Skoči do osrednje vsebine

Odgovori na pogosta vprašanja o prenovljenem magistrskem programu Družboslovna Informatika


Odgovori na pogosta vprašanja o prenovljenem magistrskem programu Družboslovna Informatika

Študij ob službi

Vpisni pogoji

Sprejemni izpit

Jezik

Magistrsko delo

Dvojna diploma

Druga vprašanja


Zanima me, ali je mogoč/realen študij ob redni zaposlitvi. Koliko zahtevajo profesorji prisotnosti na predavanjih in vajah? Ali se je možno sprotno dogovarjati s profesorji o študijskih obveznostih?

To je redni študijski program, kar pomeni, da če imate 8-urni delovnik, morate biti dober organizator (lastnega) časa, z jasno zastavljenimi časovnicami, morda celo reorganizacijo delovnika, da lahko študirate ob delu. Nič sicer ni nemogoče, ampak seminarji, vaje in predavanja so razporejeni čez cel dan, kar lahko predstavlja izziv. V povprečju je 20-25 ur na tedenski ravni  izvedenih v predavalnicah, ostale ure so študentove dodatne obveznosti (učenje, individualne ali skupinske naloge).  Lahko računate, da je za eno kreditno točko predvidenih 30 ur študentovih obremenitev (predavalnica + samostojno delo). Odvisno je tudi od posameznikove motivacije in seveda fleksibilnosti rednega/plačanega dela, ki ga opravljate. Če ste zaposleni kot študent, oziroma polovično, bo verjetno lažje kombinirati študijske obveznosti z delovnim časom, kot pa če ste zaposleni s fiksnim delovnim časom. Glede obvezne prisotnosti pa je odvisno od vsakega posameznega predmeta, za kar pa vam svetujemo, da preverite v učnem načrtu oziroma pri nosilcih predmetov. Urniki bodo objavljeni predvidoma v 2. polovici junija oziroma najkasneje julija, a so ti zaenkrat dostopni le za študente, ki so že vpisani na FDV in imajo FDV študentski račun, s katerim dostopajo do internih vsebin.

Nazaj na seznam vprašanj →

Je program primeren za študente drugih fakultet in brez (pred)znanja, ki ga sicer pridobijo diplomanti dodiplomskega programa Družboslovne informatike (na primer z jezikoslovnega študija UL FF)?

Magistrski program je primeren za študente iz različnih dodiplomskih programov. V prvem letniku študenti pri predmetih, ki pokrivajo osnove podatkovne analitike, projektnega menedžmenta in družboslovnega raziskovanja, pridobijo potrebno osnovno znanje za nadaljevanje študija v drugem letniku in uspešno dokončanje z zagovorom magistrske naloge. Ampak velikokrat študenti, ki prihajajo iz drugih smeri in želijo študirati družboslovno informatiko, imajo sami dovolj motivacije in interese, da ta začetni manko sami nadoknadijo z dodatnim branjem in študiranjem gradiv. Na trenutnem enoletnem magistrskem programu je vpisan študent, ki je diplomant UL ALUO in pravi, da je bil vpis na magistrski program Družboslovna informatika dobra odločitev, ne glede na to, da je sicer potreboval nekaj več časa za študij določenih tem.

Nazaj na seznam vprašanj →

Kakšne so omejitve pri vpisu na program?

V preteklem študijskem letu 2021/2022 ni bilo omejitev za vpis na magistrski program Družboslovne informatike.

Nazaj na seznam vprašanj →

Kje lahko najdem še več informacij o vpis na nov magistrski program, če sem zaključil dodiplomski program z 240 KT?

Odgovore na najbolj pogosta vprašanje najdete v rubriki »Prehod študijskih programov iz sistema 4+1 na 3+2«, ki je dosegljiva prek te povezave. Na dodatna vprašanja vam bodo z veseljem odgovorili v Službi za študentske zadeve.

Nazaj na seznam vprašanj →

Se lahko na ta študij vpišem, če sem končala dodiplomski študij Biologija (180KT)?

Ne glede na predhodno opravljeni dodiplomski program se lahko prijavite na magistrski program Družboslovna informatika. Preveriti je pa potrebno, če je vaš dotičen študij pod tistimi, ki jih sprejmemo iz dodiplomskega programa na način, da se priznajo vse kreditne točke, ki ste jih zbrali na tem programu. Če program ni naveden med temi programi, boste morali opraviti dodatne izpite za sprejem na program Družboslovna informatika. V tem primeru je število priznanih kreditnih točk iz dodiplomskega programa individualno določeno. Po prejeti prijavi se preverijo v vaši diplomski listini opravljeni predmeti in ugotovimo, katere se vam lahko prizna (lahko se prizna tudi vse obveznosti).

Nazaj na seznam vprašanj →

Kakšno predznanje se pričakuje? Trenutno sem študentka analitske sociologije na 1. stopnji.

Če se želite vpisati na modul Načrtovanje digitalnih storitev in če ste doštudirali sociologijo (oziroma katerikoli dodiplomski program) na FDV, ste verjetno poslušali predmet Statistika in Metode družboslovnega raziskovanja na prvi stopnji in zato večjih težav z osnovnimi predznanji ne bi smeli imeti. Tudi študenti drugih fakultet, ki so na dodiplomski ravni imeli vsaj en ali dva metodološka predmeta, imajo za modul Načrtovanje digitalnih storitev dovolj predznanj.

Za modul Podatkovna analitika pa morajo študenti poleg teh osnovnih predznanj imeti tudi zanimanje za podatkovno-analitične procese, metode, načine razmišljanja, ki so skoraj nujna, da lahko smiselno spremljajo vsebine pri bolj naprednih predmetih. Vseeno pa s predmeti, kot sta Metode družboslovnega raziskovanja in Osnove podatkovne analitike, študenti, ki jim predznanja nekoliko primanjkuje, lahko - z nekoliko več samoiniciativnosti in angažmaja - ta manko uspešno nadoknadijo.

Nazaj na seznam vprašanj →

Zanima me, katere vsebine pokriva sprejemni izpit in kdaj se ta izvede (če je omejitev).

Sprejemni izpit je sestavljen iz dveh delov. Prvi je v obliki eseja, kjer zapišete, kaj so vaši interesi, zakaj želite študirati magistrski program Družboslovna informatika in vaš pogled na vlogo tega študija na vaši karierni poti.  Dodatno sta v eseju postavljeni še dve specifični vprašanji glede dveh področij znotraj družboslovne informatike. Ko oddate esej, se le-tega oceni in opravi intervju s študenti, ki so oddali esej (ožji izbor). Po intervjuju študenta seznanimo s končno oceno in ali je zbral dovolj točk za vpis.

Sprejemni izpit se izvede, če je na 1. ali 2. prijavnem roku za vpis več prijav kot je prostih/razpisanih mest. O datumu izpita so študenti pravočasno obveščeni.

Nazaj na seznam vprašanj →

Je študijski program samo v angleščini?

Vsi predmeti na magistrskem programu se izvajajo v angleškem jeziku, ker gre za mednarodni program, ki ga lahko vpišejo tudi študenti iz tujine.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali imajo morda profesorji predmetov gradiva tudi v slovenščini?

Gradiva so pripravljena v angleškem jeziku - k temu nas zavezujejo pravila za izvedbo v angleškem jeziku. Nekateri izvajalci imajo lahko pripravljena tudi gradiva v slovenskem jeziku, a je to stvar njihove samostojne presoje in odločitve. Prav tako se vsak izvajalec lahko sam odloči, ali in na kakšen način bo ta gradiva pripravljen deliti s študenti. Lahko pa slovenski študenti vse individualne obveznosti opravljate v slovenskem jeziku. Se pravi: naloge, izpite, kolokvije ipd. lahko pišete v slovenskem jeziku. Izjema so javne predstavitve v razredu in skupinske naloge, kjer so v skupini in slušatelji tudi tujci.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali lahko napišem magistrsko delo v slovenskem jeziku?

Seveda. Vsi študenti, ki so državljani RS, morajo magistrsko delo napisati v slovenščini. Če želijo delo napisati v angleškem jeziku morata biti hkrati izpolnjena dva pogoja: (1) mentor ali somentor mora biti tuji državljan in (2) tema dela mora biti odobrena s strani skrbnika programa in prodekana.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali lahko kako dostopamo do magistrskih nalog, ki so jih v programu zagovarjali študenti preteklih let?

Seznam magistrskih nalog študentov preteklih let je objavljen na povezavi.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali so kje objavljene teme, na katere lahko študent napiše svojo magistrsko nalogo?

Na tej povezavi lahko najdete okvirne teme, ki so razpisane v študijskem letu 2021/22.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali se moramo že takoj ob vpisu na magistrski program Družboslovna informatika opredeliti ali želimo biti vpisani tudi v program dvojne diplome (double-degree)?

Te odločitve vam ni potrebno sprejeti takoj ob vpisu v prvi letnik, lahko se odločite kasneje tekom prvega letnika. Je pa dobro že vnaprej imeti v mislih pogoje, ki jih morate izpolnjevati. Več informacij o postopku vpisa in pogojih je objavljenih na spletni strani.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali so predmeti na Univerzi v Salernu v okviru programa dvojne diplome izvedeni v angleščini?

Da, podpisana pogodba z Univerzo v Salernu določa, da se vsi predmeti obeh programov izvajajo v angleščini. Več informacij o programu je na voljo prek te povezave.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ali se v primeru vpisa v program dvojne diplome izvede študij tudi v Salernu ali je to le za pisanje magistrske naloge?

Po veljavnem sporazumu o dvojni diplomi se opravi mobilnost na Univerzi v Salernu za en semester (zimski semester) v drugem letniku. Tam obiskujete študijski modul Digitalna družba, ki je usmerjen v procese informacijske družbe, vloge informacijsko-komunikacijskih tehnologij idr. Na partnerski instituciji morate zbrati vsaj 30 KT, z opravljanjem določenega števila predmetov. Zbrane kreditne točke se vam priznajo tudi na magistrskem programu na FDV. Lahko se odločite, da boste opravili magisterij v Salernu, to pomeni, da boste tam preživeli celotni drugi letnik (60 KT), tam spisali magistrsko delo, ki se prizna tudi na FDV, s čimer pridobite dva magisterija – dva magistrska naziva. 

Nazaj na seznam vprašanj →

Na podlagi katerih kriterijev bo izbranih 5 študentov za program dvojne diplome?

V prvem letniku morate zbrati 54 kreditnih točk. Če ta kriterij izpolnite, se nato pri razvrščanju kandidatov uporabi kot edini kriterij povprečje ocen v prvem letniku.

Nazaj na seznam vprašanj →

Kako je s priznavanjem predmetov, ki smo jih opravili na drugi magistrski smeri in niso vredni 3, 6 ali 9 KT, ampak 5 KT?

Glede priznavanja predmetov z različno ovrednotenimi kreditnimi točkami na drugem magistrskem programu se vloge za vpis obravnavajo individualno; preveriti je potrebno, katere predmete ste opravljali na specifičnem magistrskem programu. Za več informacij se obrnite na Službo za študentske zadeve.

Nazaj na seznam vprašanj →

Ker me zanima sociološko/družboslovno raziskovanje in se mi zdi sociologija tudi na 2. stopnji preveč teoretska, smer uporabna statistika pa "preveč" matematična (potrebnega veliko predznanja iz matematike – vsaj sodeč po opis programa na spletu) iščem nove možnosti. Menite, da (modul podatkovna analitika) je bolj to?

Lahko bi rekli, da je modul Podatkovna analitika »vmes« med zelo teoretskim pristopom k raziskovanju družboslovnih pojavov in bolj matematično orientiranim statističnim študijam. Moramo pa poudariti, da teh programov ne smemo razumeti na neki premici teoretsko-matematičnih pristopov.

Nazaj na seznam vprašanj →

Zanima me, če se lahko modul, ki smo ga izbrali ob vpisu, pozneje tudi zamenja tekom študija?

Zamenjava modulov ni možna, razen v izjemnih okoliščinah in pod zelo specifičnimi pogoji, o katerih presoja skrbnik programa za vsak primer posebej. V primeru, da ne opravite vseh obveznosti 1. letnika in morate le-tega ponavljati, lahko ob ponovnem vpisu v 1. letnik izberete drugi modul programa.

Nazaj na seznam vprašanj →

Sem absolventka na dodiplomskem študiju Družboslovne informatike. Kako je s študijem, če program vpišeš kot vzporedni študij. Kakšna je praksa iz prejšnjih let, so se študentje sploh vpisovali kot vzporedni študentje (sprašujem, ker sta razpisani zgolj 2 mesti za vzporedni študij)?

Možnost vzporednega študija opredeljuje 131. člen Statuta UL (več si lahko preberete tukaj; na spletni strani UL je tudi jasno zapisano, da za vpis na vzporedni študij na 2. stopnji ni omejitev (v smislu, da moraš na svojem osnovnem programu napredovati v višji letnik, da moraš imeti določeno povprečno oceno...). Če se želite na družboslovno informatiko vpisati vzporedno, bi morali biti najprej vpisani na nek drug magistrski program, da bi to sploh lahko storili. Rok za prijavo na vzporedni študij bo odprt v drugem prijavnem roku. Lani, ko smo se prvič srečevali z vzporednimi vpisi na 2. stopnji na Fakulteti za družbene vede, smo kandidate (ni jih bilo veliko), počakali, da so najprej opravili vpis (bodisi v višji letnik, bodisi v 1. letnik) na matični fakulteti in potem zanje vzporedni vpis zaključili še pri nas. Na prejšnjem pa tudi na novem magistrskem programu Družboslovne informatike še do zdaj nismo imeli študentov, ki bi bili vpisani vzporedno.

Nazaj na seznam vprašanj →

Kako je z vidika zahtevnosti programa, če upoštevamo, da prihajam na študij 2. stopnje z 240 KT iz 1. stopnje (stari univerzitetni programi)? Bi bilo ob teh pogojih izvedljivo študij uspešno dokončati tudi kot vzporedni študij?

Lahko boste, tako kot ostali, ki se bodo z 240 KT vpisali iz dodiplomskega programa Družboslovna informatika na magistrski program Družboslovna informatika, hkrati vpisali v 1. in 2. letnik, torej bi magistrski program Družboslovna informatika (ne glede na to ali je vpisan vzporedno ali redno) končali v enem letu. Glede težavnosti študija je mnogo odvisnega od motivacije študentov. Glede uspešnosti zaključka vzporednega študija zaenkrat še nimamo informacij, saj se je v študijskem letu 2021/22 (lani) program izvajal prvič in ni bil noben študent vpisan na vzporedni študij. Sklepamo pa lahko, da je veliko odvisno od tega, kateri je drugi program poleg magistrskega programa Družboslovna informatika. Če gre za vsebinsko soroden program (npr. Poslovna/Upravna informatika) je verjetno lažje doštudirati, kot če se povezuje dva vsebinsko raznorodna programa.

Nazaj na seznam vprašanj →

Kako se bo izvajal predmet Praksa?

Študenti opravljajo prakso v okviru rednih študijskih obveznosti magistrskega programa, ker je praksa v programu vključena kot predmet. 30 kontaktnih ur je predvidenih za seminarsko delo v predavalnici, preostalih 150 ur pa v zunanji organizaciji (lahko je to podjetje, raziskovalna institucija ipd.). Poleg ostalih obveznosti mora vsak študent opraviti zagovor prakse, kar pomeni, da predstavi svoje aktivnosti, ki jih je opravljal v zunanji organizaciji. Za opravljanje prakse v zunanji organizaciji potrebuje soglasje koordinatorja predmeta Praksa.

Nazaj na seznam vprašanj →

Lahko opravljam predmet Praksa v istem podjetju, kjer sem redno zaposlen?

Da, načeloma lahko. Končno odobritev mora sicer podati koordinator predmeta Praksa na osnovi individualne vloge študenta (ob prijavi prakse).

Nazaj na seznam vprašanj →

Kje lahko najdem intervjuje z magistri družboslovne informatike?

Intervjuji so na voljo tukaj.

Nazaj na seznam vprašanj →


Več o magistrskem programu Družboslovna informatika lahko preberete tukaj 

Več o karierah družboslovnih informatikov lahko preberete tukaj


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. maj 2022 | v kategoriji: Obvestilo