Skoči do osrednje vsebine

Odstiranje javnopolitičnih posvetovanj v fazi oblikovanja EU politik

Šifra:

J5-2563

Obdobje:

1.9.2020 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,23 FTE | 2020

Vodja:

prof.dr. Damjan Lajh

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

Program dela je organiziran okoli dveh temeljnih raziskovalnih vprašanj: (1) Katere so glavne značilnosti interesnih skupin, ki sodelujejo v javnopolitičnih posvetovanjih v fazi oblikovanja EU politik? (2) Kateri dejavniki določajo vpliv interesnih skupin na rezultate javnopolitičnih posvetovanj v fazi oblikovanja EU politik? Program dela bo obsegal pet aktivnosti (A): (A1) projektno vodenje, (A2) razvoj teoretično raziskovalnega modela, (A3) zbiranje podatkov, (A4) analiza podatkov in (A5) diseminacija. Teh pet aktivnosti bo razdeljenih v devet medsebojno povezanih delovnih paketov (DP): (DP1) projektno vodenje; (DP2) razvoj teoretičnega in empiričnega modela za merjenje dostopa, vpliva in pristranskosti interesnih skupin; (DP3) vzorčenje javnopolitičnih posvetovanj; (DP4) mapiranje interesnih skupin; (DP5) analiza vsebine; (DP6) spletna raziskava med predstavniki interesnih skupin; (DP7) osebni intervjuji z uradniki Evropske komisije; (DP8) analiza podatkov o dostopu, vplivu in pristranskosti interesnih skupin; (DP9) diseminacija znanstvenih rezultatov (glej sliko 3 za povezave med aktivnostmi in delovnimi paketi). DP1 (1-36 mesec): Projektno vodenje Opis: Projektno vodenje bo potekalo ves čas trajanja projekta, njegov namen pa je zagotoviti uspešno realizacijo vseh projektnih aktivnosti. Delovni paket bo tako vključeval nadzor nad izpolnjevanjem administrativnih obveznosti, pravočasnim izvajanjem projektnih aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji, spremljal bo odgovarjanje na raziskovalna vprašanja, testiranje hipotez, zagotavljal kakovost projektnih aktivnosti, dosežkov in rezultatov ter skrbel za izpolnjevanje predvidenih mejnikov. V okviru projektnega vodenja bomo zagotovili, da bodo raziskovalne aktivnosti usklajene, ugotovitve raziskav pa se bodo učinkovito prenašale med posameznimi delovnimi paketi. Za namen uresničevanja teh ciljev bomo organizirali redna srečanja projektne skupine, na katerih si bodo člani projektne skupine pripravili zapisnike s sklepi. Projektno vodenje bo vključevalo spremljanje in oceno vseh projektnih aktivnosti v programu dela. Projektno vodenje bo spremljalo napredek projekta, opredelilo potencialna tveganja in predlagalo rešitve, tako da bodo izzivi učinkovito rešeni in vsi rezultati (outputs in outcomes) projekta ustrezno obravnavani. To bo izvedeno s pomočjo mednarodnega posvetovalnega odbora, ki se bo vsako leto sestal s projektno skupino in vrednotil napredek. Rezultati in publikacije: - Podrobna razdelitev nalog in časovni razpored. - Redna srečanja projektne skupine za dogovor o znanstvenih rezultatih in doseženimi nalogami v programu dela projekta. - Letna srečanja z mednarodnim posvetovalnim odborom. Časovni razpored: meseci: 1–36; Trajanje: 36 mesecev. Mejnik 1: Podrobna razdelitev nalog in časovni razpored (2. mesec). Vodja DP: Damjan Lajh DP2 (1-4 mesece): Razvoj teoretičnega in empiričnega modela za merjenje dostopa, vpliva in pristranskosti interesnih skupin Opis: Namen tega delovnega paketa je razviti celovit teoretični in empirični model, ki bo služil kot osnova za zbiranje, analizo in sintezo podatkov, zbranih v celotnem projektu. V okviru projekta bomo uporabili različne metode, od analize vsebine, kvantitativnih podatkov, zbranih z anketo, in kvalitativnih podatkov, zbranih z intervjuji. Razvit model raziskavanja nam bo pomagal združiti zbrane podatke in oblikovati enotne zaključke. V okviru DP2 bomo izvedli kritičen primerjalni pregled literature o dostopu, vplivu in pristranskosti interesnih skupin v okviru javnopolitičnih posvetovanj na ravni EU, podali podrobno oceno vključitve interesnih skupin v posvetovanja v fazi oblikovanja EU politik ter razvili teoretični in empirični model raziskovanja. Rezultati in publikacije: - Pregled literature in predviden napredek. - Teoretični in empirični model raziskovanja. Časovni razpored: meseci: 1–4; Trajanje: 4 mesece. Mejnik 2: Teoretični in empirični model merjenja dostopa, vpliva in pristranskosti interesnih skupin (4. mesec). Vodja DP: Danica Fink Hafner DP3 (4-6 mesec): Vzorčenje javnopolitičnih posvetovanj Opis: Projektna raziskava bo zajemala obdobje javnopolitičnih posvetovanj, organiziranih med mandatom Evropske komisije v obdobju 2014–2019. V okviru DP3 bomo vzorčili med vsemi izvedenimi javnopolitičnimi posvetovanji v času mandata prejšnje Evropske komisije (2014–2019). Za zagotovitev razlik v vzorcu bomo v vzorec vključili 5% posvetovanj z največ prispevki pri posamezni javnopolitični tematiki (javnopolitična tematika z največjim številom prispevkov, predloženih s strani interesnih skupin) in 5% posvetovanj z najmanj prispevki pri posamezni javnopolitični tematiki (javnopolitična tematika z najmanjšim številom prispevkov, oddanih s strani interesnih skupin). Pričakujemo, da bo vzorec vključeval različna posvetovanja na različnih javnopolitičnih področjih, od splošnih tematik, ki so vzbudila zanimanje tudi širše javnost, do bolj tehničnih tematik. Rezultati in publikacije: - Baza podatkov vseh javnopolitičnih posvetovanj, organiziranih v obdobju 2014–2019, s podatki o številu prispevkov in javnopolitičnem področju posvetovanja. - Vzorec javnopolitičnih posvetovanj, izbranih za analizo v okviru projekta. Časovni razpored: meseci: 4–6; Trajanje: 3 mesece. Mejnik 3: Vzorec javnopolitičnih posvetovanj (6. mesec). Vodja DP: Alenka Krašovec DP4 (7-13 mesec): Mapiranje interesnih skupin Opis: V okviru DP4 bomo izvedli mapiranje interesnih skupin, ki dostopajo do javnopolitičnih posvetovanj s posebnim ciljem, da bi opredelili značilnosti teh interesnih skupin. Interesne skupine bodo identificirane s pristopom od zgoraj-navzdol. Pripravljena bo baza podatkov s seznamom interesnih skupin in dodatnimi spremenljivkami, kot so: njihovo uradno ime; število oddanih prispevkov; javnopolitično posvetovanje, v katerem so sodelovali; tema posvetovanja; ali so sodelovali s posameznim prispevkom ali v koaliciji; vrsta interesne skupine in raven organiziranosti: lokalna, regionalna, nacionalna, transnacionalna; država izvora; velikost proračuna; število zaposlenih; leto ustanovitve itd. Podatki bodo zbrani s kodiranjem spletnih strani. V primeru manjkajočih vrednosti bodo te zbrane v DP6. Rezultati in publikacije: - Podatkovna baza interesnih skupin, dejavnih na izbranih javnopolitičnih posvetovanjih z glavnimi značilnostmi. - Baza podatkov o vseh prispevkih v okviru vzorčnih javnopolitičnih posvetovanj. Časovni razpored: meseci: 7–13; Trajanje: 7 mesecev. Mejnik 4: Baza podatkov interesnih skupin, dejavnih na vzorčnih javnopolitičnih posvetovanjih (mesec 13). Vodja DP: Meta Novak DP5 (13–20 mesec): Analiza vsebine Opis: Glavni cilj DP5 je izvesti analizo vsebine prispevkov interesnih skupin in primerjati prispevke s končnim zakonodajnim predlogom, ki ga je pripravila Evropska komisija, da bi ugotovili, katere interesne skupine so vplivale na zakonodajni predlog s svojim prispevkom. Prispevki interesnih skupin bodo analizirani in kodirani. Ista analiza bo opravljena tudi na zakonodajnih predlogih, ki jih je pripravila Evropska komisija po opravljenih javnopolitičnih posvetovanjih. S primerjavo kod prispevkov interesnih skupin in zakonodajnih predlogov Evropske komisije, bomo v okviru DP8 analizirali vpliv sodelujočih interesnih skupin na javnopolitični rezultat. DP5 bo vključeval pripravo kodirne knjige, urejanje besedil, kodiranje ter urejanje in analizo kod. Rezultati in publikacije: - Shema kodiranja za vsebinsko analizo prispevkov interesnih skupin. - Baza podatkov s kodami prispevkov interesnih skupin. Časovni razpored: meseci: 13–20; Trajanje: 7 mesecev. Mejnik 5: Podatkovna baza s kodami prispevkov interesnih skupin (19. mesec). Vodja DP: Simona Kustec DP6 (16–21 mesec): Spletna raziskava Opis: V DP6 bomo izvedli spletno anketo s predstavniki interesnih skupin, da bomo zbrali manjkajoče podatke o prispevkih interesnih skupin iz DP4. Hkrati bomo pridobili dodatni merski inštrument za vpliv interesnih skupin na javnopolitični rezultat z individualno oceno zadovoljstva z javnopolitičnimi posvetovanji in z doseženimi spremembami prvotnega predloga po posvetovanjih. Spletna anketa bo potekala med interesnimi skupinami. Naše pretekle izkušnje s spletnimi anketami pri populaciji interesnih skupin so imele dokaj dobro stopnjo odziva (glej Beyers in drugi, 2020: v tisku). Ker so interesne skupine razpršene po državah članicah EU in izven njih osebni intervjuji niso izvedljivi, tako zaradi časovnih omejitev kot tudi velikih finančnih stroškov. Vse interesne skupine, identificirane v okviru projekta, bodo povabljene k sodelovanju v raziskavi. DP6 bo vključeval pripravo inštrumenta za raziskovanje, pilotno raziskavo za testiranje raziskovalnega inštrumenta, zbiranje podatkov in izgradnjo podatkovne baze. Rezultati in publikacije: - Merilni inštrumenti za spletno anketo. - Poročilo o pilotni študiji spletne raziskave. - Podatkovna baza in dokumentacija. Časovni razpored: meseci: 16–21; Trajanje: 6 mesecev. Mejnik 6: Podatkovna baza spletne raziskave (21. mesec). Vodja DP: Meta Novak DP7 (22–27 mesec): Osebni intervjuji Opis: V okviru DP7 bomo opravili osebne intervjuje s pristojnim EU uradnikom za javnopolitično posvetovanje, da razkrijemo, kako javnopolitični uradniki upravljajo s prispevki javnopolitičnih posvetovanj in kaj je zanje pomembno. Intervjuji bodo potekali osebno v Bruslju. DP7 bo vključeval pripravo vzorčenja in protokola za pridobitev osebnih intervjujev, smernice za intervjuje, testiranje raziskovalnega inštrumenta, vzpostavljanje stikov z javnopolitičnimi uradniki in dogovor o izvedbi intervjujev, izvedbo intervjujev ter analizo podatkov. Rezultati in publikacije: - Protokol vzorčenja in pridobivanja osebnih intervjujev. - Smernice za izvedbo osebnih intervjujev. - Poročilo o testiranju raziskovalnega inštrumenta. - Podatkovna baza in dokumentacija intervjujev. - Poročilo o postopkih, kakovosti podatkov in ugotovitvah intervjujev. Časovni razpored: meseci: 22–27; Trajanje: 6 mesecev. Mejnik 7: Podatkovna baza intervjujev (27. mesec). Vodji DP: Meta Novak in Sabina Lange DP8 (28 do 33 mesec): Kvalitativna in kvantitativna analiza podatkov za merjenje dostopa, vpliva in pristranskosti interesnih skupin Opis: Specifični cilj DP8 je opraviti končno analizo in sintezo vseh podatkov, zbranih v prejšnjih delovnih paketih: populacija interesnih skupin, analiza vsebine, spletna raziskava in intervjuji, odgovoriti na naši dve glavni raziskovalni vprašanji in testirati hipotezi. Preliminarni rezultati bodo objavljeni v poročilu in predstavljeni na zaključni konferenci v Bruslju v okviru DP9. Na podlagi ugotovitev bo raziskovalna skupina pripravila publikacije, kot so zbornik in znanstveni članki. Rezultati in publikacije: - Končno poročilo o znanstvenih rezultatih zaključenega raziskovalnega projekta. Časovni razpored: meseci: 28–33; Trajanje: 6 mesecev. Mejnik 8: Končno poročilo »Dostop, vpliv in pristranskost interesnih skupin v javnopolitičnih posvetovanjih v fazi EU oblikovanja politik« (33. mesec) Vodja DP: Damjan Lajh DP9 (4- 36 mesec): Diseminacija znanstvenih rezultatov Opis: Specifični cilj DP9 je diseminacija znanstvenih ugotovitev in rezultatov, pridobljenih v različnih delovnih paketih tega raziskovalnega projekta. Intenzivna diseminacija naših rezultatov bo prispevala k oblikovanju in izmenjavi novega znanja, vpogledov in razumevanja dostopa, vpliva in pristranskosti vključevanja interesnih skupin v fazo EU oblikovanja politik. Projektna skupina bo sledila načelu odprtega dostopa in zagotovila, da bodo njeni rezultati dostopni v repozitoriju širši javnosti. Diseminacija raziskovalnih rezultatov bo vključevala različne publikacije, kot so spletna stran o projektu, doktorska disertacija, zbornik, članki, prispevki za konference in organizacija zaključne konference v Bruslju, kjer bodo raziskovalni rezultati predstavljeni akademski skupnosti, EU uradnikom in predstavnikom interesnih skupin. Rezultati in publikacije: - Poročila o raziskovalnih rezultatih in podatkovne baze, predvideni v okviru posameznih delovnih paketov. - Spletna stran projekta. - Doktorska disertacija, ki bo delno temeljila na zbranih podatkih v okviru projekta. - Niz objavljenih znanstvenih člankov in prispevkov na nacionalnih in mednarodnih konferencah. - Priprava zbornika o glavnih projektnih rezultatih. - Organizacija zaključne konference v Bruslju, na kateri bodo raziskovalni rezultati predstavljeni akademski skupnosti, EU uradnikom in predstavnikom interesnih skupin. Časovni razpored: Meseci: 4–36; Trajanje: 32 mesecev. Mejnik 9–11: Organizacija zaključne konference (34. mesec), predložen zbornik v recenzentski postopek (35. mesec), oddani članki v recenzijo v priznane znanstvene revije (36. mesec). Vodja DP: Damjan Lajh

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18326&search_term=J5-2563

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18326&search_term=J5-2563

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18326&search_term=J5-2563

Vsebinski opis projekta:

Ob porastu populističnih strank, padanju volilne udeležbe in nižanju zaupanja v politične stranke in institucije se evropske države soočajo z demokratičnim primanjkljajem. Slednje je še bolj pereče vprašanje na nadnacionalni ravni. Zaradi pomanjkanja legitimnosti svojih institucij je Evropska unija (EU) še posebej predmet kritik prisotnosti demokratičnega primanjkljaja. Zato je Evropska komisija sprejela več ukrepov za bolj vključujoče odločanje, da bi izboljšala legitimnost politik, oblikovanih na ravni EU. Ti ukrepi vključujejo usmeritev k participativni demokraciji in vključevanju interesnih skupin in drugih deležnikov v oblikovanje politik. Čeprav lahko deležniki izkoristijo različne priložnostne strukture na ravni EU, organizacija javnopolitičnih posvetovanj v fazi oblikovanja EU politik predstavlja orodje, ki zagotavlja širšo mobilizacijo interesov, pri katerem lahko sodelujejo tako posamezniki kot interesne skupine. V zadnjem času so raziskovalci izrazili zaskrbljenost, da zastopanost interesov kljub odprtemu posvetovanju ostaja pristransko. Zato je vprašljiva enakomerna zastopanost v okviru participativne demokracije, saj različne raziskave kažejo, da ekonomski interesi, nadnacionalne interesne skupine in interesne skupine starejših zahodnih demokracij v večji meri vstopajo v zapleten proces oblikovanja politik na EU ravni. Namen tega projekta je z empiričnim pristopom nasloviti normativno vprašanje dostopa interesnih skupin do procesa oblikovanja politik in njihovega vpliva, kot tudi vprašanje (ne)enake zastopanosti interesnih skupin v povezavi z demokratičnim primanjkljajem/legitimnostjo na ravni EU. Raziskovalni interes bo osredotočen na javnopolitična posvetovanja, ki so organizirana v okviru faze oblikovanja EU politik in ostajajo neznanka v javnopolitičnem procesu EU. Zlasti ni jasno, kako Evropska komisija obravnava prispevke interesnih skupin v okviru posvetovanj in kaj Komisija dejansko upošteva pri pripravi zakonodajnih predlogov, kaj je izpuščeno in s kašnimi razlogi. Cilji projekta so identificirati glavne značilnosti interesnih skupin, ki sodelujejo v javnopolitičnih posvetovanjih v fazi oblikovanja EU politik, odgovoriti, kateri dejavniki določajo vpliv interesnih skupin na rezultate posvetovanj in kakšna je pristranskost pri dostopu in vplivu interesnih skupin. V ta namen bomo izvedli poglobljeno analizo, organizirano v sklopu petih aktivnosti in devetih delovnih paketov, ki bodo vključevali: pripravo vzorca javnopolitičnih posvetovanj, organiziranih v mandatu Evropske komisije 2014–2019, mapiranje populacije interesnih skupin, ki so se odzvale na posvetovanja, analizo vsebine prispevkov interesnih skupin in zakonodajnih predlogov Komisije za merjenje vpliva interesnih skupin na rezultate politik, spletno raziskavo med predstavniki interesnih skupin in osebne intervjuje z uradniki Komisije, da bi razumeli, kako so posvetovanja na EU ravni organizirana, kako se izvajajo in kakšni so njihovi javnopolitični učinki. Predhodne raziskave so bile omejene na preučevanje pristranskosti pri dostopu in na analizo značilnosti interesnih skupin, ki so sodelovale pri posvetovanjih, ter njihovih prispevkov. Neodgovorjeni ostajajo dejavniki, ki določajo vpliv interesnih skupin, kako se pristranskost dostopa prenaša na pristranskost vpliva in kako uradniki Evropske komisije odločajo, katera stališča so upoštevana v okviru posvetovanj in s kakšnimi razlogi. Predlagani projekt si prizadeva zapreti te raziskovalne vrzeli. Odgovori na ta vprašanja bodo obravnavali tudi vprašanje prispevka participativne demokracije k kakovosti demokracije, zmanjšanju demokratičnega primanjkljaja in izboljšanju legitimnosti oblikovanja politik na EU ravni. Projekt bodo izvedli člani Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede, ki je eden vodilnih raziskovalnih centrov pri raziskovanju evropskih povezovalnih procesov. Projektna skupina ima bogate izkušnje na področju raziskovanja interesnih skupin in oblikovanja EU politik.


Nazaj na seznam projektov