Skoči do osrednje vsebine

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Šifra:

J5-1785

Obdobje:

1.7.2019 - 30.6.2022

Letni obseg:

0,72 FTE | 2020

Vodja:

izr.prof.dr. Vesna Dolničar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1 Vodenje projekta (DP1.1: Postopki za vodenje projekta, DP1.2: Obvladovanje tveganj v projektu in zagotavljanje kakovosti, DP1.3: Poročanje); DP2 Razvoj situacijsko-specifičnega okvirja PT (DP2.1 Pregled trenutnega stanja, DP2.2 Oblikovanje modela sprejemanja PT v različnih situacijah družinske oskrbe, WP2.3 Oblikovanje modela učinkov uporabe PT v različnih situacijah družinske oskrbe, DP2.4 Oblikovanje splošnega okvirja študije); DP3 Nacionalna reprezentativna anketna raziskava (DP3.1 Dokončno oblikovanje zasnove kvantitativne raziskave in načina zbiranja podatkov, DP3.2 Razvoj merskih instrumentov in analiza); DP4 Intervencijska študija (DP4.1 Dokončno oblikovanje raziskovalnega načrta intervencijske študije, DP4.2 Validacija dejavnikov sprejemanja PT, DP4.3 Merjenje učinkov uporabe PT v različnih kontekstih družinske oskrbe); WP5 Diseminacija in uporaba rezultatov (DP5.1 Razvoj načrta za diseminacijo projekta, DP5.2. Izvajanje strategije diseminacije in uporabe rezultatov).

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17857&search_term=J5-1785

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17857&search_term=J5-1785

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17857&search_term=J5-1785

Vsebinski opis projekta:

Čeprav družinski oskrbovalci starejših oseb predstavljajo hrbtenico slovenskega sistema dolgotrajne oskrbe starejših oseb, so le redko deležni ustrezne in zadostne pomoči. Trenutni slovenski sistem dolgotrajne oskrbe je fragmentiran, prav tako ni zakona o dolgotrajni oskrbi in negi, ki bi celostno zajel dolgotrajno oskrbo, kar predstavlja dodaten pritisk za družine, ki morajo za oskrbo bolnih starejših družinskih članov pogosto poskrbeti sami. Del družinskih oskrbovalcev, ki ni ustrezno raziskan, so t. i. oddaljeni družinski oskrbovalci, ki se soočajo z velikim številom izzivov, na katere ni zadostnega političnega odziva. Razvoj podpornih sistemov teleoskrbe (PT) je ustvaril nove prostore oskrbe, ki omogočajo oskrbo na daljavo, ter preoblikoval oskrbo in odnose v oskrbi, znotraj in prek tradicionalnih meja doma. Slovenija pri njihovi implementaciji žal zaostaja. Preliminaren pregled literature kaže pomanjkanje raziskav, ki bi v prostorskem kontekstu oskrbe empirično testirale sprejemanje in učinke uporabe podpornih sistemov teleoskrbe pri družinskih oskrbovalcih starejših oseb. Predlagani projekt obravnava zelo pomembna družboslovna vprašanja in zmanjšuje obstoječe vrzeli v znanju z naslavljanjem naslednjih ciljev: 1. razvoj socio-tehničnega teoretskega okvirja sprejemanja podpornih sistemov teleoskrbe in učinkov rabe le-teh za oddaljene in bližnje družinske oskrbovalce starejših oseb; 2. empirična validacija teoretskega modela sprejemanja podpornih sistemov teleoskrbe za oddaljene in bližnje družinske oskrbovalce starejših oseb, na reprezentativnem vzorcu družinskih oskrbovalcev starejših oseb, upoštevajoč vedenjske, odnosne in kontekstualne dejavnike, vključno s čustveno-prostorskim in časovno-prostorskim kontekstom in situacijo oskrbovanja; 3. zagotavljanje novega znanja o učinkih rabe testiranega podpornega sistema teleoskrbe v realnih življenjskih situacijah, s poudarkom na (1) čustveno-prostorskem in časovno-prostorskem vidiku družinske oskrbe in (2) nekaterih osebnih značilnostih oddaljenih in bližnjih družinskih oskrbovalcev starejših oseb ter njihovi situaciji oskrbovanja (npr. spoprijemanje z izzivi oskrbovanja, breme, stres, pozitivni vidiki oskrbe, dobro počutje ipd.); 4. pridobitev trenutno ne-obstoječih reprezentativnih podatkov o značilnostih slovenskih družinskih oskrbovalcev in njihovih izkušnjah z oskrbovanjem ter o kontekstih in situacijah družinskega oskrbovanja; 5. razvoj izvirnega segmentacijskega modela sprejemanja PT pri DO v prostorskem kontekstu in ustreznih person družinskih oskrbovalcev. Zgornji cilji bodo doseženi z izvedbo dveh raziskav med družinskimi oskrbovalci starejših oseb: 1. nacionalne reprezentativne anketne raziskave in 2. intervencijske študije z uporabo mešanih metod. Predlagani raziskavi bosta potekali med (1) družinskimi oskrbovalci starejših oseb v celotnem prebivalstvu, ki bodo vključeni v nacionalno reprezentativno anketno raziskavo, in (2) podskupino družinskih oskrbovalcev starejših oseb (oddaljenih in bližnjih družinskih oskrbovalcev), ki bodo testirali in evalvirali inovativni podporni sistem teleoskrbe, storitev GoLiveClip, ki je dostopna na mednarodnem trgu (ne pa še v Sloveniji). Projektna skupina ima na področju dolgotrajne oskrbe, neformalne oskrbe ter intervencij znotraj teleoskrbe in telezdravja bogate izkušnje iz velikih mednarodnih projektov (FP6-7, H2020, Erasmus+, Interreg). Kakovost in izvedljivost projekta zagotavlja močna udeležba vodilnih svetovnih znanstvenikov, ki so člani znanstvenega posvetovalnega odbora projekta, in s katerimi člani projektne skupine že dolgo uspešno sodelujejo.


Nazaj na seznam projektov