Skoči do osrednje vsebine

Rekonfiguracija novinarstva sredi vzpona ekonomije pozornosti in zatona javne sfere

Šifra:

J5-3110

Obdobje:

1.10.2021 - 30.9.2024

Letni obseg:

0,19 FTE | 2021

Vodja:

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

REKONFIGURACIJA NOVINARSTVA SREDI VZPONA EKONOMIJE POZORNOSTI IN ZATONA JAVNE SFERE Program dela DS1 Spreminjajoči se novinarski delovni proces, akterji in ločnice RN1.1: Homogenizacija spletnih novic - Analiza spletnih novic Raziskovalna naloga 1.1: Homogenizacija spletnih novic. Cilj naloge je z merjenjem podobnosti med besedili spletnih novic empirično proučiti njihovo homogenost med epidemijo COVID-19, kar bo skupina dopolnjevala s kvalitativno metodo analize vsebin posameznih »dogodkov«. Velikopodatkovno analizo bo skupina opravili s pomočjo platforme Eventregistry ali s pomočjo sistema za prepoznavanje podobnosti novic, ki ga je razvila Slovenska tiskovna agencija. • Analiza literature, dogovori z IJS ali STA in načrtovanje študije: 1.–6. mesec (oktober 2021–marec 2022) • Kvantitativna in kvalitativna analiza novic: 7.–14. mesec (april 2022–december 2022) • Pisanje študije: 15.–21. mesec (januar 2023–julij 2023) • Objava rezultatov: 22.–36. mesec (avgust 2024–oktober 2024) RN1.2: Rekonfiguracija novinarskih veščin - Anketa novinarjev Raziskovalna naloga 1.2: Rekonfiguracija novinarskih veščin. Na podlagi ugotovitev RN1.1 bo skupina z modulom o spreminjajočih se zahtevanih veščinah in percepciji avtonomije dopolnila vprašalnik Worlds of Journalism. Anketa bo izvedena na vzorcu novinarjev v slovenskih medijih, ki so v Medijskem registru Ministrstva za kulturo. • Analiza literature, prepoznavanje »populacije« in konstrukcija »vzorca«: 8.–14. mesec • Dopolnitev vprašalnika in izvedba ankete: 15.–21. mesec izvedba ankete • Analiza pridobljenih podatkov in pisanje študije: 22.–30. mesec • Objava rezultatov: 31.–36. mesec DS2 Novinarstvo med ekonomijo pozornosti in možnostmi za participacijo javnosti RN2.1: Transformacija oglaševalskih trgov Glavni raziskovalni cilj je analizirati, kako strukturne spremembe slovenskega oglaševalskega trga učinkujejo na poslovne strategije glavnih novičarskih medijev in na njihovo produkcijo novic. Izvedba raziskovalnih nalog je razdeljena v pet faz: • Zasnova obeh raziskovalnih nalog, zbiranje gradiva (sekundarni viri, letna poročila), določitev intervjuvancev (1. – 6- mesec) • Analiza dokumentov (6. – 12. mesec) • Intervjuji z oglaševalskimi agencijami in medijskimi hišami v omejenem obsegu (13. – 18. mesec) • Analiza intervjujev, smernice za oblikovanje ankete o novinarskem delovnem procesu, preliminarno poročilo • Končno poročilo (25. – 36. mesec) DS3 Tehnološke spodbude za transformacijo novinarstva RN3.1: Analiza vsebine 662 prijav raziskovalnih projektov Raziskovalna naloga 3.1: Analiza vsebine prijav raziskovalnih projektov. Cilj naloge je analizirati 662 projektov, financiranih v sklopu najpomembnejšega med tovrstnimi programi – Googlove Iniciative za digitalne novice (DNI) med letoma 2016 in 2019. Analiza vsebine financiranih projektov se bo osredinila na problem, ki ga projekt raziskuje, ter predlagane tehnološke rešitve zanj. Poseben poudarek bo na projektih, pri katerih sta tako problem kot rešitev povezana z vrednotami, normami, načeli in praksami poklicnega novinarstva, ki jih lahko prepoznamo kot »mejne objekte«, ki si jih delijo novinarji, raziskovalci, razvijalci aplikacij in financerji • Pripravljalno delo in načrtovanje študije (1.-6. mesec) • Analiza dokumentov (7.-12. mesec) • Zaključna analiza in priprava poročila (12.-18. mesec) DS4 Politični, pravni in sodni postopki, ki vplivajo na novinarstvo RN4.1: Politiki kot »novi novinarji« na Twitterju Ta naloga je namenjena analizi (re)konfiguracije novinarskih mejnih objektov v tvitih, ki se nanašajo na novinarje, novinarstvo in medije, ki so jih objavili ali poobjavili ključni slovenski politiki in akterji moči. Raziskava bo vključevala (1) kvantitativno analizo velikih podatkov o ključnih tendencah najbolj aktivnih uporabnikov Twitterja med političnimi akterji in (2) kvalitativno analizo vsebine izbranih tvitov, osredotočeno na mejne objekte, povezane z novinarstvom in politiko. • Prva faza: pripravljalno delo, zbiranje podatkov, metaanaliza obstoječih analiz o spremembah političnega prostora (prel.-3, del preliminarnih priprav na projekt, deloma opravljeno pred formalnim pričetkom projekta) • Druga faza: kvantitativna analiza velikih podatkov najbolj aktivnih političnih uporabnikov Twitterja, fokus predsednik vlade Janez Janša (0–3 in 7–12) • Tretja faza: kvalitativna analiza vsebine izbranih tvitov političnih akterjev, ki so povezani z novinarstvom in mediji (0–3 in 7–12) Druga in tretja faza se zaradi prepletenosti kvantitativne in kvalitetivne analize izvajata sočasno in sta v teku. Prvi del analize je opravljen (rezultat: znanstveni članek z analizo, ki je v recenzentskem postopku, meseci 0–3), drugi del analize podatkov je predviden v mesecih 7–12. RN4.2: Sodna praksa do konca semestra posvetili metaanalizi, postavitvi načrta raziskave in opredelitvi pravic, ki bodo osnova za oblikovanje vzorca primerov. Zaradi prepolovljenega financiranja bo nabor pravic, na katere se sklicujejo primeri, ki jih bomo vključili v raziskavo, manjši od tistega, ki smo ga navajali v prijavi. Bi pa, ne glede na tedanji rezervni plan, ohranili analizo sodne prakse ESČP. Namesto tega bi opustili intervjuje, kar pomeni, da RN 4.3 (Intervjuji z mejnimi akterji) ne bi izvajali. Potek dela: • Pripravljalno delo in načrtovanje študije (1.-5. mesec) • Analiza dokumentov (6.-12. mesec) • Zaključna analiza in priprava poročila (13.-18. mesec).

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18767&search_term=J5-3110

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18767&search_term=J5-3110

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18767&search_term=J5-3110

Vsebinski opis projekta:

Novinarstvo kot poseben način produkcije znanja in kot poklic se skozi leta bistveno spreminja pod pomembnim, čeprav ne izključnim vplivom (komunikacijske) tehnologije. Zaradi splošnih zgodovinskih sprememb je celovita študija novih tehnoloških orodij, družbenih trendov in poklicnih usmeritev v novinarstvu nujna ne le za njegov obstoj in razvoj, temveč tudi za obstoj in razvoj celotne javne sfere, ki v veliki meri sloni prav na novinarstvu. Izhajajoč izi tega splošnega zgodovinskega okvira si projekt zastavlja tri glavne cilje: (1) proučiti, kako novi načini digitalnega komuniciranja omogočajo, (ponovno) ustvarjajo in spreminjajo delovanje, pogoje in značilnosti (slovenskega) novinarstva v razmerah globalne ekonomije pozornosti in utekočinjene javne sfere, (2) identificirati značilne novinarske »mejne predmete«, ki si jih delijo s pomembnimi gospodarskimi, tehnološkimi in političnimi komplementarnimi in konkurenčnimi nenovinarskimi akterji, in (3) oceniti pretekle in prihodnje možne posledice regulativnih zahtev in ukrepov, ki zadevajo novinarske »mejne predmete«. Za dosego teh ciljev bomo v projektu razvili inovativni model »mejnega dela« za raziskovanje odzivanja novinarstva na tehnološke izzive in v tem okviru iskali odgovore na štiri sklope specifičnih vprašanj: 1. Kako spremembe v delovnem procesu vplivajo na naravo in meje novinarske produkcije ter poklicni status novinarstva preko preoblikovanja novinarskih zahtev po spretnostih, prestrukturiranja delitve dela in socialnega nadzora v redakcijah ter spreminjanja stopnje avtonomije novinarjev v razmerju do managementa? 2. Kako spremembe informacijskih subvencij, zlasti oglaševanje in trženje, ki jih vsiljuje ekonomija pozornosti, vplivajo na poslovne modele novic in deprofesionalizacijo novinarstva v razmerah informacijskega preobilja ter poblagovljene, redke, koncentrirane in razdrobljene pozornosti? 3. Ali finančne spodbude, ki jih zagotavljajo tehnološka podjetja, krepijo povezavo med novinarji in skupnostmi, ki jim služijo, ali ogrožajo prakse, avtonomijo in avtoriteto novinarstva? 4. Kako komunikacijski in regulativni ukrepi, ki jih izvajajo politični akterji in predstavniki slovenske izvršne, zakonodajne in sodne oblasti, vplivajo na novinarstvo s tem, da mu omogočajo ali preprečujejo opravljanje vloge varuha načela javnosti? Izhajajoč iz glavnih ciljev in raziskovalnih vprašanj je projekt razčlenjen z v štiri delovne sklope raziskovalnih dejavnosti, ki obravnavajo (1) spremembe delovnega procesa, akterjev in mej v novinarskem delu (RS1), s posebnim ozirom na (2) položaj novinarskega poklica med tržno obliko ekonomije pozornosti in možnostmi za participacijo javnosti (RS2), (3) vpliv tehnoloških spodbud, ki preoblikujejo novinarske prakse in vrednote, (RS3), ter (4) nove oblike političnih, pravnih in sodnih ukrepov, ki regulirajo novinarstvo (RS4).

Dokumenti:

1. Faze projekta


Nazaj na seznam projektov