Skoči do osrednje vsebine

Zaključeni magisteriji na programu Družboslovna informatika


Tabela vseh zaključenih magisterijev na programu Družboslovna informatika.

PRIIMEK IN IME LETO NASLOV SLO TITLE IN ENGLISH
Aranđelović Dejan 2015 Problematična raba igre World of Warcraft Problematic use of the game World of Warcraft
Atanasova Sara 2013 Opolnomočenje v družbenih poljih spleta skozi Bourdieujevo teorijo simbolne moči Empowerment in online socual fields through Bourdieu's theory of symbolic power
Bartol Jošt 2020 Merjenje skrbi za informacijsko zasebnost med spletnimi uporabniki: sistematičen pregled anketnih merskih inštrumentov Measuring information privacy concerns among Internet users: a systematic review of survey scales
Bašelj Dominik 2018 Do statistične pismenosti skozi igro: primer razvoja večigralske izobraževalne mobilne igre "Junaki Slovenije" Statistical Literacy Through Gaming: The Development of a Multiplayer Educational Mobile Game "Heroes of Slovenia"
Beguš Živa,
Kernc Primož
2015 Prilagojenost spletnih mest starejšim uporabnikom : hevristična analiza uporabnosti na primeru spletnih mest ponudnikov mobilne telefonije Usability of Websites for Older Users: Heuristic Evaluation of Usability in the Case of Mobile Carriers' Websites
Bejek Nuša 2017 Motivi za uporabo sistema sopotništva v Sloveniji : analiza uporabnikov spletnega mesta "prevoz.org" Motives for using the Carpooling travel system in Slovenia: an analysis of the users of "prevoz.org"
Belič Blaž 2018 Prenova informacijskega sistema Komercialne akcije v podjetju Renault Nissan Slovenija, d. o. o. Renovation of information system Commercial actions at Renault Nissan Slovenia, d. o. o.
Bergant Andrej 2016 Merjenje sentimenta do slovenskih podjetij in povezanosti z gibanjem cen delnic in borznega indeksa Measuring the sentiment of Slovenian companies and connection with the movement of stock prices and stock market index
Božič Marina 2016 Starši kot vir socialne opore istospolno usmerjenim Parents as social support for homosexual children
Brec Vanja 2021 Uspešnost učenja in poučevanja na daljavo v izrednih razmerah v času epidemije covid-19: Primer poklicnih in strokovnih srednjih šol na Primorskem : primer poklicnih in strokovnih srednjih šol na Primorskem The effectiveness of emergency remote learning and teaching during the covid-19 epidemic: The case of secondary vocational and technical schools in the Primorska region
Čeh Anja 2016 Dejavniki izražanja mnenja na spletnem družbenem omrežju Facebook Factors of expressing opinion through the online social network Facebook
Čehovin Gregor 2013 Etični vidiki optimizacije za iskalnike Ethical aspects of search engine optimization
Cerar Teja,
Konavec Nina
2012 Problematični tipi vprašanj pri oblikovanju anketnega vprašalnika Types of problematic questions when designing a questionnaire
Činkole Tina 2011 Neenakost v dostopu do širokopasovnega interneta Inequalities in broadband Internet access
Crnkovič Maša 2017 Uporabniška izkušnja v spletnem bančništvu : študija primera uporabniškega vmesnika storitve NLB Klik User experience in online banking: case study of user interface in service NLB Klik
Dejak Nina 2022 Socialna opora oseb s hormonskimi težavami: primer Facebook skupine »Hormonček – ščitnica, nadledvične in druge žleze« Social support of people with hormonal problems: case of the Facebook group »Hormonček – ščitnica, nadledvične in druge žleze«
Durakovič Anita 2021 Dejavniki zadovoljstva potrošnikov s kakovostjo storitev kontaktnega centra pri obravnavi vhodnih stikov Factors of consumer satisfaction with the quality of contact center services when managing inbound contacts.
Gorenšek Matej 2017 Uporaba tehnologije za prepoznavanje obrazov za komercialne namene Commercial use of facial recognition technology
Gornik Miha 2019 TransAkt: Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja TransAkt: Application for public spending visualization
Grebenc Jasmina 2017 Planiranje človeških virov v storitveni organizaciji Staffing in service sector organization
Grnjak Aleš 2019 Uporabnost starejšim prilagojenih pametnih telefonov: primer testiranja zaganjalnika Koala Phone Launcher Usability of age-friendly designed smartphones: A usability test of Koala Phone Launcher
Hlede Rok 2021 Objektivna kredibilnost informacijske socialne opore v spletnih zdravstvenih skupnostih Objective credibility of informational social support in online health communities
Hozjan Jana 2013 Spletne oglasne igre skozi oči otrok in mladostnikov Online advergames through the eyes of children and adolescents
Hrovat Jan 2019 Instagram kot podporna poslovna platforma za mikro vplivneže in priložnost za gradnjo osebne blagovne znamke Instagram as a supportive business platform for micro influencers and an opportunity to build a personal brand
Iannone Marco Aurelio 2016 Ocenjevanje uporabnosti spletnih mest : primerjava metod Website usability assessment
Jeras Manca 2017 Uporaba orodja Google Trends za napovedovanje nakupne intence : študija primera Predicting brand purchase intent with Google Trends index: case study
Kavčič Luka 2021 Posrednost vozlišč v omrežjih in uporaba v scientometriki Intermediacy of nodes in networks and applications in scientometrics
Kavčič Luka 2018 Bayesovo filtriranje nezaželene elektronske pošte Bayes spam classification
Knez Martina 2019 Razlika v kakovosti anketnih odgovorov glede na napravo, s katero anketiranec izpolnjuje spletno anketo Difference in quality of responses in a web survey when using various devices
Kocjan Natalija 2016 Praktični vidiki odkrivanja zavarovalniških goljufij na podlagi analize socialnih omrežij Practical aspects of insurance fraud detection using social network analysis
Konda Katja 2017 Metaanaliza merskih instrumentov e-zdravstvene pismenosti Meta-analysis of eHealth literacy measuring instruments
Kramžer Maja 2017 Razlika v odgovorih v primeru unipolarne in bipolarne anketne lestvice pri različnih načinih anketiranja Difference in responses to a unipolar and bipolar survey scale in different survey modes
Lazanski Mojca 2017 Priporočilni sistemi v spletnih trgovinah Recommender systems in e-commerce websites
Lebar Lea 2013 Elementi upravljanja kot dejavniki komunikacijske kvalitete v spletnih forumih Management Policies Elements as a Factor of Communication Quality in Online Forums
Lenar Jurij 2011 Spletni paneli v Sloveniji Web panels in Slovenia
Lozej Martina 2015 Uteževanje z metodo nagnjenja Propensity score weighting
Lutman Urša 2015 Vpliv igrifikacije vprašanj na angažiranost in uporabniško izkušnjo udeležencev spletne ankete Influence of survey gamification on respondent engagement and their user experience
Marjanović Vladimir 2015 Razpoloženje anketirancev in kvaliteta podatkov v spletnih anketah Respondents mood and data quality in web surveys
Martinc Rok 2013 Merjenje sentimenta na družbenem omrežju Twitter : izdelava orodja ter evaluacija Measuring sentiment on social network Twitter: designing a tool and evaluation
Matjašič Miha 2015 Parapodatki v spletnih anketah in pristopi za odkrivanje časovnih anomalij Paradata in web surveys and approaches for detection of response time outlier
Matkovič Metka 2015 Ocenjevanje in primerjava različnih metod za bločno modeliranje na simuliranih omrežjih Evaluation and comparison of different models to blockmodeling on simulated networks
Mesar Ana 2019 Starševsko posredovanje pri uporabi interneta med otroki v Sloveniji Parental mediation of Internet use among children in Slovenia
Mihevc Anže 2017 Kakovost podatkov v spletnih anketah : primerjava kakovosti podatkov pri uporabi različnih naprav za odgovarjanje na anketo The quality of data in web surveys: comparison of data quality when using various devices to respond to the survey
Muha Sandra 2011 Otroci kot aktivni udeleženci raziskave : etični in metodološki izzivi Children as active participants of research studies: ethical and methodological challenges
Mušič Matej 2019 Razvoj okolja za upravljanje s sistemom uravnoteženih kazalnikov v organizacijah v programih Microsoft Access in Power BI Development of the environment for managing the balanced scorecard in organizations in the programmes Microsoft Access and Power BI
Nemec Mihaela 2016 Študij družboslovne informatike in digitalne kompetence Study of Social Informatics and Digital Competences
Ojsteršek Maja,
Škrjanec Ana Lucija
2012 Ocenjevanje zanesljivosti merjenja s koeficienti Cronbach alfa, omega in koeficienti iz metode SEM : uporaba Monte Carlo simulacij Estimating measurement reliability with Cronbach's alpha, Omega and the SEM method coefficients: Use of Monter Carlo simulations
Orehek Špela 2017 Merjenje informacijske varnostne kulture : metaanaliza anketnih merskih inštrumentov Measuring an information security culture: meta-analysis of survey instruments
Ozimič Tine 2015 Vpliv lastnosti anketnega vprašanja na neodgovor spremenljivke The influence of question characteristics on item nonresponse
Panjan Rok 2017 Kakovost podatkov iz matričnih vprašanj v spletnih anketah Data quality of grid questions in web surveys
Pirc Žagar Pia 2017 Pristranskost zaradi nepokritja v spletnih anketah Bias Due to Non-Coverage in Web Surveys
Plaskan Jure 2021 Spletno nadlegovanje kot podaljšek klasičnega medvrstniškega nasilja Cyberbullying as an extension of traditional peer bullying
Plešivčnik Mojca 2018 Izzivi kadrovske analitike Challenges of human resource analytics
Poličnik Barbara 2013 Etični vidiki spletnega anketiranja Ethical views of web surveys
Pollak Katarina 2014 Motivi za doniranje humanitarnim organizacijam Motives for charitable giving to humanitarian organizations
Postrašija Matevž 2017 Spletni mim Web meme
Povž Blaž 2020 Sovražni govor in spletna družbena omrežja: študija primera Hate speech and social network sites: case study
Primožič Zala 2011 Ovire za razvoj in uporabo podpornih tehnologij za starejše v Sloveniji Difficulties in development and use of assistive technologies for elderly in Slovenia
Pšaker Jaka 2012 Vpliv oblike vprašanja na kvaliteto podatkov v spletnih anketah The influence of question form on data quality in web surveys
Rameša Martina 2013 E-turizem kot strategija razvoja turistične destinacije Koper E-tourism as a development strategy for the Koper tourist destination
Ramović Sanel 2014 Vloga opolnomočenja na spletnih zdravstvenih skupnostih v odnosu med zdravnikom in bolnikom The role of empowerment in online health communities in the doctor-patient relationship
Rihtaršič Marko 2021 Tehnologija verige blokov v oskrbovalni verigi: analiza potrošniškega vidika na primeru OriginTrail protokola Blockchain technology in the supply chain: analysis of the customer perspective based on OriginTrail protocol
Rogelj Ajda 2016 Hevristična analiza mobilnih aplikacij za starejše uporabnike Heuristic analysis of mobile applications for older users
Šabić Dajra 2017 Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti v zdravstvu : predvidevanje preživetja raka dojke s tehnikami podatkovnega rudarjenja Data mining and knowledge discovery in health care: predicting breast cancer survivability with data mining techniques
Ščerbič Simona 2020 Proces nakupnega odločanja in domestikacija informacijskih in komunikacijskih tehnologij v slovenskih gospodinjstvih v perspektivi medgeneracijskih odnosov Buying decision-making process and domestication of information and communication technologies in Slovenian households from the perspective of intergenerational relations
Šetinc Mojca 2015 Uporaba podpornih tehnologij med starejšimi v Sloveniji Use of assistive technologies among the elderly in Slovenia
Simončič Marko 2012 Učinek uporabe mehanizma opozoril v spletnih anketah na primeru odprtega tipa vprašanja Impact of reminder mechanism use in web surveys in the case of open question
Šinigoj Jan 2020 Informacijska varnostna kultura v izbranih energetskih družbah Information security culture in the selected energy companies
Škoda Katja 2015 Predlog programa dobrih praks za uvajanje novih tehnologij na področju aktivnega in neodvisnega staranja za Slovenijo The proposition of the programme of good practices for introduction of new technologies in the field of active and independent ageing for Slovenia
Smolnikar Lorina 2018 Medgeneracijsko učenje v družini kot del vseživljenjskega učenja: primer uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) Intergenerational learning in the family, as part of lifelong learning: the case of use of information and communication technology (ICT)
Štante Anja 2021 Partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji Relationships of students in Slovenia
Štorman Mitja 2018 Raba mobilnih naprav za dostop do interneta med učenci osnovne šole The use of mobile devices for accessing the Internet among primary school students
Štrkalj Janja 2018 Analiza priložnosti in omejitev implementacije uporabe nosljivih naprav na delovnih mestih Analysis of the opportunities and restrictions on the implementation of the use of wearable devices at workplaces
Sušin Cvetka 2015 Izzivi pri prenosu dobrih praks na področju spodbujanja zdravega in aktivnega staranja s pomočjo IKT iz evropskih držav v slovensko okolje The challenges of transferring good practices in the field of promoting healthy active ageing with the help of ICT from European countries into Slovenia
Taradi Eva 2012 Mehka in trda opozorila za preverjanje odgovorov v spletnih anketah Soft and hard reminders for checking answers in web surveys
Tominc Žerak Maja 2021 Sprejemanje sistemov za merjenje vitalnih znakov med starejšimi odraslimi Adoption of systems for vital signs measuring among older adults
Valand Špela 2013 Odkrivanje zavarovalniških goljufij s pomočjo podatkovnega rudarjenja Insurance fraud detection by means of data mining
Vene Tereza 2017 Prednosti in slabosti uporabe digitalnih tehnologij pri otrocih (0-8 let) : pogled skozi oči staršev Advantages and disadvantages of use of digital technologies among children (0-8 years) - parental view
Vogrinec Nina 2014 Interaktivna televizija in več-zaslonsko spremljanje televizije v Sloveniji in po svetu Interactive TV and multiscreen TV watching in Slovenia and in the world
Vozel Lea 2016 Evalvacija vpliva resnih iger v izobraževanju na primeru storitve eTrees Evaluation of the impact of serious games in education in the case of eTrees service
Vrh Marjana 2015 Evalvacija spletnega mesta Safe.si Evaluation of the website Safe.si
Zajc Nino 2013 Uporaba spletnih anket v kombiniranih načinih zbiranja podatkov The Use of Web Surveys in Mixed Modes of Data Collection
Železnik Robert 2018 Uvajanje digitalnih tehnologij in spoznavanje računalniške pismenosti pri osnovnošolskih otrocih v Sloveniji Introduction of Digital Technologies and Learning about Computer Literacy in Primary School in Slovenia
Zrim Katja 2017 Izzivi prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave Challenges of optimizing web surveys to mobile devices
Župan Urška 2015 Evalvacija spletnih strani s pomočjo robustnih modelov za večkriterijsko odločanje Evaluation of web sites with the help of robust models for multi-criteria decision-makingNazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. maj 2022 | v kategoriji: Obvestilo