Skoči do osrednje vsebine

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Šifra:

V5-1810

Obdobje:

1.11.2018 - 31.10.2020

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Marko Lovec

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DS 1: Pregled virov, registrov in baz, ki vključuje - Seznam podatkovnih virov in baz (kje, kaj in za koga je trenutno na voljo) - Oceno kakovosti, podvajanj in vrzeli na podlagi metodoloških kriterijev - Kategorizacijo na podlagi IT značilnost, ki je pomembna z vidika združevanja, nadgradenj, rudarjenja in analiz - Predloge za izboljšanje podatkov, razpoložljivosti in dostopa za skrbnike DS 2: Metodologija za izgradnjo podatkovnih baz za analitične namene, ki vključuje delovni nalogi - Pripravo tehničnih podlag za izgradnjo podatkovnih baz, ki izhajajo iz razpoložljivih virov, protokolov ter pričakovanih potreb* - Predloge analitičnih statističnih orodij s pomočjo katerih bo mogoče iz podatkovnih vpisov pridobiti ustrezne izhodne informacije* *Glede na posamezni podatkovni sistem in potrebe naročnika, javnih služb in deležnikov DS 3: Podatkovno strategijo za izvajanje SKP 2021-2027, ki vključuje delovne naloge - Pregled obstoječih strategij, dokumentov na nacionalni in EU ravni v povezavi s podatkovnimi potrebami, upravljanjem in dostopom (denimo seznam kazalcev za spremljanje izvajanja SKP v prilogi nove Uredbe ter dokumenti v zvezi s predlogi nacionalnih prilagoditev izvajanja ukrepov) - Fokusne skupine in delavnice za predstavljanje obstoječih možnosti ter ugotavljanje interesov deležnikov in preverjanje možnih rešitev v dialogu - Normativni okvir za preprečevanje zlorab osebnih podatkov, posegov v poslovno skrivnost in podobno - Tehnične prilagoditve metodologije (DS 2) z vidika specifičnih potreb izvajanja SKP - Podatkovna strategija za izvajanje SKP v Sloveniji v obdobju 2021-2027 z operativnimi koraki za nosilce nalog DS 4: Razvoj pilotnega orodja in testiranje na konkretnih nalogah, ki vključuje - Pregled tehničnih podlag, primerov in možnosti - Razvoj orodja s tehničnega vidika (protokoli, vizualizacija, orodja) - Predstavitev in testiranje z deležniki na podlagi tipičnih delovnih nalog (na podlagi dogovora z naročnikom) - Dopolnjen predlog, podlage za izvedbo in podpora DS 5: Informiranje, vključenost in trajnost - Informiranje o projektu na podlagi ciljnih skupin in po posameznih rezultatih - Oblikovanje svetovalnega odbora, odprti dogodki, ki temeljijo na aktivni vlogi deležnikov (fokusne skupine in delavnice) - Dostopnost gradiv in rezultatov, podpora naročniku in deležnikom pri uporabi in aplikaciji predlaganih rešitev

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17462&search_term=V5-1810

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17462&search_term=V5-1810

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17462&search_term=V5-1810

Vsebinski opis projekta:

Izhodišče predlaganega projekta je krepitev pomena in potreb po primarnih podatkih pri izvajanju Skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije (EU) v obdobju 2021-2027, ki ga bo zaznamoval prehod iz 'politike osnovane na skladnosti' v 'politiko osnovano na rezultatih'. Sprememba med drugim predvideva večjo fleksibilnost, nacionalno definiranje izvedbene ravni ukrepov in kontrolo, vse to pa zahteva ustrezno podatkovno podporo za programiranje obveznega nacionalnega Strateškega načrta, del katerega bo tudi spremljanje in dokazovanje učinkov, ter za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi prilagoditvami in definicijami v procesu nadzora in kontrole. Potrebno bo (a) nasloviti vprašanje zadostnosti in učinkovitosti obstoječih kazalcev in podatkovnih baz, denimo ko gre za dohodkovne učinke in okolje, (b) poiskati možnosti znotraj obstoječih virov ko gre za nove prioritete (Uredba "Strateški načrt" predvideva 9 prioritetnih področij) in kazalce kot je podeželska revščina, infrastruktura, trajnost razumljena v širšem družbeno-ekonomskem smislu (Priloga k uredbi s seznamom kazalcev), ter (c) opredeliti podatkovne potrebe na podlagi predhodne pogojenosti (prej navzkrižna skladnost), oblikovanja ekoloških shem (pasivna oblika podpore znotraj I. stebra) in nacionalnih definicij, ki bodo zahtevale prilagoditev registrov za potrebe nadzora in analize. Vse omenjeno bo potrebno izpeljati v relativno kratkem obdobju do konca leta 2020 na katerega se nanaša tudi omenjen projekt, ki želi naročniku zagotoviti ustrezno podporo v podatkovno zahtevnem procesu. Specifični problemi in cilji, ki jih projekt naslavlja skladno z zahtevami strateških in zakonodajnih dokumentov na eni ter obstoječih znanstvenih spoznanj na drugi strani, so: - Slabo poznavanje (in posledično izkoriščanje) možnosti obstoječih podatkovnih virov, ki nastajajo kot osnova obstoječih nalog (s strani različnih upravljalcev za različne namene, od izvajalskih in nadzornih organov, do statističnih ter znanstveno-raziskovalnih na različnih področjih) (glej npr. Volk in dr. 2017, Rač in dr. 2017; Lovec, Juvančič in Erjavec 2018), predvsem z vidika metodoloških lastnosti, novih potreb, ki izhajajo iz spremenjenega okvirja politike, možnega združevanja, informacijsko-tehnoloških (IT) posodobitev in nadgradenj; - Potreba po centraliziranem pristopu k podatkovnim virom z oblikovanjem ustreznih protokolov in IT rešitev za poenotenje standardov in dostop do podatkov za različne namene s strani različnih deležnikov preko celovite integrirane platforme ter ustreznih rešitev za uporabniške vmesnike, vizualizacijo podatkov in orodij za analitične namene (na podlagi obstoječih izkušenj iz javnega in zasebnega sektorja doma in v tujini, ki jih ima eden izmed partnerjev v projektu); - Naslavljanje konkretnih potreb v procesu izvajanja SKP 2021-2027, ki izhajajo iz prilagoditev ukrepov v nacionalni pristojnosti, novih kazalcev s pomočjo katerih bo potrebno spremljati in meriti uspešnost in učinke politike, ter potreb povezanih z vključevanjem deležnikov v proces za namene soglasja o prilagoditvah, ki bodo zahtevali ustrezno podatkovno podporo v času programiranja in izvajanja in posebno podatkovno strategijo z opredelitvijo operativnih korakov (glej rezultate CRP Perspektive in izzivi izvajanja SKP v Sloveniji po 2020); - Potreba po konkretni tehnološki rešitvi (enotni platformi z uporabniškim vmesnikom) za podatkovno rudarjenje in analitične potrebe skladno z nalogami, ki jih in jih bodo izvajali različni deležniki, od resornega ministrstva, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, KGZS (KSS), raziskovalno-izobraževalnih institucij, nevladnih organizacij in drugi; - Potreba po splošni informiranosti in vključenosti v proces dela s strani deležnikov za zagotavljanje dostopnosti in uporabnosti rešitev ter trajnost projekta po izteku financiranja.

Dokumenti:

1. Delovni sklopi in naloge, rezultati in poročanje
2. Rezultati DS1
3. Rezultati DS3
4. Rezultati DS2_DS4_DS5
5. Povzetek
6. Predstavitev končna Lovec
7. Članek-rezultati


Nazaj na seznam projektov