Skoči do osrednje vsebine

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji

Šifra:

V3-1635

Obdobje:

1.10.2016 - 30.9.2018

Vodja:

prof.dr. Andrej Rus

Veda:

Medicinske vede

Faze projekta in njihova realizacija:

Faze projekta 1. Pregled in ocena stanja izvajanja dejavnosti medicine dela ter ovrednotenje sedanje prakse izvajanja medicine dela (do 1.4.2017) 2. Analiza financiranja dejavnosti medicine dela ter njene umeščenosti v sistem zdravstvenega varstva (do 15.11.2017) 3. Analiza novih potreb in razmer na trgu dela (do 1.4.2018) 4. Priprava podlag za pripravo strateških usmeritev Ministrstva za zdravje (do 30.9.2018)

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=10336&search_term=V3-1635

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=10336&search_term=V3-1635

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=10336&search_term=V3-1635

Vsebinski opis projekta:

V Sloveniji je na področju varnosti in zdravja pri delu vsako leto več prijav in tudi ugotovljenih kršitev. Konkretno na področju zdravstvenega varstva delavcev, Inšpektorat RS ugotavlja, da se razmere ne izboljšujejo. Veliko ugotovljenih kršitev glede zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov izhaja tudi iz neustreznega izvajanja nalog izvajalcev medicine dela. Osnovna naloga medicine dela je preprečevati (in zdraviti) poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter poškodbe pri delu. Izvajanje zdravstvenega nadzora nad delovnimi mesti ima velik pomen. Nevarne snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost delavca, so prisotne na skoraj vseh delovnih mestih, pojavljajo pa se tudi novi in predvsem drugačni viri tveganja, ki so posledica uvajanja naprednejših tehničnih in tehnoloških metod, delovanja nanotehnologije in delovanja elektromagnetnih polj. Delavci delajo dlje in starejši delavci predstavljajo vse večji delež zaposlenih. Nenehno spremljanje dejavnikov tveganja, ki se hitro spreminjajo in prilagajanje ocen tveganja delovnih mest, bi moralo biti za delodajalce izjemnega pomena. Žal prakse na tem področju ne moremo ovrednotiti, ker nimamo pregleda nad stanjem, v kolikšni meri delodajalci te aktivnosti izvajajo. Raziskave, ki bi nam omogočala celovit vpogled v izvajanje dejavnosti medicine dela, v Sloveniji nimamo. V Sloveniji tudi ni izdelane in splošno sprejete metodologije, ki bi služila za ugotavljanje kakovosti dela medicine dela in doseganja standardov, niti ni sprejete enotne metodologije, po kateri bi lahko merili učinke njenega izvajanja. Raziskave v Sloveniji s področja medicine dela so razdrobljene med posamezne institucije, ki pa kažejo stanje le na posameznih elementih delovanja te stroke. Predlagani raziskovalni projekt obravnava dejavnost medicine dela. Osnovna izhodišča projekta so: (1) Cilji in ukrepi s področja zdravja pri delu, ki narekujejo prihodnji razvoj zdravstvenega varstva delavcev in so začrtani v nedavno sprejeti Resoluciji nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016–2025 " Skupaj za družbo zdravja", ki daje medicini dela pomembno mesto na področju zdravja pri delu in v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu iz leta 2003 ter kampanja EU Zdravo delovno okolje 2016-2017: „zdrava delovna mesta za vse generacije“, ki se ji pridružuje tudi Slovenija in izpostavlja pomen razmer na delovnih mestih z vidika zdravja. (2) Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je stopil v veljavo konec leta 2011 in določa pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev glede zagotavljanja varnega in zdravega dela ter ukrepe, ki jih je v zvezi s tem dolžan izvesti delodajalec; (3) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o delovnih razmerjih, predvsem v delu, ki ureja delovne pogoje delavcev, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ureja invalidsko zavarovanje in Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki poleg ZVZD-1 urejajo področje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji; (4) Pravilniki s področja varnosti in zdravja pri delu, predvsem Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Cilj projekta je ugotoviti, kakšno je stanje na področju izvajanja in financiranja dejavnosti medicine dela. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu predstavlja enega pomembnih izzivov predvsem glede načina organizacije storitev in posledično glede stanja medicine dela kot uveljavljene specializacije in dobre prakse. Zaradi nezadostnega poznavanja sedanje prakse, bomo v okviru projekta: Pripravili celovito analizo izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji; Ovrednotili sedanjo prakso izvajanja medicine dela; Analizirali financiranje dejavnosti medicine dela ter njeno umeščenost v sistem zdravstvenega varstva; Analizirali nove potrebe in razmere na trgu dela; Pripravili podlago za pripravo strateških usmeritev Ministrstva za zdravje.


Nazaj na seznam projektov