojijo in širijo besedišče bodočega poklicnega okolja.

Prvi tuji strokovni jezik II: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Poglobljeno obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, utrjevanje struktur, značilnih za to zvrst jezika, vaje v povzemanju, prevajanju in konverzaciji, urjenje slovničnih in funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za strokovno sporočanje, utrjevanje terminologije s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, vaje v tehnikah pogajanja, izpeljava raziskovalnega projekta v angleščini.

Francoščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, vaje v pripravi pisnega poročila.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili z ožjega področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja. Vaje v prevajanju in konverzaciji.

Španščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, priprava seminarske naloge.

Ruščina: Študentje obravnavajo nekoliko zahtevnejša avtentična besedila s področja ruske kulture, evropskih študij in mednarodnih odnosov; urijo jezikovne spretnosti, branja, pisanja, poslušanja in govorjenja; spoznavajo slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za to zvrst jezika.

Psihologija komuniciranja
Predmet temelji na analizi temeljnih teorij in konceptov medosebnega komuniciranja in odnosov, analizi procesov in oblik medosebnega komuniciranja, analizi kontekstov in praks medosebnega komuniciranja ter analizi emancipacijskih potencialov medosebnega komuniciranja.

Psihologija potrošnika
Psihologija potrošnika ponuja znanja, ki omogočajo razumevanje prejemnikov sporočil in s tem vzpostavljanje stalnega ustvarjalnega dialoga med vpletenimi posamezniki in ponudniki v procese njihove medsebojne menjave.

Socialna in politična antropologija
Cilj predmeta je preseči stereotipizirane, etnocentrične poglede na različnost družb in kultur, obogatiti lasten interpretativni okvir razumevanja družbenih institucij in praks izven zahodnega sveta ter razviti kritičen pogled na pojavne oblike družbenosti.

Socialna in politična psihologija
Predmet predstavlja zgodovinski razvoj socialnopsiholoških konceptualizacij razmerij med individualnim in družbenim. Posebno pozornost namenja konceptualizacijam stališč, predsodkov in stereotipov, vlogi teh fenomenov pri vzpostavljanju in vzdrževanju hierarhičnih družbenih razmerij in v individualni psihični ekonomiji; analizira fenomene socialnega vplivanja in zlorabe moči ter razmerja med družbenimi večinami in manjšinami.

Socialno oglaševanje
Predmet bo študente seznanil z uporabo strategij in tehnik socialnega marketinga za doseganje družbenih ciljev, npr. v okviru programov za promocijo zdravja, okoljevarstvenih programov in številnih drugih programov za spodbujanje prosocialnih vedenj.

Statistika
Osnove statistične analize v družboslovju: opisne metode, ocenjevanje parametrov, preizkušanje domnev, bivariatna analiza.

Storitveni in interni marketing
Predmet preučuje teorijo marketinga storitev in internega marketinga v storitvenih podjetjih in organizacijah. Predmet seznanja študente z glavnimi lastnostmi upravljanja storitev.

Strategija oglaševanja
Predmet nauči študente metode strateškega načrtovanja komunikacijskih aktivnosti s posebnim poudarkom na kreativnem oglaševanju.

Športna vzgoja
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, vodenih celodnevnih aktivnosti ter preverjanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. Program predavanj obsega splošne vsebine, program vaj pa specialne teoretične vsebine ter učenje, izpopolnjevanje v izbrani športni panogi in pridobivanje osnov športno-rekreativnega treninga. Za predhodno selekcionirane študente potekajo vaje v obliki rednih treningov in tekmovanj.

Temelji ekonomije
Uvod v ekonomijo in kratek pregled zgodovine ekonomske teorije. Mikroekonomija. Makroekonomija.

Temelji filozofije
Študenti pri predmetu odkrivajo in raziskujejo temeljne filozofske probleme in teme, kot so: problem odnosa med fizičnim in psihičnim, svobodna volja, osebna identiteta, skepticizem, resnica, pomen, obstoj boga ter različna vprašanja etike in estetike. Seznanijo se z osnovami teorije argumentacije in logike: prepoznavanje in analiziranje argumentov, prepoznavanje logičnih napak in zmot, ocenjevanje moči argumentov in ustreznosti evidence, oblikovanje lastnih argumentov.

Temelji komunikologije
Predmet je uvod v komunikologijo kot znanost. Študentom predstavi kompleksnost komunikacijskega procesa in prikaže različne ravni in vidike komuniciranja v družbi.

Temelji politologije
Predmet uvaja v temeljne koncepte politične znanosti.

Teorije medijev in komuniciranja
Predmet tematizira zvezo med naravo družbenega življenja in mediji, med mediji in identitetami/subjektivitetami ter mediji in močjo/nadzorovanjem v družbi. Obravnavali bomo sodobne ekonomske in hkrati kulturne fenomene v medijski industriji, kot sta zvezdniški sistem ali žanrski sistem, ter analizirali pomen in ideologijo izbranih medijskih žanrov ter novejših žanrskih hibridov.

Tržno komuniciranje novosti
Predmet obravnava problematiko razvoja novih izdelkov in storitev, tako z vidika organizacije kot z vidika potrošnika.

Uvod v sociologijo
Predmet študente uvede v sociološki način razmišljanja. Namenjen je seznanitvi s temeljnimi sociološkimi pojmi, sociološkimi teoretskimi in metodološkimi pristopi, njihovemu razumevanju in razvoju vsaj osnovne sposobnosti njihove uporabe.