Skoči do osrednje vsebine

Projektna skupina

Obraboslovni raziskovalni center

Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani


VODJA PROJEKTA: izr. prof. dr. Rok Zupančič 


Dr. Rok Zupančič, vodja projekta Anksioznost miru, je izredni profesor in raziskovalec na Obramboslovnem raziskovalnem centru FDV. Raziskovalno se ukvarja predvsem s pokonfliktnimi družbami jugovzhodne Evrope. V tem projektu je prvenstveno zadolžen za povezovanje obeh stebrov projekta, razvoj konceptualno-metodoloških pristopov in deloma tudi za izvedbo raziskave v Bosni in Hercegovini (Baljvine), na Kosovu (Kamenica) in na Hrvaškem (Vukovar). 

prof. dr. Metka Kuhar 

Prof. dr. Metka Kuhar je redna profesorica za področje socialne psihologije. Zaposlena je kot predavateljica in raziskovalka na Univerzi v Ljubljani. Njeni osrednji aktualni raziskovalni in pedagoški področji sta psihologija komuniciranja in psihološka travma. Bila je vodja raziskave o obremenjujočih izkušnjah v otroštvu in njihovih posledicah v odraslosti (2018-2020). Terapevtska znanja in izkušnje je pridobila v okviru več telesno-orientiranih pristopov.

izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

dr. Janja Vuga Beršnak je izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Področja njenega raziskovanja so vojaška sociologija, s poudarkom na družinah in mladostnikih/otrocih, mirovne operacije in krizno upravljanje. V zadnjih letih se raziskovalno ukvarja z socialnoekološkimi modeli dejavnikov vplivanja na zdravje med pripadniki/-icami vojske in družinami. Vodi projekt Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin.


asist. dr. Miha Šlebir

Miha Šlebir je častnik v Slovenski vojski in pridruženi član Obramboslovnega raziskovalnega centra. Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer obramboslovje, pri čemer se je ukvarjal zlasti s temami, vezanimi na delovanje oboroženih sil. Miha Šlebir je doktorsko raziskavo metodološko oprl na teorijo oblikovanja in analize konceptov v družbenih vedah ter na teorijo kompleksnih (prilagodljivih) sistemov. S pridobljenimi znanji bo v projektu Anksioznost miru v pomoč zlasti pri konceptualizaciji in operacionalizaciji strukturnih dejavnikov anksioznosti v pokonfliktnih družbah, sodeloval pa bo tudi pri analizi raziskovalnih rezultatov.


doc. dr. Faris Kočan

Faris Kočan je raziskovalec na Centru za mednarodne odnose FDV. V projektu Anksioznost miru se bo primarno ukvarjal s pripravo konceptualnega okvira za analizo prepleta med strukturnimi dejavniki in anksioznostmi v pokonfliktnih okoljih. Konceptualni okir medsebojnega prepleta strukturnih dejavnikov in anksioznosti bo uporabil na primeru Baljvin (Republika Srbska v BiH), kjer je kakovost medetničnih odnosov med Bošnjaki in bosanskimi Srbi na razmeroma visoki ravni. 

doc. dr. Anastas Vangeli 

Anastas Vangeli je docent na Ekonomski fakulteti. V projektu Anksioznost miru se bo primarno ukvarjal z analizo in interpretacijo primarnih in sekundarnih virih, zbranih tekom terenskega dela. V tej luči bo primarno zadolžen za razumevanje potencialnih anksizonosti med prebivalci jugovzhodne Evrope v kontekstu kitajskega projekta ”razvojni mir”. 

mag. Anja Kolak 

Anja Kolak je doktorska kandidatka in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Objavila je več raziskovalnih člankov in ima izkušnje pri administrativnem vodenju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Kot raziskovalka je bila vključena tudi v številne raziskovalne projekte (npr. Radikalizacija v smeri nasilja: temeljni koncepti, nekateri tuji pristopi in primer Slovenije). Ima izkušnje s področja anketiranja, opravila je tudi več osebnih intervjujev. Ker je na Fakulteti za družbene vede vključena v številne druge projekte, bo njen prispevek k temu projektu minimalen – v prvi vrsti bo sodelovala pri analizi sekundarnih in primarnih virov.

Anđela Đorđević, mag. 

Anđela Đorđević je doktorska kandidatka in raziskovalna asistentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V projektu Anksioznost miru se bo osredotočala na raziskovanje medetničnih odnosov v Kamenici. 

Irena Bolko

Irena Bolko je asistentka raziskovalka a na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V projektu Anksioznost miru bo sodelovala pri pripravi vprašalnika in izvedbi statistične analize podatkov.

Judita Goričar

Judita Goričar je strokovna sodelavka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V projektu Anksioznost miru bo sodelovala v obliki administrativno-tehnične pomoči.