Skoči do osrednje vsebine

Projektne faze

Prva faza (0 – 5 mesecev) (DS3)

Namen prve faze je podrobno raziskati negativne kazalnike zdravja, opredeljene v oboroženih silah drugih držav. Analizirali bomo nacionalni in institucionalni pravni okvir ter obstoječe ugotovitve v mednarodnem prostoru. Posebna pozornost bo posvečena državam izbranim po opredeljenih kazalnikih.

Druga faza (6 -14 mesecev) (DS4)

Namen druge faze je ugotoviti, ali so opredeljeni kazalniki zdravja in dejavniki tveganja za njihov razvoj prisotni v slovenskih vojaških družinah ter oblikovati vprašalnike za intervjuje ter anketo. Pristopili bomo top down ter intervjuvali deležnike v Slovenski vojski (SV) (poveljnike in poveljnice, psihologinje in psihologe, duhovnice in duhovnike, predstavnike in predstavnice sindikatov). Sočasno bomo prisotnost kazalnikov zdravja in dejavnikov tveganja ugotavljali bottom up, in sicer z intervjuji in/ali fokusnimi skupinami s pripadniki in pripadnicami SV ter njihovimi partnerji in partnerkami. Skladno z ugotovitvami bo modificiran Model in posodobljen vprašalnik za izvedbo kvantitativne spletne raziskave. 
V drugi fazi bomo vojaške družine ozaveščali o projektu ter spodbujali sodelovanje pri raziskavi, pri čemer bomo uporabili različne komunikacijske poti.  

Tretja faza (15 – 30 mesecev) (DS5)

Po zaključku prvih dveh faz in ob sodelovanju svetovalne skupine bomo dokončali vprašalnik ter izvedli anketo med pripadniki in pripadnicami SV ter njihovimi partnerji in partnerkami. 
Za potrebe ugotavljanja vojaško specifičnih dejavnikov tveganja bomo vključili vzorec civilnih družin. 
Opredelili bomo, v kolikšni meri so prisotni kazalniki zdravja in kako močni so, ter dejavnike tveganja in zaščite na različnih socio-ekoloških ravneh. S primerjavo vzorca civilnih in vojaških družin bomo lahko opredelili dejavnike tveganja, povezane s službovanjem v vojaški organizaciji.
Celoviti model dejavnikov tveganja in zaščite za kazalnike zdravja bomo  tako preizkusili in ustrezno prilagodili. 
V tretji fazi bodo opredeljene ključne ugotovitve in predlagani ukrepi na različnih socio-ekoloških ravneh. Predlagali bomo potencialne izboljšave na politični in institucionalni ravni, na ravni posameznika ter na ravni družbene in organizacijske podpore.

Diseminacija in komunikacija (0 – 36 mesecev) (DS2)

Komunikacija tako znotraj raziskovalne skupine kot tudi z zainteresiranimi deležniki in strokovno javnostjo bo potekala v celotnem trajanju projekta. Ključne ugotovitve bomo objavljali v slovenskih in tujih revijah, tako znanstvenih kot tudi strokovnih in poljudnih. Izdali bomo monografijo. O rezultatih bomo govorili tudi z deležniki na nacionalni in institucionalni ravni. Posredovali pa jih bomo tudi zainteresiranim regionalnim in mednarodnim organizacijam.

Upravljanje projekta (0 – 36 mesecev) (DS1)

Upravljanje projekta bo potekalo ves čas trajanja raziskave in bo v celoti namenjeno upravljanju projekta, komunikaciji, nadziranju dejavnosti, izvajanju finančnega in upravnega nadzora, obveznostim poročanja itd.