Skoči do osrednje vsebine

Spreminjajoča se vloga države: država in politike zaposlovanja v kontekstu krize COVID-19

Šifra:

Z5-3221

Obdobje:

1.10.2021 - 30.9.2023

Letni obseg:

0,25 FTE | 2021

Vodja:

doc.dr. Marko Hočevar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DELOVNI SKLOP 1: Pregled različnih pristopov, ki obravnavajo spreminjajočo se vlogo države na področju politik zaposlovanja v okviru krize COVID-19 (M1 - M4) Cilji: Raziskati različne teoretske in metodološke pristope k razumevanju vloge države tekom krize COVID-19 na področju politike zaposlovanja in razviti celovit teoretski in empirični model, ki bo osnova za našo nadaljnjo raziskavo. DELOVNI SKLOP 2: Raziskava spreminjajoče se vloge države na področju politike zaposlovanja (M4 - M11). Cilji: Analizirati javnopolitične instrumente, ki so jih sprejele izbrane države, in odnose znotraj javnopolitičnih omrežij. DELOVNI SKLOP 3: Terenska raziskava (M12 - M20) Cilji: Delo, opravljeno v delovnih sklopih 1 in 2 bo osnova za ta delovni sklop. Cilj je izvesti poglobljene intervjuje in fokusno skupino z namenom, da dobimo poglobljen vpogled v odnose in vlogo države znotraj javnopolitičnih omrežij na področju politik zaposlovanja med krizo COVID-19. Ob tem želimo tudi raziskati vpliv krize COVID-19 na državo na splošno in na njen odnos do gospodarstva in družbe v treh izbranih državah. DELOVNI SKLOP 4: Sinteza rezultatov in primerjava izbranih držav (M21 - M24) Cilji: Izvesti končno sintezo in analizo podatkov, zbranih v prejšnjih delovnih sklopih, ter primerjati izbrane javnopolitične instrumente, spremembe odnosov v javnopolitičnih omrežjih in vlogo države znotraj le-teh v treh izbranih državah. DELOVNI SKLOP 5: Diseminacija rezultatov projekta (M1 - M24) Cilji: Cilj tega delovnega sklopa ni le diseminacija rezultatov raziskave znotraj znanstvene in strokovne skupnosti, temveč tudi doseganje večje prepoznavnosti in poglobljenega razumevanja spreminjajoče se vloge države v krizi COVID-19 na področju politike zaposlovanja v širši javnosti. Prispevati želimo k večjemu zavedanju pomena vloge države v odnosu do gospodarstva in družbe in s tem povečati znanstveno in javno koristnost rezultatov projekta.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18768&search_term=Z5-3221

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18768&search_term=Z5-3221

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18768&search_term=Z5-3221

Vsebinski opis projekta:

Raziskovalni projekt naslavlja spreminjajočo se vlogo države na področju politik zaposlovanja v okviru krize COVID-19. Projekt se osredotoča na ekonomski vidik krize COVID-19 ter na posebne javnopolitične instrumente sprejete na področju politik zaposlovanja, na preoblikovanje odnosov v javnopolitičnih omrežjih in na vlogo državnih akterjev znotraj le-teh na področju politik zaposlovanja. Projekt temelji na metodi primerjalne študije primera (najrazličnejša zasnova sistemov - most different systems design). Raziskava se bo osredotočala na tri primere: Slovenijo, Portugalsko in Irsko. Te tri države imajo različne tipe javnopolitičnih omrežij, različne tipe tržnega gospodarstva, različne blaginjske režime, različno državno in gospodarsko tradicijo v 20. stoletju in so v različnih časovnih obdobjih postale članice EU. Kljub tem razlikam predpostavljamo, da je v vseh treh primerih mogoče opaziti prehod k statizmu znotraj javnopolitičnih omrežij na področju politik zaposlovanja. Glavni namen projekta je z uporabo empiričnega in primerjalnega pristopa pojasniti spreminjajočo se vlogo države med krizo COVID-19 na področju politik zaposlovanja v treh izbranih državah. Prva primerjalna analiza študij primerov spreminjajoče se vloge države na področju politik zaposlovanja v okviru krize COVID-19 predstavlja ključni znanstveni prispevek raziskovalnega projekta. Na podlagi predhodnih raziskav vodje projekta glede preoblikovanju države v zadnjih štirih desetletjih, projekt raziskuje vpliv sedanje krize COVID-19 in spreminjajočo se vlogo države na področju politik zaposlovanja z uporabo različnih metod: metoda primerjalne študije primera; poglobljeni (pol) strukturirani intervjuji s ključnimi akterji v javnopolitičnih omrežjih v izbranih državah (predstavniki države, sindikatov, delodajalcev); fokusna skupina (različni eksperti); analiza razpoložljivih statističnih podatkov o javnem mnenju in pričakovanjih javnosti glede vloge države na področju politike zaposlovanja (European Social Survey, European Value Study), analize podatkov o trgu dela in stopnjah brezposelnosti v izbranih državah (Eurostat, OECD, EUROFOUND, EU LFS); ter analize različnih zakonov na področju politike zaposlovanja, vladnih odločitev na tem področju in sporazumov socialnih partnerjev v treh izbranih državah. Raziskovalni projekt bo prek osredotočanja na spreminjajočo se vlogo države v odnosu do gospodarstva in družbe in prek analize posebnih javnopolitičnih instrumentov na področju politik zaposlovanja, preoblikovanja odnosov v javnopolitičnih omrežjih in vloge državnih akterjev v le-teh, zapolnil vrzel v obstoječi literature.


Nazaj na seznam projektov