Strateške usmeritve na področju dela z mladimi


NOSILKI RAZISKAVE: Metka Kuhar in Vesna Leskošek

NAROČNIK: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino

LETO ZAČETKA PROJEKTA: 2006

LETO KONCA PROJEKTA: 2007

Z razvojem mladinskih politik se intenzivno ukvarja Svet Evrope od prve Konference evropskih mladinskih ministrov leta 1985. V zadnjih dveh desetletjih so razvili številne metode in orodja za razumevanje problemov in pomena mladinskih politik ter za pomoč vladam pri formuliranju in implementaciji teh politik. Mladi se danes soočajo z vedno več tveganji in priložnostmi, zato so potrebne obsežnejše integrirane in medresorske strategije, ki pokrivajo zaposlovanje, formalno izobraževanje, zdravje, stanovanja, kulturo in socialo. Drugi teksti Sveta Evrope poudarjajo nujo po ukvarjanju z rizičnimi – najbolj deprivilegiranimi in ranljivimi skupinami mladih. Namen primerjalne raziskave o mladinskih politikah je bil ponuditi MOL osnovne premise strategij, ki jih razvijajo v državah Zahodne Evrope, kjer imajo tovrstne strategije daljšo tradicijo. Poleg strategij smo analizirali tudi organiziranost za mladinsko delo na lokalni ravni in vlogo uradov za mladino. V raziskavo smo vključili strategije iz Velike Britanije, Finske, Nemčije, Irske in Avstrije ter priporočila evropskih institucij. Analiza je pokazala nekatere razlike med strategijami, ki jih je dobro upoštevati pri načrtovanju. Razlike se nanašajo na razmerje med nacionalno in lokalno ravnijo delovanja, na pojmovanje mladinskega dela, na razumevanje aktivne udeležbe mladih, na razmerje med javnimi servisi in nevladnimi organizacijami ter na ciljne skupine mladih, ki jih strategije zadevajo. Strategije se nekoliko razlikujejo tudi v starostnih ciljnih skupinah. Pri načrtovanju strategij je pomembno zagotavljanje aktivne udeležbe mladih, ki tako prevzemajo nadzor nad in odgovornost za svoje delovanje, pozornost je potrebno posvetiti vključevanju tistih mladih, ki nimajo javnega glasu ali se njihov glas ne sliši, pomembno je zagotoviti pluralne mladinske prostore (fizične in socialne), pomembno je zagotoviti vsem mladim dostop do virov, ki pripomorejo k družbeni vključenosti ter k izvajanju strategij zavezati vse pomembne akterje.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. januar 2016 | v kategoriji: Projekti