Zaposlitev in kariera

Diplomantke in diplomanti nadaljujejo svojo kariero v domačih in tujih nevladnih organizacijah, podjetjih, tržno-raziskovalnih agencijah, medijskih hišah, na vladi in ministrstvih, v različnih javnih zavodih, sindikatih, občinskih uradih, šolah in institucijah EU. Najbolj radovedni nadaljujejo študij na enem od podiplomskih programov. Kar nekaj se jih samozaposli, saj iz svojega študija pridejo do uresničljivih zaposlitvenih idej.

Sociolog analitik/sociologinja analitičarka je po uspešno končanem študiju na programu usposobljen za:

  • analizo družbenih procesov in odnosov na različnih organizacijskih, institucionalnih in teritorialnih ravneh: v družini, podjetjih, organizacijah, institucijah (državnih, lokalnih, regionalnih in nadnacionalnih);
  • načrtovanje, organiziranje in koordiniranje družboslovnih raziskav javnega in zasebnega pomena: kvalitativnih (npr. osebni in skupinski intervjuji) in kvantitativnih (npr. raziskave javnega mnenja) študij. Ker so diplomanti/diplomantke programa vešči uporabe splošnih statističnih paketov za obdelavo podatkov (npr. SPSS), so lahko tudi člani/članice raziskovalnih projektov na ne-družboslovnih področjih;
  • analitično-raziskovalno delo v organizacijah širšega družbenega pomena (npr. zavodi za zaposlovanje, vladne službe, parlamentarne službe, raziskovalni oddelki ministrstev, analitski oddelki občin, regionalni uradi ipd.);
  • reševanje (obvladovanje in mediacija) družbenih konfliktov, zlasti v kompleksnih organizacijah kot so večja podjetja, nevladne in vladne službe, občinski uradi, izobraževalne in raziskovalne ustanove;
  • svetovanje o trendih družbenega razvoja in delo s posameznimi družbenimi skupinami v okviru domačih in tujih nevladnih organizacijah;
  • upravljanje s spremembami, timsko delo  in vodenje v podjetjih, institucijah in drugih organizacijah.
  • samozaposljiv na zelo različnih in inovativnih področjih v zasebnem sektorju.