Skoči do osrednje vsebine

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Šifra:

V5-1932

Obdobje:

1.11.2019 - 31.10.2022

Vodja:

prof.dr. Maja Bučar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

1. faza: Priprava predlogov in pomoč SRIPom pri pripravi podlag za letna poročila (rok: 31.3.2020) 2. faza: Nadgradnja in uskladitev kazalnikov uspešnosti v Akcijskih načrtih in kazalnikov, predvidenih v Vmesnem vrednotenju (rok: 31.3.2020) 3. faza: Pridobivanje manjkajočih podatkov, identificiranih v postopku testiranja predlagane metodologije vrednotenja SRIP 2017-2019 (rok: 30.6.2020) 4. faza: Priprava predlogov nadgradnje sistema upravljanja v smeri spodbujanja sodelovanja med SRIPi in znanstveno raziskovalnim sistemom (30.9.2020) 5. faza: Priprava strokovnih podlag za SVRK za pripravo poročil o izvajanju S4 ter pri pripravi podlag, vezanih na S4 za programiranje kohezijske politike po letu 2020 (rok: prvi del: 31. 3. 2020 in 30.6. 2020; drugi del: 31.3.2021) 6. faza: Kvantitativna analiza ekonomske in razvojne učinkovitosti članov SRIPa (rok: prvi del: 31.12.2020; drugi del: 30.9.2021) 7. faza: Kvalitativna analiza uspešnosti delovanja SRIP, s poudarkom na sodelovanju znotraj in med SRIPi (rok: 31.3.2021) 8. faza: Izvedba prve ocene učinkovitosti in uspešnosti SRIP S4 a priporočili glede metodologije spremljanja ter izvajanja politike strateškega grozdenja (31.10.2022) 9. faza: Oblikovanje posvetovalne skupine

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17974&search_term=V5-1932

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17974&search_term=V5-1932

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17974&search_term=V5-1932

Vsebinski opis projekta:

Predlagani projekt pomeni nadaljevanje in nadgradnjo CRP »Strateška razvojno inovacijska partnerstva kot orodje krepitve inovacijske sposobnosti slovenskega gospodarstva (1.10.2016-30.9.2019). Na podlagi testirane metodologije za spremljanje in vrednotenje SRIPov kot osrednjega instrumenta za uresničevanje Strategije pametne specializacije (S4) je raziskovalna skupina, ki spremlja delovanje SRIPov od njihove ustanovitve dalje, opravila vmesno vrednotenje delovanja devetih SRIPov, ki so se oblikovali v 2017. Cilj projekta je nadgraditi izbrane kazalnike uspešnosti ter prispevati k oblikovanju ustreznih poročil o delu SRIPov, ki bodo upoštevala razvito metodologijo ter predlog kazalnikov. Na osnovi takih poročil bo raziskovalna skupina lahko izvedla kljub relativno kratkem časovnem obdobju po zaključku instrumenta vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti SRIP4 do konca 2022. Pomemben cilj projekta je tudi pripraviti predloge za nadaljnjo nadgradnjo sistema upravljanja SRIPov, ki bo omogočila še intenzivnejše sodelovanje ne le znotraj SRIPov temveč tudi med SRIPi. Izjemnega pomena je tudi oblikovati predloge za tesnejše vključevanje SRIPov v kreiranje raziskovalno-inovacijskih prioritet na ravni države ter za njihovo sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega gospodarskega razvoja. S pomočjo SVRK pri pripravi podlag vezanih na S4 in za programiranje kohezijske politike po letu 2020, pa predlagani projekt cilja na vključenost in prispevek širšemu razvojnemu kontekstu države. Ob tesnem sodelovanju s pisarnami SRIPov, se bo skupina osredotočila na pridobitev manjkajočih podatkov za izvedbo obeh analiz tudi na način, da bo nudila svetovanje pri pripravi letnih poročil SRIPom z opredelitvijo kazalnikov, ki naj jih le – te zajemajo. Raziskovalna skupina je organizirana tako, da vsak od sodelujočih raziskovalcev redno spremlja delovanje izbranega SRIPa in tekoče zbira ustrezne informacije, ki bodo omogočile izvedbo ocene njihovega delovanja in presojo učinkovitosti. Pomemben sestavni del projekta je tudi sodelovanje z naročniki pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo poročil o izvajanju S4. Ob pričakovanjih, da se s pomočjo Strategije pametne specializacije oblikuje trajnejša in skladnejša raziskovalno- inovacijska politika, ki bo omogočila tudi osredotočenje razpoložljivih sredstev (tako finančnih kot človeških virov), je nujna celovita ocena izvajanega instrumenta, ki bo pomembno vplivala tudi na vrednotenje S4 in na programiranje kohezijske politike po letu 2020. Spremljanje in vrednotenje sedanje faze (do 30.9.2019) namreč omogoča, da se v nadaljevanju uvedejo določene korekcije in preusmeritve oziroma se instrument nadgradi. Zato je pomembna naloga predlaganega projekta ne le oceniti učinkovitost in uspešnost instrumenta SRIP kot takega , ampak analizirati, kako optimizirati realizacijo S4 in s tem prispevati gospodarskemu in raziskovalno – razvojnemu in inovacijskemu potencialu Slovenije.

Dokumenti:

1. CRP: Predlogi nadgradnje raziskovalno – razvojnega in inovacijskega sistema v smeri spodbujanja sodelovanja med SRIPi in javnimi raziskovalnimi organizacijami
2. Poročilo CRP SRIP april 2021: Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno inovacijskih partnerstev
3. Letno poročilo: Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno inovacijskih partnerstev (november 2020 - oktober 2021)
4. Končno poročilo CRP SRIP: Vrednotenje delovanja SRIP- ov v obdobju 2017-2021 (oktober 2022)


Nazaj na seznam projektov