Skoči do osrednje vsebine

TP Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Šifra:

MZ-EVALDO 2

Obdobje:

1.2.2020 - 30.9.2022

Vodja projekta na FDV:

asist. Lea Lebar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

Ključni projektni rezultati: - začetno poročilo (predstavitev in vrednotenje izhodiščnega stanja v projektnih okoljih oz. stanja pred začetkom izvajanja projektnih aktivnosti) - tri vmesna poročila (vsakih šest mesecev): januar 2021, julij 2021 in januar 2022. Vmesna poročila bodo vezana na spremljanje uresničevanja izbranih kazalnikov - končno poročilo (september 2022).

Vsebinski opis projekta:

Projekt in evalvacijske aktivnosti, katerih naročnik je Ministrstvo za zdravje, se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.2 »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa«, specifičnega cilja: 9.2.1 »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«. Namen projekta, ki ga evalviramo, je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe, vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva, krepiti in razvijati nove preventivne programe v skupnosti za starejše, izgraditi model prenosa kompetenc med različnimi izvajalci in implementirati nova znanja za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev za starejše v skupnosti. Uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki bodo upravičeni do novih storitev, bodo v okviru projekta dodatno na voljo naslednje storitve: - v skupnosti/na domu: poleg socialnovarstveni storitvi pomoč družini na domu še t. i. nove storitve v skupnosti, nove storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti (npr. fizioterapija in delovna terapija na domu), krepitev avtonomije posameznika, nove storitve v zvezi z zdravili ter storitve e-oskrbe; - v institucionalnem varstvu še nove storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika v institucionalnem varstvu starejših ter priprava zdravil, pomoč pri jemanju že pripravljenih zdravil ter nadzor nad jemanjem zdravil. Do novih storitev v projektu so upravičene starejše osebe, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil in pri katerih je z uporabo enotnega ocenjevalnega orodja, ki ga določi ministrstvo, ugotovljeno, da so upravičene do storitev, ter starejše osebe, ki so skladno z orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjene kot krhke oz. so upravičene do paliativne oskrbe. V okviru evalvacije bomo spremljanji izvajanje projekta v petih testnih okoljih, ki so bili izbrani na javnem razpisu: Koper, Tržič, Maribor, Ptuj in Poljčane. Skupaj vrednotimo 11 aplikativnih evalvacijskih ciljev ter dve raziskovalni vprašanji: - Vrednotenje vzpostavitve in umeščanja vstopne informacijske točke. - Vrednotenje ocenjevanja upravičenosti in orodja za oceno upravičenosti. - Vrednotenje osebnega načrtovanja in koordiniranja storitev. - Vrednotenje timskega dela v integrirani oskrbi. - Vrednotenje postopka izvajanja integrirane oskrbe od vstopa do zagotavljanja storitev. - Vrednotenje strokovnega usposabljanja za izvajalce formalne oskrbe. - Vrednotenje kakovosti delovnega življenja formalnih izvajalcev. - Vrednotenje izvajanja novih storitev (nove storitve v skupnosti, nove storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika v institucionalnem varstvu starejših in v skupnosti, nove storitve v zvezi z zdravili, e-storitve in paliativna oskrba). - Vrednotenje elektronskega zapisovanja in dokumentiranja. - Vrednotenje finančnih in kadrovskih virov. - Vrednotenje spremljanja kakovosti izvajanja storitev. - Kako uporabniki ocenjujejo vpliv intervencije na kakovost njihovega življenja? - Kako neformalni oskrbovalci ocenjujejo vpliv intervencije na njihovo breme oskrbovanja? Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Sodelujoče RO: - Inštitut RS za socialno varstvo (vodilni partner) - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (partner) - Inštitut za ekonomska raziskovanja (partner)


Nazaj na seznam projektov