Skoči do osrednje vsebine

Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

  • Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

  • Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

  • Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

Novice

OPIS PROJEKTA

Raziskovalni projekt se osredotoča na globalno prisotnost in domet Slovenije v OZN, še posebej v okviru slovenske kandidature za nestalno članstvo v OZN v letih 2024–2025.

Cilje projekta je mogoče združiti v tri sklope: Prvič: projekt na osnovi analize dnevnega reda, akterjev, procesov in struktur v okviru OZN in ob upoštevanju slovenske zunanjepolitične strategije ter analize sedanje prisotnosti in dometa opredeli tematska področja in geografska območja, prek katerih lahko Slovenija potencialno poveča svojo globalno prisotnost in ki imajo potencial za povečanje njenega dometa. Drugič: upoštevajoč oceno sedanje prisotnosti in dometa ter analizo dobrih praks primerljivih držav, projekt razišče diplomatsko prakseologijo, s katero lahko slovenska diplomacija prenese ta potencial v realno povečanje prisotnosti in dometa. Tretjič, projekt analizira možnosti za povečanje učinkovitosti diplomacije pri sooblikovanju in realizaciji zadanih ciljev.

Prisotnost v zunanji politiki je za potrebe predlaganega projekta opredeljena po Allenu in Smithu (1990) kot namen vplivati na percepcije, pričakovanja in obnašanja drugih.

Ob analizi primarnih in sekundarnih virov sta osrednji metodi zbiranja podatkov v projektu anketa in polstrukturirani intervju. Anketa bo z e-orodji opravljena med slovenskimi diplomati. Intervjuji, ki služijo študijam primerov dobrih praks in primerljivih držav, bodo opravljeni s slovenskimi diplomati in drugimi zunajepolitičnimi eksperti in z diplomati drugih držav ter z zaposlenimi v mednarodnih organizacijah, še posebej v generalnem sekretariatu OZN. Pred pripravo končnega poročila bodo izsledki analize predstavljeni in podani v razpravo na strokovni delavnici. Končno poročilo bo vsebovalo priporočila, združena glede na tri sklope ciljev projekta.