Skoči do osrednje vsebine

Nova raziskava: Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava


Avtorji raziskave: Depolli Steiner Katja, Komidar Luka, Pečjak Sonja, Pirc Tina, Podlesek Anja, Puklek Levpušček Melita, Peklaj Cirila, Gril Alenka, Bohak Ciril, Kavčič Alenka, Lesar Žiga, Marolt Matija, Pesek Matevž, Boh Podgornik Bojana in Hladnik Aleš

Leto raziskave: 2019

Ključne besede: samoregulacija učenja; metakognitivno znanje; kognitivne strategije; metakognitivne strategije; motivacijske strategije; motivacija; učni dosežki; šola; učenec; učenje; strategija; dosežek;

V okviru ARRS projekta »Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja (J5-9437)« je v letu 2019 potekala pilotna študija, katere namen je bil preveriti tri instrumente za ugotavljanje individualnih razlik v samoregulaciji učenja. Raziskovalke in raziskovalci so proučevali, kako posamezne vrste učnih opor vplivajo na uspešnost e-učenja, in ali je učinkovitost posameznih vrst učnih opor odvisna od učenčevih individualnih značilnosti (sposobnosti, predznanja, samoregulacijskih kompetenc). V študiji so prevedli in priredili vprašalnik »Children’s Perceived use of Self-Regulated Learning Inventory« (CP-SRLI; Vandevelde, Van Keer in Rosseel, 2013), s katerim so učence spraševali o uporabi različnih strategij pri delu za šolo. Slovenska verzija vprašalnika vključuje 15 lestvic z devetih področij, z odgovori na petstopenjski lestvici. V prvem delu so sodelovali vsi udeleženci pilotne študije, tj. 314 učencev 9. razreda osnovne šole. V projektu so razvili še dva pripomočka za merjenje metakognitivnega znanja v e-učnem okolju. Prvi pripomoček vključuje vprašanje odprtega tipa o tem, kako naj bi se učili, če bi hoteli čim bolje znati snov (e-učna enota). Drugi pripomoček je vprašalnik zaprtega tipa, ki učence sprašuje o učinkovitosti osmih ponujenih kognitivnih strategij pri učenju iz e-gradiv (5-stopenjska lestvica). Polovica udeležencev pilotne raziskave je odgovorila na vprašanja iz enega vprašalnika, druga polovica iz drugega. Instrumenti iz pilotne študije so bili kasneje uporabljeni v glavni študiji, ki je potekala v letu 2021. Pilotna študija zajema dve podatkovni datoteki in dva vprašalnika.

Raziskavo so izvedli avtorji Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in Pedagoškega inštituta.

 

Več informacij o raziskavi najdete v Katalogu ADP.

Depolli Steiner, K., Komidar, L., Pečjak, S., Pirc, T., Podlesek, A., Puklek Levpušček, M., Gril, A., Bohak, C., Kavčič, A., Lesar, Ž., Marolt, M., Pesek, M., Boh Podgornik, B., Hladnik, A. in Peklaj, C. (2022). Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: IRSUP19. https://doi.org/10.17898/ADP_IRSUP19_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. december 2022 | v kategoriji: Obvestila