Predmeti

Analiza evropskih omrežij
Predmet ponuja znanja iz analize socialnih omrežij, ki so potrebna za analizo veropskih omrežij.

Delovne in ekonomske migracije
Uvod: cilji, vsebina, obveznosti (1x). Teorije migracij (1x). Faktorji migracij: osebni motivi, ekonomija, politika, katastrofe (1x). Historične izkušnje migracij (S. Sassen) (1x). Historične izkušnje z migracijami v Sloveniji (1x). Sodobni migracijski tokovi - EU, globalno (2x). Migracijske politike - države EU, skupna politika EU (2x). Problemi - mikro, mezzo, makro raven držav, raven EU (1x). Ilegalne migracije, represivne mere in politike, zgledi (1x). Pogled migrantov (1x). Seminarske teme.

Diplomacija EU
Predmet obravnava Evropsko unijo kot akterja v mednarodnih odnosih skozi njeno diplomatsko dejavnost.

Drugi tuji strokovni jezik I: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), spoznavanje posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Francoščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne francoske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v francoskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti in spretnosti učinkovitega predstavljanja.

Italijanščina: Osnovni namen predmeta je študente pripraviti na spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil ter jih uvesti v posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja. Del časa je namenjen tudi ponovitvi slovničnih in funkcionalnih struktur. Vsebina je prilagojena ciklični izvedbi predmeta.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Navajanje k samostojnemu spremljanju znanstvene in strokovne literature. Jezikovne vaje.

Španščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne španske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v španskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Ruščina: Študenti razvijajo vse jezikovne spretnosti ob uporabi manj zahtevne strokovne literature. Ob tem usvojijo in širijo besedišče bodočega poklicnega okolja.

Drugi tuji strokovni jezik II: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Osnovni namen predmeta je pri študentih nadgraditi osnovno pol. strokovno terminologijo in pričeti z obravnavanjem zahtevnejših avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Ustne predstavitve se nadgradi s pisnimi izdelki in vodeno debato ob uporabi strokovne terminologije.

Francoščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, vaje v pripravi pisnega poročila.

Italijanščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili z ožjega področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja. Spremljanje strokovne literature. Jezikovne vaje.

Španščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, priprava seminarske naloge.

Ruščina: Študentje obravnavajo nekoliko zahtevnejša avtentična besedila s področja ruske kulture, evropskih študij in mednarodnih odnosov; urijo jezikovne spretnosti, branja, pisanja, poslušanja in govorjenja; spoznavajo slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za to zvrst jezika.

Drugi tuji strokovni jezik III: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.

Francoščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Italijanščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja EU in mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih, spremljanje aktualnih dogodkov s področja mednarodnih odnosov in njihovo analiziranje. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil s področja nemške državne ureditve in deželoznanstva, izvorov demokracije, človekovih pravic, mednarodnih organizacij, zlasti EU, OZN, NATO, globalizacije, okoljskih, energetskih in demografskih problemov. Jezikovne vaje.

Oblikovanje učinkovitih in tehtnih daljših predstavitev v tujem jeziku.

Španščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Sodelovanje v diskusijah.

Ruščina: Obravnava zahtevnejših strokovnih besedil; vaje v utrjevanju specifičnih struktur, značilnih za jezik s področja mednarodnih odnosov; pisanje koherentnih, strokovno natančnih in vsebinsko ustreznih besedil; razprava o aktualnih političnih dogodkih. Analiza primerov političnega govorništva.

Drugi tuji strokovni jezik IV: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, s tehnikami pogajanj in značilnostmi prepričevalnega diskurza.

Francoščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in mednarodnih organizacij ter kritično razmišljanje o teh besedilih. Študenti nadgradijo svoje znanje o tehnikah pogajanj in usvojijo značilnosti prepričevalnega diskurza preko simulacije pogajanj.

Nemščina: Pregled temeljnih dejstev oz. ustreznih besedil s področja mednarodnih organizacij UNO, NATO in EU s poudarkom na zgodovini in strukturi organizacij. Velik poudarek je na oblikovanju samostojnih besedil in predstavljanju vsebin v seminarski obliki.

Španščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Ruščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

EU v svetovnem gospodarstvu
Predmet obravnava položaj EU v svetovnem gospodarstvu in odnose EU s ključnimi akterji MEO (ZDA, BRIK). Analizira najpomembnejše dejavnike uspešnega gospodarstva in glavne značilnosti EU ter podrobneje proučuje trenutne politike in dileme EU. Poudarek je na primerjavi EU s pomembnimi svetovnimi ekonomskimi prostori, prepoznavanju primerjalnih prednosti in slabosti EU ter možnosti za izboljšanje njenega položaja v svetu.

Evropska družba kot informacijska družba
Predmet iz interdisciplinarne perspektive kritično obravnava koncept informacijske družbe v evropskem in širšem globalnem kontekstu. Predmet obravnava vlogo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v t.i. "informacijski družbi" in njen razvoj, pri čemer podaja tudi analizo in kritiko samega koncepta informacijske družbe.

Evropska javna sfera
Predmet išče odgovore na vprašanja, ali je enovita javna sfera bistveni pogoj demokracije, zlasti v heterogeni asociaciji, kakršna je Evropska unija, in ali se lahko oblikuje v interakciji 27 različnih nacionalnih javnih sfer in 23 uradnih jezikov v EU. V prvem delu je pozornost namenjena teoretskim pristopom in definicijam javnosti in javne sfere, drugi del predmeta pa je namenjen analizi izbranih tematik, ki bodo v času izvajanja predmeta zavzemale osrednje mesto v razpravah na evropski ravni.

Evropska socialna politika
Predmet Evropska socialna politika vključuje poznavanje, razumevanje in analizo evropske socialne politike v kontekstu evropske integracije, širšega globalnega okolja in v odnosu do nacionalnih socialnih politik. Evropska socialna politika postaja vse pomembnejši dejavnik političnega in ekonomskega združevanja ter prispeva k socialni varnosti in blaginji evropskih državljanov. Povezana je s konceptom evropskega socialnega modela, evropskega državljanstva in reformo povojnega modela države blaginje.

Evropska stališča in vrednote
Evropska etnogeneza. Religijski profil Evrope. Vrednotna anatomija dela v EU. Zadovoljstvo in sreča v EU. Politika in vrednote v EU. Demokracija kot vrednota v EU. Družina v hierhiji vrednot. Evropsko javno mnenje.

Evropska varnost
Seznaniti študente s pojmi evropske varnosti in vseh oblik ogrožanja te varnosti, v nadaljevanju pa spoznajo proces institucionalizacije evropske varnosti.

Evropska varnostna in obrambna politika
Pregled sodobnih varnostnih paradigem, proces oblikovanja koncepta evropske varnostne in obrambne politike, sodelovanje med EU in Natom na varnostnem področju.

Evropske družbe in globalizacija
Vsebino predmeta uokvirjata vprašanji, kako so evropske družbe (države) vplivale in še vedno vplivajo na globalizacijske procese in kako (so) se evropske družbe in odnosi med njimi spreminjali oz. se spreminjajo zaradi globalizacijskih procesov.

Evropske institucije
Cilj predmeta je uvesti študente v kompleksne procese integriranja na evropskem kontinentu in jih podrobneje seznaniti z institucijami Evropske unije. Problemska obravnava procesov integriranja predstavlja izhodišče za nadaljnji študij evropskih integracij v študijskem programu.

Evropske popularne kulture
Predmet uvaja študente v razumevanje in poznavanje sodobnih evropskih popularnokulturnih krajin. Splošni nastavki in teoretski okviri so aplicirani na najpomembnejše primere v novejši zgodovini različnih evropskih držav.

Evropski finančni sistem in politike
Osnovni namen predmeta je seznaniti študente s temeljnimi koncepti integracijskega procesa EU na področju denarja in financ. Predmet obravnava temeljne makrofinančne politike EU (monetarno in fiskalno) in vsakega od ključnih treh segmentov evropskega mikrofinančnega sistema (bančništvo, zavarovalništvo in finančne trge).

Evropski politični sistemi
Sodobni evropski politični sistemi, njihove posebnosti, vpliv na neevropske sisteme ter vzvratni vplivi. Klasifikacije in tipologije političnih sistemov evropskih držav.

Evropski trgi delovne sile
Opis predmeta, literatura, obveznosti. Dologoročni trendi gosp. rasti in zaposlenosti (EU kot celota, primerjave držav, vzhod-zahod). Faktorji trgov dela (ponudba, povpr., kontekst, medn. menjava). Posledice rasti, tehn. razvoja, javnih politik (strukturne transformacije, dualizacija, segmentiranje). Analiza novejših člankov, argumenti, diskusija. Regulacijske in raziskovalne institucije v EU. Podatkovni viri (splet), seminarji. Slovenske značilnosti.

Evropsko gospodarsko pravo
Študenti/ke pri predmetu dobijo znanja s področij evropskega konkurenčnega prava, evropskega prava družb, evropskega davčnega prava, evropskega prava intelektualne lastnine in evropskega finančnega prava.

Evropsko varstvo človekovih pravic
Predmet obravnava evropsko varstvo človekovih pravic v ožjem in širšem smislu. V ožjem smislu posebno pozornost posveča mednarodnim institucijam, kot so Svet Evrope, Evropska unija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. V širšem smislu se analiza evropskega varstva človekovih pravic nanaša na desetletja trajajoči proces demokratizacije v Evropi. Študije primerov in odprta vprašanja dopolnjujejo celotno sliko.

Informacijski viri in uradna statistika v EU
Predmet podaja sistematičen pregled nad administrativnimi, arhivskimi in empiričnimi podatki o EU.

Interesne skupine in lobiranje v EU
Predmet zajema značilnosti interesno-skupinskega sistema in interesno-skupinskega delovanja v okoliščinah političnega sistema EU ter mednarodno-primerjalni pogled na te fenomene.

Izobraževalni sistemi v Evropi
Predmet obravnava: - funkcije in struktura izobraževalnih sistemov, raznolikost izobraževalnih sistemov, izobraževalni sistemi in družbena stratifikacija.

Kulturna konstrukcija Evrope
Predmet prikaže poglavitne procese dolgega trajanja, ki so in še vplivajo na kolektivne imaginarije Evrope.

Mednarodni odnosi
Cilj predmeta je naučiti študente temeljnih značilnosti sodobne mednarodne skupnosti in njenega (zgodovinskega) razvoja ter jih uvesti v znanstveno disciplino mednarodnih odnosov – v problematiko, ki jo ta znanstvena disciplina obravnava. Prav tako ima predmet za cilj aktualizacijo uvodnih razlag z obravnavo aktualnih problemov sodobne mednarodne skupnosti.

Meje in identitete v Evropi
V središču pozornosti predmeta so transformacije lokalnih identitet in nacionalnih kultur v dobi globalnega komuniciranja in povečanih migracijskih tokov, ko teritorialne meje znotraj Evrope sicer izginjajo, kulturne meje pa postajajo vse bolj pomembne. Prostor mejnosti se v dobi globalnega komuniciranja in povečanih migracijskih tokov občutno razširi, raznotere lokalne identitete so v vse večjem in bolj intenzivnem stiku in s tem postajajo meje osrednji prostori organiziranja kulturnih identitet.

Metode družboslovnega raziskovanja
V okviru predavanj in vaj bodo obravnavane naslednje vsebine: nekatera temeljna vprašanja družboslovnega raziskovanja; raziskovalne strategije, stili in družboslovne paradigme; znanstvena pojasnitev in struktura procesa raziskovanja; potek kvantitativne, kvalitativne in primerjalne raziskave; multimetodsko raziskovanje.

Nacionalni parlamenti in EU
Predmet obravnava razvoj odnosov med nacionalnimi parlamenti in supranacionalnimi institucijami Evropske unije.

Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik
Pri predmetu se ukvarjamo z analizo procesov oblikovanja in izvajanja izbranih skupnih evropskih politik. Predmet je izrazito praktično usmerjen in obravnava aktualne probleme na različnih javnopolitičnih področjih, ki med drugim vključujejo okoljske politike EU, kohezijsko politiko EU, skupno kmetijsko politiko in politiko širitve. Poseben poudarek je na delovanju/vlogi Slovenije na izbranih javnopolitičnih področjih.

Osnove znanstvenega pisanja
V večji meri gre za veščinski predmet. Študenti se seznanijo z različnimi viri (primarnimi in sekundarnimi) in njihovo izbiro, študijem ter analizo. Na njihovi osnovi in ob ustreznem navajanju se naučijo izbolikovati znanstveno besedilo s področja mednarodnih odnosov oz. evropskih študij, ki upošteva fakultetna pravila za pisanje znanstvenih in strokovnih besedil.

Podobe Evrope - vizualne konstrukcije preteklosti
Socialna, politična in kulturna zgodovina Evrope je predstavljena v vrsti umetniških in dokumentarnih del v različnih medijih od slikarstva do fotografije in filma.

Politična globalizacija in EU
Predmet je namenjen analiziranju vpliva, ki ga imajo procesi integracij in globalizacij na odnose med Evropo in ostalim svetom.

Politična kultura v EU
Predmet bo študente seznanil z osnovnimi pojmi in zakonitostmi politične kulture v njenem ožjem in širšem smislu. Posebej bo izpostavljen vpliv politične kulture na politični sistem in v tem okviru bodo predstavljen specifike različnih tipov političnih kultur znotraj EU.

Politika poslovanja v EU
Sodobni tokovi in posebnosti mednarodnega poslovanja

  1. Poslovanje v EU;globalna ekonomija in konkurenčni položaj EU in evropskih podjetij, temeljne institucionalne značilnosti EU, Enotni trg, zunanjetrgovinska politika EU, politika konkurence in državne pomoči, razvijanje podjetništva in vloga malih in srednje velikih podjetij v EU, inovativnost evropskih podjetij.
  2. Poslovanje podjetij izven EU; strategije internacionalizacije, razvojne strategije in izzivi evropskih podjetij.

Politike EU
Predmet se ukvarja z institucionalnimi in procesualnimi vidiki oblikovanja in implementacije politik EU. Pri predmetu opredelimo posebnosti javnopolitične arene odločanja EU, pregledamo ključne razloge za nastanek, razvoj in tipologijo skupnih politik EU, izpostavimo vlogo in značilnosti posameznih javnopolitičnih igralcev, ki sodelujejo v javnopolitičnem procesu EU na različnih ravneh, ter se seznanimo s procesualnimi značilnostmi oblikovanja in implementacije politik EU.

Praktikum: Aktualni problemi EU
Pri predmetu bomo ovrednotili dosedanje dosežke evropskega projekta in predstavili nove priložnosti, ki jih EU ponuja. Posebno pozornost bomo namenili razpravam o prihodnjem razvoju evropskega modela ter vlogi EU v svetu.

Pravo EU
Namen predmeta je predstavitev temeljnih pravnih področij, ki jih ureja pravo EU, ključnih pravnih instrumentov EU in pravnih institucij, ki zagotavljajo izvajanje evropskega pravnega reda v državah članicah. Dodatno je namen predmeta osvetliti postopke sprejemanja evropskega prava ter analizirati dosedanjo vlogo, pomen in dosežke evropskega prava pri procesih evropske integracije.

Primerjalne evropske družinske politike
V zgodovinski in primerjalni perspektivi obravnavamo nastanek in razvoj družinskih politik v Evropi. Primerjamo podobnosti in razlike med družinskimi politikami, spoznavamo uveljavljanje in razvoj različnih modelov družinskih politik in identificiramo sociološke in socialno-politične prednosti in omejitve posameznih ukrepov.

Primerjalni evropski industrijski odnosi
Predmet obravnava razmerja med delojemalci in delodajalci v izbranih evropskih družbah. Po predstavitvi konceptualnih izhodišč se osredotočamo na analizo sistemov industrijskih odnosov v Nemčiji, Avstriji in na Švedskem. Na osnovi primerjave švedskega in nemškega modela skušamo opredeliti osnovne značilnosti `renskega kapitalizma`. Sledijo analize italijanskega sistema spontane samoregulacije, francoskega sistema, ki temelji na močni državni intervenci, ter britanskega neoliberalnega obrazca.

Prvi tuji strokovni jezik I: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), spoznavanje posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Francoščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne francoske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v francoskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti in spretnosti učinkovitega predstavljanja.

Italijanščina: Osnovni namen predmeta je študente pripraviti na spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil ter jih uvesti v posebnosti znanstvene zvrsti jezika in strokovne podzvrsti družboslovja. Del časa je namenjen tudi ponovitvi slovničnih in funkcionalnih struktur. Vsebina je prilagojena ciklični izvedbi predmeta.

Nemščina: Spoznavanje in obravnavanje avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Samostojno spremljanje znanstvene in strokovne literature. Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil. Jezikovne vaje. Usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije.

Španščina: Obravnavanje družboslovnih tem s področja sodobne španske kulture in EU, branje in analiza avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil v španskem jeziku (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, za koherentno povzemanje pisnih in ustnih sporočil, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti.

Ruščina: Študenti razvijajo vse jezikovne spretnosti ob uporabi manj zahtevne strokovne literature. Ob tem usvojijo in širijo besedišče bodočega poklicnega okolja.

Prvi tuji strokovni jezik II: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Osnovni namen predmeta je pri študentih nadgraditi osnovno polstrokovno terminologijo in pričeti z obravnavanjem zahtevnejših avtentičnih družboslovnih strokovnih besedil. Ustne predstavitve se nadgradi s pisnimi izdelki ob uporabi strokovne terminologije.

Francoščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, vaje v pripravi pisnega poročila.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili z ožjega področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja. Vaje v prevajanju in konverzaciji.

Španščina: Seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili s področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika, branje in analiza besedil (učbeniki, monografije, članki v strokovnih revijah, časopisih, listine), naloge za usvajanje in širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v urjenju vseh jezikovnih spretnosti, vaje v pripravi diskusije, priprava seminarske naloge.

Ruščina: Študentje obravnavajo nekoliko zahtevnejša avtentična besedila s področja ruske kulture, evropskih študij in mednarodnih odnosov; urijo jezikovne spretnosti, branja, pisanja, poslušanja in govorjenja; spoznavajo slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za to zvrst jezika.

Prvi tuji strokovni jezik III: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Študenti se pri predmetu seznanijo s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU, mednarodnih odnosov in človekovih pravic. Sodelujejo pri izdelavi problemsko naravnanih projektov in urijo veščine argumentativne debate v tujem jeziku.

Francoščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Italijanščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja EU in mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih, spremljanje aktualnih dogodkov s področja mednarodnih odnosov in njihovo analiziranje. Spoznavanje tehnik pogajanja in razvoj jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v panelnih diskusijah in simulacijah pogajanj.

Nemščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil, posebej s področij MO in EŠ. Poseben poudarek je na samostojnem pisanju besedil in prezentacijah vsebin v seminarski obliki ter konverzaciji.

Španščina: Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in s področja mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih in seznanjanje z značilnostmi prepričevalnega diskurza. Sodelovanje v diskusijah.

Ruščina: Obravnava nekoliko zahtevnejših strokovnih besedil; vaje v utrjevanju specifičnih struktur, značilnih za jezik s področja mednarodnih odnosov; pisanje koherentnih, strokovno natančnih in vsebinsko ustreznih besedil; razprava o aktualnih političnih dogodkih. Analiza primerov političnega govorništva.

Prvi tuji strokovni jezik IV: Angleščina, Francoščina, Italijanščina, Nemščina, Španščina ali Ruščina

Angleščina: Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava ter s tehnikami pogajanj in značilnostmi prepričevalnega diskurza.

Francoščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Italijanščina: Med glavne cilje predmeta sodi obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU in mednarodnih organizacij ter kritično razmišljanje o teh besedilih. Namen je študente seznaniti s pristopom in tehnikami pogajanj ter značilnostmi prepričevalnega diskurza preko simulacije pogajanj in drugih interaktivnih oblik dela.

Nemščina: Pregled temeljnih dejstev oz. ustreznih besedil s področja mednarodnih organizacij EU, UNO in NATO s poudarkom na zgodovini in strukturi organizacij. Poseben poudarek je na pripravljanju samostojnih besedil, prezentaciji predelanih vsebin in konverzaciji.

Španščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Ruščina: Spoznavanje pristopov in tehnik obravnave, predstavitve, analize ter interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil, dokumentacije in listin pri obravnavi tematik s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, naloge za urjenje spretnosti, potrebnih pri panelnih diskusijah in na mednarodnih konferencah.

Razvoj EU
Predmet obravnava družbeno-ekonomski razvoj EU v kontekstu poglabljanja ekonomske integracije, povečevanja članstva, pospešenega tehnološkega razvoja ter evolucije upravljanja družbe in vodenja gospodarstva (OECD: governance). Poudarek je razumevanju družbeno-ekonomskega konteksta posameznih razvojnih faz(tudi v navezavi na teorije razvoja) in izboru strateških usmeritev EU.

Religija in politika v medevropskih primerjavah
Odnosi med državo in verskimi organizacijami v luči analize zgodovinskih in sodobnih dejavnikov tega odnosa. Evolucija načela ločenosti politike in religije in njegov pomen za sodobno Evropo.

Sistemi zaposlovanja in evropska politika zaposlovanja
Vsebina predmeta se nanaša na poznavanje, razumevanje in analizo evropske politike zaposlovanja v kontekstu evropske integracije, širšega globalnega okolja in v odnosu do nacionalnih politik zaposlovanja (tj. komparativni vidik).

Skupna zunanja in varnostna politika
Pravna podlaga in institucionalni okvir treh Evropskih skupnosti ter objektivna potreba po zunanjepolitičnem sodelovanju njihovih članic. Propad projekta Evropske politične skupnosti (1954), njena delna nadomestitev z delovanjem Zahodnoevropske Unije (ZEU) in z ustaljenim »Evropskim političnim sodelovanjem« med članicami evropskih skupnosti (EPC). Pravna podlaga in mehanizmi EPC na ravneh Ministrskega sveta, političnih direktorjev MZZ, delovnih skupin in mreže »dopisnikov«. Vsebina, slog in način vodenja EPC. Vloga Sekretariata za EPC in delovanje EGS v tretjih državah. Institucionalni premiki – začetek delovanja Evropskega sveta, »Enotni evropski akt« ter pogodbe iz Maastrichta, Amsterdama in Nice. Uvedba “drugega stebra” EU (SZVP) in njegova umestitev v strukturo organov EU. Urad Visokega predstavnika EU za Skupno zunanjo in varnostno politiko. Vloga Zahodnoevropske unije (WEU) in vključitev njenih dejavnosti v institucionalni okvir EU. Sklepi evropskega sveta v Helsinkih (1999) o izvajanju »Skupne evropske varnostne in obrambne politike« (EVOP). Oblikovanje EU kot varnostne skupnosti ter razmerje med EU in NATO. 
Vpliv razširitve EU v l. 2004 in 2007 na Skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Institucionalni premiki v trikotniku EU, WEU in NATO. Vlogi Evropskega sveta in predsedujočega v Svetu EU. Način delovanja Sveta za splošne in zunanje zadeve in COREPER-a. Urad in pristojnosti Visokega predstavnika EU za skupno zunanjo in varnostno politiko ter drugi organi EU zadolženi za izvajanje SZVP – Politični in varnostni odbor (PSC), Vojaški odbor (MC), Vojaško osebje (MS) in delovne skupine (WG). Skupne strategije, skupna stališča in združene akcije članic EU. Sistemi medsebojnega informiranja, skupnega odločanja in delovanja. Vlogi Komisije in Evropskega parlamenta v odnosu do SZVP. Temeljna orodja zunanjepolitičnega delovanja EU in SZVP. Stališča RS do Skupne zunanje in varnostne politike EU. Temeljni problemi Skupne evropske zunanje in varnostne politike ter predvideni ukrepi za povečanje njene enovitosti, demokratične legitimnosti, preglednosti in učinkovitosti. Umeščenost SZVP v celotni mednarodnopolitični dejavnosti EU. Reformna pogodba in SZVP.

Socialna in politična antropologija
Cilj predmeta je preseči stereotipizirane, etnocentrične poglede na različnost družb in kultur, obogatiti lasten interpretativni okvir razumevanja družbenih institucij in praks, ki se nahajajo izven Zahodnega sveta ter razviti kritičen pogled na pojavne oblike družbenosti.

Socialni kapital
Socialni kapital je eden najpopularnejših konceptov v družboslovju v zadnjih dveh desetletjih. Njegov pomen je v poudarjanju solidarnostnih vidikov socialne akcije. Koncept socialnega kapitala se uporablja za pojasnjevanje razlik med socialnimi in političnimi okolji glede na stopnjo sodelovanja, ki jo dosegajo ljudje v teh okoljih. Večje sodelovanje in povezovanje vodi v različne kolektivne projekte in boljšo izrabo resursov, ki ne bi bila mogoča v pogojih nizke stopnje socialnega kapitala.

Statistika
Osnove statistične analize v družboslovju: opisne metode, ocenjevanje parametrov, preizkušanje domnev, bivariatna analiza.

Športna vzgoja
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, vodenih celodnevnih aktivnosti ter preverjanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. Program predavanj obsega splošne vsebine, program vaj pa specialne teoretične vsebine ter učenje, izpopolnjevanje v izbrani športni panogi in pridobivanje osnov športno-rekreativnega treninga. Za predhodno selekcionirane študente potekajo vaje v obliki rednih treningov in tekmovanj.

Temelji ekonomije
Uvod v ekonomijo in kratek pregled zgodovine ekonomske teorije. Mikroekonomija. Makroekonomija.

Temelji EU
Problemi v delovanju Evropske unije. Širitev in sosedska politika EU. "Ustavna pogodba" in "Reformna pogodba” ter spremembe v delovanju institucij, ki jih prinaša slednja. Prihodnost EU. Skupni problemi evropskih političnih institucij. Sodelovanje in tekmovanje med njimi, pobude za novo delitev dela ter prizadevanja za krepitev njihove demokratične legitimnosti in učinkovitosti.

Temelji komunikologije
Predmet je uvod v komunikologijo kot znanost. Študentom predstavi kompleksnost komunikacijskega procesa in prikaže različne ravni in vidike komuniciranja v družbi.

Temelji politologije
Predmet uvaja v temeljne koncepte politične znanosti.

Temelji prava
Predmet je sestavljen iz dveh delov. Prvi del tvorijo temelji pravoznanstva, v katerem študenti spoznajo pojem prava in države, temeljne pravne pojme, značilnosti modernega prava ter razmerje med pravom in politiko. V drugem delu so predstavljene posamezne pravne panoge, in sicer ustavno, kazensko, stvarno, obligacijsko, gospodarsko, delovno, družinsko in dedno pravo ter pravo EU in javne uprave.

Varnost v jugovzhodni Evropi
Varnostne grožnje in tveganja v JVE, varnostno sodelovanje.

Zgodovina evropske ideje
Zgodovina evropske ideje daje celovit pregled zamisli, načrtov in realizacij projektov evropskega sodelovanja, povezovanja in združevanja ter osvetljuje zgodovinske temelje aktualnih evropskih integracij od antike do 21. stoletja.

Znanstveno-tehnološki razvoj in nova evropska družba znanja
Pri predmetu se obravnava razvoj moderne znanosti v evropskem prostoru s poudarkom na raziskovalno-razvojni politiki Evropske unije. Prikazani bodo posamezni koraki politike, razvoj različnih instrumentov, umestitev znanosti v evropski družbeni in gospodarski razvoj ter vloga znanosti in tehnologije pri oblikovanju družbe znanja. Obravnavani bodo osnovni ukrepi in programi EU (Okvirni programi, skupne tehnološke iniciative, tehnološke platforme, ERA-Nets, Erasmus, itd.) pri izgradnji ERA.

Zunanji odnosi EU
Predmet obravnava institucionalno kompleksnost, pravno podlago, politično občutljivost in zgodovinski razvoj zunanjih odnosov evropskih integracij po letu 1952. Osredotoči se na dve vrsti analize glavnih aren zunanjih odnosov EU: na horizontalno (analizo območij zunanjih odnosov EU) ter vertikalno (sektorske politike EU z zunanjimi dimenzijami).

Ženske, delo in zaposlovanje v Evropi
Predstavljene bodo sociološke teoretične razlage povezanosti spola, dela in zaposlovanja kot tudi izsledki novejših raziskav, ki pri analizi aktualnih trendov v Evropi ugotavljajo razlike temelječe na spolu.