Nova raziskava: Prostorske in okoljske vrednote, 2004


Avtor raziskave: Marjan Hočevar

Leto raziskave: 2004

Ključne besede: družbene vrednote, stališča, javno mnenje, okolje, prostor

Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalci Slovenije zaznavajo okolje oziroma prostor, v katerem živijo, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov ter družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Raziskava je zajela problematiko in stališča prebivalcev Slovenije v zvezi z vprašanji o bivalni kvaliteti, ekoloških problemih, stanovanjski problematiki, razvoju mest, podeželja, posameznih regij, krajevnih posebnosti, regionalizmu in pogostosti ter odnosu do potovanj ter tujine in tujih ljudi. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

Raziskavo je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.

Hočevar, M. (2018). Prostorske in okoljske vrednote, 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POV04. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pov04/. ADP - IDNo: POV04.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. februar 2019 | v kategoriji: Obvestila