Skoči do osrednje vsebine

Delovni sklopi (časovnica)

 

DS1: Metodološki okvir in izbor krajev (september–december 2021) 

Namen prvega delovnega sklopa (DS) je izbor in seznanitev s primernimi kraji (študijami primerov) v pokonfliktnih družbah jugovzhodne Evrope, kjer bomo izvajali projekt. V tej fazi bomo na podlagi analize in interpretacije primarnih in sekundarnih virov pripravili tudi teoretsko-konceptualni okvir in identificirali ustrezne raziskovalne metode, s katerimi bomo nadalje analizirali preplet anksioznosti in strukturnih dejavnikov, ki so povezani z medetnično distanco v izbranih krajih. 

DS2: Strukturni dejavniki (december 2021–november 2022)

Namen drugega DS je identificirati strukturne dejavnike v izbranem kraju in analizirati njihov vpliv na medetnične odnose med tamkajšnjimi prebivalci. To bomo dosegli tako z analizo in interpretacijo sekundarnih virov kot s terenskim delom, kjer bo v ospredju metoda intervjuja. Strukturni dejavniki, ki bodo upoštevani pri analizi, so: politični, družbenoekonomski, sociološki (vključno s kulturnimi in religioznimi), zgodovinski in dejavniki, povezani z izgradnjo miru, ter diskurz, ki se o strukturnih dejavnikih ustvarja tako v kot o izbranem mestu. 

DS3: Analiza anksioznosti v izbranih krajih pokonfliktnih družb (april 2022–maj 2023)

Namen tretjega DS je razumeti, kako v kontekstu predhodno analiziranih strukturnih dejavnikov v izbranih krajih nastaja (družbena) anksioznost; z drugimi besedami, proučevali bomo, kako v kontekstu pokonfliktnega obdobja in aktualnih težav, s katerimi se spopadajo ljudje v izbranem kraju pokonfliktne družbe (socioekonomski, politični idr.), prihaja do anksioznosti in kako to vpliva na medetnične odnose. Pri tem se bomo prvenstveno oprli na metodo intervjujev, morda pa tudi na anketiranje oz. fokusne skupine (odvisno od rezultatov v DS1 in DS2 ter finančnih zmožnosti).  

DS4: Razvoj in testiranje inovativnega eksperimentalnega pristopa za zmanjševanje medetnične distance v izbranem kraju pokonfliktne družbe (september 2021–marec 2023) 

Namen četrtega DS je razviti in testirati inovativni integrativni pristop, temelječ na telesnoorientiranih pristopih, katerega cilj je zmanjševanje medetnične distance v izbranem kraju pokonfliktne družbe. To bomo dosegli z organizacijo 'eksperimentalnega seminarja', ki bo temeljil na telesnoorientiranih pristopih (somatic, body-mind approaches) k ljudem; pri tem nam bodo pomagale zunanje strokovnjakinje, podkovane v omenjenih pristopih. Z udeleženci in udeleženkami bomo pred in po seminarju opravili poglobljene intervjuje, morda tudi anketo (odvisno od konceptualnega okvirja, ki ga bomo razvili v DS1).

Diseminacija in komunikacija (september 2021–avgust 2023) 

Komunikacija in diseminacija projektnih rezultatov bosta potekali v celotnem trajanju projekta. Ključne ugotovitve projekta bomo objavljali v znanstvenih in strokovnih revijah, pozornost pa bomo posvetili tudi predstavitvi izsledkov širši javnosti (intervjuji s člani projektne skupine, poljudni članki, objave na socialnih omrežjih). Rezultate projekta bomo posredovali tudi zainteresiranim mednarodnim, regionalnim in lokalnim organizacijam, ki delujejo na področju gradnje miru (peacebuilding) v jugovzhodni Evropi – predvsem zato, da bi ti akterji dobili znanstveno podprte rezultate, ki bi bili eden od temeljev za nadgradnjo obstoječih pristopov v gradnji miru in transformaciji konfliktov.