Skoči do osrednje vsebine

Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018

Šifra:

V5-1645

Obdobje:

1.10.2016 - 30.9.2017

Vodja:

izr.prof.dr. Anže Burger

Veda:

Družboslovne vede

Faze projekta in njihova realizacija:

Namen projekta je bil z novejšimi podatki posodobiti izračune tehnoloških in izvoznih primerjalnih prednosti, ki so bila narejeni že kot analitične podlage Slovenske strategije pametne specializacije - S4 v aprilu 2014, ter preizkusiti dodatne metodološke pristope in podatkovne vire, ki bi lahko omogočili še boljši vpogled v konkurenčnost slovenskega gospodarstva in tudi raziskovalne dejavnosti. Posodobitev izračunov tehnoloških in izvoznih primerjalnih prednosti je pokazala precejšnjo spremembo v naboru identificiranih najbolj konkurenčnih panog. Analiza je pokazala, da je raven dejavnosti včasih neustrezen nivo analize, saj se mnoge panoge z razkritimi primerjalnimi prednostmi do zadnjih nekaj največjih izvoznikov ne razlikujejo od panog brez primerjalnih prednosti. Velja tudi obratno, nekaterim panogam brez razkritih primerjalnih prednosti manjka le nekaj velikih izvoznikov, da bi strukturno postale podobne dejavnostim, ki smo jim določili razkrite primerjalne prednosti. Zato opozarjamo, da je potrebno v procesu oblikovanja prioritetnih področij in konkretnih ukrepov upoštevati to pomembno kvalitativno lastnost geneze primerjalnih prednosti. Analiza grozdenja s pomočji input-output tabel je identificirala dve dejavnosti (kemikalije in kemični izdelki ter proizvodnja živil in pijač), ki imata potencial razvoja v vlogi podpornih industrij že uveljavljenim sektorjem v pomembnih grozdih, oziroma, povedano z drugega zornega kota, njuno morebitno razvojno zaostajanje lahko pomeni ozko grlo za razvoj drugih dejavnosti. V reviziji S4 je torej smiselno preveriti, ali bi gospodarske in raziskovalne subjekte s teh področij lahko pridružili kakšnemu od že obstoječih prednostnih področij. Analiza raziskovalne dejavnosti je identificirala raziskovalna področja in raziskovalne subjekte, kjer že tesno sodelujejo z gospodarstvom; v reviziji S4 je torej smiselno preveriti, ali so identificirani subjekti že vključeni oziroma bi jih lahko vključili v kakšno od obstoječih prednostnih področij. Glede spodbujanja gospodarsko relevantnih raziskav predlagamo diferenciran pristop, ki bo upošteval, ali gospodarsko sodelovanje že obstaja in ga je potrebno samo dodatno podpreti, ali pa gospodarsko sodelovanje kljub identificiranemu raziskovalnemu potencialu ne obstaja v zadostni meri in ga je potrebno šele spodbuditi. Razmisliti je treba tudi o spodbudah za razvoj gospodarsko relevantne raziskovalne dejavnosti v okviru visokošolskih zavodov ter na tistih raziskovalnih področjih, ki bi lahko podprla konkurenčne panoge, pa ustrezen raziskovalni potencial vsaj v tej analizi ni bil ugotovljen. Raziskava je bila namenjena predvsem posodobitvi in razširitvi analitičnih podlag, ki so ob pripravi S4 služile za opredelitev prednostnih področij, zdaj pa lahko služijo za njihovo delno prilagoditev ali razširitev. Enako pomembne za revizijo pa bodo seveda tudi ugotovitve oziroma izkušnje z dosedanjim uresničevanjem strategije v praksi, zlasti glede delovanja SRIP, ki so pomenili pomembno institucionalno inovacijo na področju strateškega usmerjanja razvoja.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=10376&search_term=V5-1645

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=10376&search_term=V5-1645

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=10376&search_term=V5-1645

Vsebinski opis projekta:

Slovenija je septembra 2015 dobila svojo prvo strategijo pametne specializacije (S4). Čeprav so bila prednostna področja opredeljena na podlagi empiričnih analitičnih podlag in v odprtem dialogu z deležniki skozi proces podjetniškega odkrivanja, bodo šele prva leta izvajanja strategije pokazala prednosti in pomanjkljivosti novega sistema upravljanja in izbrane opredelitve prednostnih področij. Revizija S4 v letu 2008 bo zato priložnost, da se izvajanje in struktura S4 prilagodita dobljenim izkušnjam ter da se pri tem upoštevajo posodobljene ter tematsko in metodološko nadgrajene empirične podlage. Namen projekta je izboljšati in posodobiti analitične podlage S4, da bi z njimi podprli revizijo strategije zlasti v smislu izboljšanja opredelitve prednostnih področij. Pri tem je primarno vprašanje, ali so v posamezna že opredeljena prednostna področja vključena vsa za njih relevantna področja in nosilci gospodarske ter raziskovalne dejavnosti. Vprašanje vključevanja povsem novih prednostnih področij, opuščanja nekaterih med njimi ali različnih drugih permutacij pa je sekundarnega pomena, saj je osnovna struktura S4 že sedaj jasno postavljena na dovolj kakovostnih empiričnih podlagah, tako da radikalnejši posegi v sam koncept dokumenta verjetno ne bi bili upravičeni. Proti takšnim posegom govori tudi načelo stabilnosti in predvidljivosti okvira in načina državne intervencije oziroma razvojne politike. Cilji projekta so: C1. Primerjalna analiza analitičnih podlag za strategije pametne specializacije v drugih državah. C2. Kritično ovrednotenje analitičnih podlag S4 v luči mednarodne primerjave, uporabljene metodologije in pokritosti relevantnih vsebinskih področij. C3. Posodobitev in razširitev obstoječih analitičnih podlag, ki temeljijo na podatkih o poslovanju in gospodarskih subjektov in panog. C4. Dodatne (nove) analitične podlage, ki bodo temeljile na doslej neuporabljenih podatkih oziroma načinih uporabe podatkov o dejavnosti gospodarskih subjektov in panog. C5. Dodatne (nove) analitične podlage, ki bodo temeljile na podatkih o raziskovalni, tehnološki in inovacijski dejavnosti nosilcev znanja ter njihovem sodelovanju z gospodarstvom. C6. Primerjava rezultatov opravljenih analiz med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. C7. Kritično ovrednotenje obstoječe opredelitve prednostih področij glede na ugotovitve navedenih posodobljenih in novih analitičnih podlag. C8. Priporočila za revizijo S4 na podlagi ugotovitev projekta. Delo na projektu bo razdeljeno na 3 zaporedne vsebinske svežnje. 1. Namen prvega svežnja je identificirati pomanjkljivosti obstoječe metodologije priprave analitičnih podlag S4. Pomanjkljivosti bodo ugotovljene s pomočjo: - primerjalnega pregleda metodologije priprave strategij pametne specializacije v drugih državah EU, - pregleda najnovejših ugotovitev o determinantah konkurenčnosti držav, regij, grozdov in podjetij ter o vlogi države pri spodbujanju konkurenčnosti, - pregleda relevantnih novejših domačih virov in analiz, povezanih z vsebino in implementacijo S4, - analize ključnih poudarkov deležnikov S4, podanih v okviru procesa podjetniškega odkrivanja ob pripravi S4, - pregleda razpoložljivosti podatkov, tudi glede raziskovalne dejavnosti in tehnološkega razvoja, ki bi jih lahko uporabili pri analitičnih podlagah za revizijo S4. 2. Namen drugega svežnja je, na podlagi predhodno identificiranih pomanjkljivosti, ki bodo povzete v sumarni reviziji obstoječe metodologije, predlagati, preizkusiti in operacionalizirati njene možne dopolnitve. Predlog posodobitev metodologije in njihove operacionalizacije bomo pripravili s pomočjo naslednjih analiz: - analiza področja tehnologije, raziskav in znanosti s poudarkom na sodelovanju med gospodarstvom ter zasebnimi in javnimi institucijami, ki ustvarjajo novo aplikativno znanje. Poskušali bom ugotoviti, na katerih tehnoloških, raziskovalnih in znanstvenih področjih ima Slovenija primerjalne prednosti oziroma potenciale za pametno specializacijo, - analiza rel Dokumenti: 1. S4 revizija končno poročilo


Nazaj na seznam projektov