Skoči do osrednje vsebine

Analiza raziskovalnih infrastruktur za krepitev nacionalnih in EU raziskovalnih zmogljivosti

Šifra:

V5-2283

Obdobje:

1.10.2022 - 30.9.2024

Letni obseg:

0,22 FTE | 2022

Vodja:

asist.dr. Gregor Čehovin

Veda:

Sociologija

Faze projekta in njihova realizacija:

DS1: Vodenje projekta N1.1 Upravljanje in poročanje o projektu N1.2 Obvladovanje tveganj in zagotavljanje kakovosti DS2: Vpliv raziskovalnih infrastruktur (RI) na razvoj ERA in nacionalnega raziskovalno inovacijskega okolja N2.1: Sistematični pregled literature in opredelitev razlike med raziskovalno in tehnološko infrastrukturo N2.2: Metaštudija infrastrukturnih dejavnikov in načinov upravljanja RI in TI N2.3: Pregled sistemov spremljanja in vrednotenja učinkov RI N2.4: Pregled dobrih praks metodologij spremljanja in poročanja o učinkovitosti RI in priporočil za upravljanje infrastruktur v EU N2.5: Razvoj in obdelava vprašalnika za spremljanje in vrednotenje na podlagi enotne metodologije N2.6: Poenoteno spremljanje raziskovalnih infrastruktur N2.7: Konkretizacija priporočil za slovensko znanstvenoraziskovalno in inovacijsko okolje DS3: Študije primera »Sodelovanje z industrijo na primeru HPC Vega in izbranih ERIC-ih DS4: Študija instrumentov financiranja raziskovalnih infrastruktur v državah članicah EU N4.1 Razvoj metodologije in vprašalnikov za države članice N4.2 Izvedba ankete in kvalitativne študije N4.3 Poročilo o ugotovitvah na podlagi izbranih primerov DS5: Diseminacija N5.2 Izvajanje načrta diseminacije

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20042

Vsebinski opis projekta:

Predlagani projekt se osredotoča na vsebine, povezane z evropskimi raziskovalnimi infrastrukturami. Raziskave in analize, ki jih projekt vključuje, bodo služile kot podpora nacionalnemu Načrtu razvoja raziskovalne infrastrukture (NRRI). Hkrati vključuje tudi niz vsebin, ki bodo prispevale k uresničevanju ERA (Evropski raziskovalni prostor), skladno s cilji, zapisanimi v sporočilu Evropske Komisije o prenovljenem raziskovalnem prostoru. (Evropska komisija, COM 628/20). Za krepitev ERA so raziskovalne infrastrukture (RI) ključnega pomena. Vključno z evropskim oblakom odprte znanosti (EOSC) in tehnološkimi infrastrukturami (TI), so RI ključna podpora raziskavam in tehnološkim inovacijam ter gonilna sila multidisciplinarne in podatkovno intenzivne znanosti. Projekt ima dva ključna cilja, ki bosta dosežena s tremi ključnimi delovnimi svežnji (DS): • pregled učinka raziskovalnih infrastruktur na raziskovalne zmogljivosti v nacionalnem in mednarodnem (EU) prostoru ter priprava predlogov ukrepov za izvajanje ESFRI Roadmapa na nacionalni ravni. • oblikovanje ustrezne metodologije, ki se bo uporabljala pri vrednotenju razvoja evropskih raziskovalnih infrastruktur in bila tako v oporo upravni strukturi ESFRI kot nacionalnim državam pri vrednotenju in oblikovanju lastnih načrtov razvoja RI (nacionalnih RI roadmapov). DS2: Vpliv raziskovalnih infrastruktur (RI) na razvoj ERA in nacionalnega raziskovalno inovacijskega okolja Cilji nalog, izvedenih v okviru DS2, je prispevati k razvoju ERA in nacionalnega inovacijskega raziskovalnega okolja. Dostopnost in celovitost sistema raziskovalnih infrastruktur v evropskem prostoru je ključnega pomena za podporo raziskovalnemu delu znotraj ERA. V DS2 bomo z metaštudijo izvedli analizo o ključnih konceptualnih, operativnih in raziskovalnih vidikih dejavnikov in načinov upravljanja RI in TI. Hkrati bomo proučili vpliv RI na razvoj nacionalnega raziskovalnega inovacijskega okolja. V okviru DS2 bo opravljen tudi pregled sistemov spremljanja in vrednotenja učinkov RI, ter razvita metodologija spremljanja in poročanja o socio-ekonomskih vplivih RI. DS3: Študije primera »Sodelovanje z industrijo na primeru HPC Vega in izbranih ERIC-ih Cilj poglobljene analize delovanja izbranih ERIC-ov in HPC Vega je ugotoviti, v kakšni meri obstoječe raziskovalne infrastrukture že naslavljajo potrebe gospodarstva, kakšne so izkušnje s sodelovanjem RI z industrijo in kje se kažejo morebitne ovire tovrstnega sodelovanja. DS4: Študija instrumentov financiranja raziskovalnih infrastruktur v državah članicah EU Cilj nalog v tem delovnem svežnju je proučitev sistemov financiranja ter sinergične porabe sredstev s študijo, ki bo vključevala zbiranje podatkov z anketnimi vprašalniki ter intervjuji med izbranimi RI. Pri tem bomo uporabili tudi metodo Delfi, ki se uporablja za napovedovanje, zbiranje informacij v procesu odločanja ali zbiranje mnenj o različnih strategijah. Na podlagi izvedenih nalog DS2 bomo oblikovali metodologijo in kazalnike za spremljanje učinkovitosti RI, ki bi jih lahko aplicirali v vseh (njihovih) domenah delovanja. Oblikovali bomo priporočila za spremljanje in upravljanje RI v EU. Pomembna naloga bo aplikacija ugotovitev in priporočil za slovensko znanstvenoraziskovalno okolje. Na podlagi izvedenih nalog DS3 bomo pripravili predlog dolgoročne strategije delovanja ERIC in drugih ESFRI Landmark projektov in se tako proaktivno odzvali na oblikovanje tehnoloških infrastruktur, kjer se sodelovanje z gospodarstvom že uspešno razvija. Na podlagi nalog izvedenih v DS4 bomo pripravli pregled stabilnega financiranja RI ter na podlagi ugotovitev izvedene študije pripravili predloge in priporočila stabilnega finaciranja.


Nazaj na seznam projektov