Skoči do osrednje vsebine

Digitalne neenakosti in starejši odrasli v Sloveniji: evalvacija ukrepov izvedenih v okviru Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Šifra:

V5-2275 - SDP

Obdobje:

1.10.2022 - 30.9.2024

Letni obseg:

0,17 FTE | 2022

Vodja:

doc.dr. Simona Hvalič Touzery

Veda:

Sociologija

Faze projekta in njihova realizacija:

Inštitut za družbene vede Obvestila Nacionalni programi Nacionalni projekti Mednarodni projekti Publikacije Raziskovalni centri EARL Beremo FDV SMEUP Digitalne neenakosti in starejši odrasli v Sloveniji: evalvacija ukrepov izvedenih v okviru Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti Šifra: V5-2275 ARRS Obdobje: 1.10.2022 - 30.9.2024 Letni obseg: 0,17 FTE | 2022 Vodja: doc.dr. Simona Hvalič Touzery Veda: Sociologija Faze projekta in njihova realizacija: DP1: VODENJE PROJEKTA N1.1: PRIPRAVLJALNE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN POROČANJE N1.2: OBVLADOVANJE TVEGANJ IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI N1.3: UPRAVLJANJE S PODATKI DP2: PRIMERJALNA ANALIZA UKREPOV IN KONCEPTUALNIH PRISTOPOV ZA SPODBUJANJE DIGITALNE VKLJUČENOSTI STAREJŠIH ODRASLIH N2.1 UKREPI IN STRATEGIJE NA PODROČJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI TER MODELI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ DIGITALNIH VEŠČIN N2.1.1 Izvedba namizne raziskave z namenom pregleda ukrepov in strategij N2.1.2 Pregled modelov izvedbe izobraževanj za pridobitev digitalnih veščin za starejše odrasle N2.1.3 Izvedba ekspertnih intervjujev in SWOT analiza N2.2 SISTEMATIČEN PREGLED DEJAVNIKOV DIGITALNE VKLJUČENOSTI STAREJŠIH ODRASLIH DP3: EVALVACIJA IZVEDBE UKREPOV V OKVIRU ZSDV: DIGITALNI BON 2022 N3.1 PRIPRAVA RAZISKOVALNEGA NAČRTA KVALITATIVNE ŠTUDIJE N3.2 ZBIRANJE KVALITATIVNIH PODATKOV IN ANALIZA DP4: EMPIRIČNA OCENA STANJA NA PODROČJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI STAREJŠIH ODRASLIH N4.1 PRIPRAVA RAZISKOVALNEGA NAČRTA KVANTITATIVNE ŠTUDIJE N4.2 RAZVOJ METODOLOŠKEGA INSTRUMENTARIJA ZA MERJENJE DIGITALNE VKLJUČENOSTI STAREJŠIH ODRASLIH N4.3 IZVEDBA NACIONALNE REPREZENTATIVNE ANKETNE RAZISKAVE IN ANALIZA PODATKOV DP5: TRIANGULACIJA TER RAZVOJ PRIPOROČIL IN SMERNIC ZA SPODBUJANJE DIGITALNE VKLJUČENOSTI STAREJŠIH ODRASLIH N5.1 TRIANGULACIJA IN INTEGRACIJA IZSLEDKOV DP6: DISEMINACIJA N6.1 RAZVOJ NAČRTA ZA DISEMINACIJO REZULTATOV PROJEKTA N6.2 IZVAJANJE STRATEGIJE ZA DISEMINACIJO IN UPORABO N6.3 ZAKLJUČNE DISEMINACIJSKE AKTIVNOSTI

Sestava projektne skupine:

https://www.sicris.si/public/jqm/virtual_group.aspx?lang=slv&opt=3&subopt=2&code1=rsr

Vsebinski opis projekta:

Kljub digitalni preobrazbi sodobnih družb je delež uporabnikov interneta med starimi 55 let in več (starejši odrasli) še vedno zelo nizek. Zanje je značilno pomanjkanje internetnih veščin, ki predstavlja pomembno oviro za njihovo boljšo digitalno vključenost, ki bi se odražala v manjših digitalnih neenakostih in bolj razširjeni uporabi digitalnih javnih storitev. Digitalno vključenost Evropska komisija spremlja z indeksom DESI, ki meri napredek na področju človeškega kapitala (tj. digitalne veščine državljanov), a ne omogoča vpogleda v odnos med socialnimi in digitalnimi neenakostmi na vseh ravneh digitalnega razkoraka (dostop, veščine, posledice uporabe). Celovit pristop je sicer nujen tako za razumevanje temeljnih razlogov za digitalno (ne)udejstvovanje starejših odraslih kot tudi za oblikovanje in implementacijo strategij, ki bi prek digitalnega opismenjevanja zmanjšale digitalne neenakosti med starejšimi. Izhajajoč iz zgornjih spoznanj je glavni cilj projekta prispevati k izboljšanju digitalne vključenosti starejših odraslih v Sloveniji prek (i) poglobljenega vsebinskega in metodološkega razumevanja učinkovitosti izvedenih ukrepov digitalnega opismenjevanja, ki so za to skupino predvidene v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), (ii) celovite in empirično utemeljene ocene izpostavljenosti starejših odraslih trem ravnem digitalnega razkoraka, ter (iii) pregleda in priprave smernic za razvoj starejšim prijaznih digitalnih storitev. Z uporabo pristopa kombiniranih metod bomo: 1. Izvedli celovit pregled strategij in ukrepov na področju spodbujanja digitalne vključenosti starejših odraslih v mednarodnem prostoru, z izvedbo (i) sistematične analize strategij na področju digitalne vključenosti starejših odraslih, (ii) kritične analize različnih formalnih oblik njihovega digitalnega opismenjevanja v državah v vrhu indeksa DESI, (iii) sistematičnega pregleda obstoječega znanja na področju dejavnikov njihove digitalne vključenosti v medkulturni primerjavi. 2. Izvedli kvalitativno študijo o učinkovitosti izobraževalnih programov za starejše odrasle, ki bodo izpeljani v okviru ZSDV, sistematično proučili obstoječa znanja na področju digitalnega opismenjevanja starejših odraslih ter oblikovali teoretsko utemeljena in empirično preverjena priporočila za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo tovrstnih izobraževanj v Sloveniji. 3. Razvili in testirali metodološki instrumentarij za merjenje vidikov digitalne vključenosti starejših odraslih, ki nadgrajuje indeks DESI, saj bo vključeval vse tri ravni digitalnega razkoraka. Instrumentarij bo omogočal kontinuirano spremljanje napredka na področju digitalnega opismenjevanja te skupine v Sloveniji tudi po koncu trajanja projekta. 4. Izvedli preliminarno anketno raziskavo v Sloveniji, s katero bomo okrepili konceptualno in empirično razumevanje socio-tehničnih vidikov digitalnih neenakosti med starejšimi (ne)uporabniki interneta, ki se navezujejo na vse ravni digitalnega razkoraka. Na podlagi triangulacije rezultatov zgornjih aktivnosti bomo oblikovali priporočila za razvoj starejšim prijaznih digitalnih javnih storitev in smernice za spodbujanje digitalne vključenosti starejših odraslih in za njihovo uporabo digitalnih javnih storitev. Vse našteto bo prispevalo k učinkovitejšemu doseganju ciljev ZSDV ter večji senzibilizaciji deležnikov in odločevalcev za problematiko digitalnih neenakosti. Projekt združuje več kot dve desetletji mednarodno priznanega interdisciplinarnega raziskovalnega dela projektne skupine in njihove izkušnje z mednarodnimi projekti, povezanimi z digitalnimi neenakostmi, gerontehnologijo in anketno metodologijo, kot tudi z raziskovanjem in razvojem starejšim prijaznih storitev e-zdravja in e-oskrbe. Skupina ima odlične mednarodne povezave z vodilnimi raziskovalci, zato v znanstvenem in svetovalnem odboru projekta sodelujejo pionirji raziskav digitalnih neenakosti. To zagotavlja, da bodo ambiciozni cilji predlaganega projekta v celoti uresničeni.


Nazaj na seznam projektov