Skoči do osrednje vsebine

TAP J5-3109 Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih

Šifra:

J5-3109

Obdobje:

1.10.2021 - 30.9.2024

Letni obseg:

0,19 FTE | 2021

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Marinko Banjac

Zunanji vodja:

UL FDV

Sofinancerji:

ARRS

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

Raziskava bo temeljila na zaporednem eksploratornem modelu, ki bo potekal v treh prepletenih fazah. Prva faza bo predstavljala poglobljeno kvalitativno študijo. Raziskovali bomo obravnave in podobo politične participacije mladih v procesih oblikovanja mladinskih politik v Sloveniji (DS2). Poleg tega bomo osvetljevali prakse in percepcije mladih o politiki in politični participaciji. Pri tem smo upoštevali heterogenost mladih in jih razdelili na tri skupine glede na njihovo predpostavljeno raznoliko politično aktivnost: (1) mlade politike (DS 3), ki so formalno vpeti v politiko, (2) mlade aktiviste (DS 4), ki na heterogene načine javno delujejo na raznolikih vsebinskih področjih in (3) apolitične mlade (DS 5), ki se samoopredeljujejo kot tisti, ki jih politika ne zanima. Vsako od teh skupin bomo raziskovali v svojem delovnem sklopu, kjer bomo s posamezniki iz vsake skupine izvedli po dve fokusni skupini in 12 poglobljenih intervjujev. V drugi fazi bo izvedena kvantitativna raziskava na reprezentativni populaciji mladih v Sloveniji. 6 DS je tako namenjen merjenju oziroma izvedbi spletne ankete o percepcijah o politiki in politični participaciji v Sloveniji. Sklepna, tretja faza pa bo predstavljala triangulacijo podatkov in integracijo rezultatov ter bo namenjena izvedbi končnih analiz (DS 7). S takšno zastavitvijo so osrednji cilji projekta: 1.) operacionalizacija inovativnega analitičnega aparata za raziskovanje političnega participacije onkraj volitev; 2.) pridobiti vpogled v podobo in razumevanje politične participacije mladih v formalnih okvirih mladinskih politik; 3.) prispevati k razumevanju, kakšne pomene mladi pripisujejo politiki ter kako razumejo in udejanjajo politično participacijo onkraj volitev; 4.) primerjati in osmisliti razlike in/ali podobnosti obravnave politične participacije mladih na ravni mladinskih politik in perspektiv mladih o politični participaciji (onkraj volitev.); 5.) razviti inštrument merjenja politične participacije mladih na podlagi percepcij mladih ter oblikovati metodološke napotke za raziskovanje mladine in njihove politične participacije v okviru nacionalnih raziskav.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18766&search_term=J5-3109

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18766&search_term=J5-3109

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18766&search_term=J5-3109

Vsebinski opis projekta:

Politična participacija mladih je eden ključni izzivov sodobnih demokracij ter eden od najbolj preučevanih fenomenov znotraj politologije in, širše, družboslovja. Razlogi za takšno zanimanje so v normativnih predpostavkah, da je za demokracijo ključno, da v političnih procesih državljani, še posebej mladi, participirajo. Razlog je tudi v prepoznavanju upada politične participacije mladih v formalnih političnih procesih, kar naj bi bil eden od temeljnih pokazateljev krize predstavniške demokracije. Kot prepričljivo argumentirajo sodobne raziskave, mlade kljub nezanimanju za formalne kanale politične participacije privlačijo alternativni načini sodelovanja v političnem življenju. Vendar pa večina raziskav politične participacije mladih izhaja iz ozkih definicij in predpostavljenih kanalov politične participacije. Izpuščajo pa eno od bistvenih vprašanj, in sicer kako mladi sami dojemajo in kakšne pomene pripisujejo politiki in politični participaciji. Kot odgovor na ta identificiran problem proučevanja, bomo v projektu izhajali iz sodobnih usmeritev “raziskovanja z mladimi”, ki postavlja mlade v center raziskovanja, jim daje glas ter jih obravnava kot akterje, ki ključno prispevajo k razumevanju tematike politične participacije mladih, predvsem onkraj volitev. V projektni prijavi smo tako zasnovali pristop »onkraj volilne skrinjice«, ki bo poleg izhajanja iz pozicije mladih sledil še 1.) Zastavitvi raziskave na široki definiciji politike in politične participacije, 2.) prepoznavanju in zajemanju heterogenosti mladih 3.) naslavljanju apolitičnih mladih, 4.) primerjavi obstoječih načinov obravnave politične participacije mladih v formalni politiki, s percepcijami mladih samih ter 5.) multidisciplinarnemu raziskovanju z integracijo metod. V skladu z zgornjimi izhodišči bomo projekt Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih izvedli na metodološko inovativen način, in sicer prek integracije metod.


Nazaj na seznam projektov