Skoči do osrednje vsebine

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

Šifra:

J5-8233

Obdobje:

1.5.2017 - 30.4.2020

Letni obseg:

1,05 FTE | 2017

Vodja:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovne vede

Faze projekta in njihova realizacija:

Cilji projekta bodo doseženi skozi nabor aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru naslednjih delovnih paketov: DP1-PROJEKTNO VODENJE (Vodenje in koordinacija projektnih dejavnosti se bodo izvajali skozi celotno obdobje trajanje projekta. Glavni cilj bo jasno določiti odgovornosti, časovni okvir in poročila, spremljanje in zagotavljanje kakovosti, pravočasnost opravljenega dela ter zagotavljanje skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.); DP2-ANALIZA SEKUNDARNIH PODATKOV (Prvi sklop raziskovalnih dejavnosti bo temeljil na že obstoječih podatkih, s pomočjo katerih bomo ocenili pristranskost zaradi nepokritja v mobilnih anketah in raziskali vpliv uporabe mobilnih naprav na kakovost podatkov v standardnih spletnih vprašalnikih ne-eksperimentalnih anket.); DP3-RAZVOJ TEHNIČNIH REŠITEV (Čeprav se projekt primarno osredotoča na metodološke in ne na tehnične vidike mobilnih spletnih anket, bo v okviru predlagane raziskave potrebno identificirati ustrezne tehnične rešitve in jih integrirati v programsko orodje za anketno zbiranje podatkov. Delo, potrebno za izvedbo aktivnosti v tem delovnem paketu, bomo v največji možni meri optimizirali z uporabo že obstoječih rešitev.); DP4-EKSPERIMENTALNE ANKETE (Osrednji empirični del projekta bo sestavljen iz dveh eksperimentalnih anket na ciljnih populacijah z visokim deležem uporabnikov pametnih telefonov. Obe raziskavi bosta obravnavali najbolj ključne vidike kakovosti podatkov v mobilnih spletnih anketah, vendar se bosta osredotočali na različna raziskovalna vprašanja.); DP5-PANELNA ŠTUDIJA (Panel bo oblikovan tako, da bo omogočal nadaljnjo evalvacijo vseh raziskovalnih vprašanj, povezanih s sodelovanjem v mobilnih spletnih anketah, uporabo specifičnih funkcionalnosti mobilnih spletnih vprašalnikov in uporabo senzorskih podatkov za prilagajanje postopkov vabljenja anketirancev in evalvacije učinkov kontekstualnih dejavnikov na kakovost anketnih podatkov. Predhodne raziskovalne aktivnosti bomo tako nadgradili z združitvijo 1) velikega verjetnostnega vzorca iz ciljne populacije druge eksperimentalni anketi, 2) rednega sodelovanja članov panela, 3) nabora celotnega obsega senzorskih podatkov, ki se bodo kot pomembni izkazali v prvi eksperimentalni anketi, in 4) razširjenim eksperimentalnim načrtom glede na ugotovitve obeh predhodnih eksperimentalnih raziskav.); DP6-DISEMINACIJA REZULTATOV (Rezultati projekta bodo prispevali pomembna nova znanstvena spoznanja na področju anketne metodologije in uporabna orodja za splošno anketno prakso. Pričakujemo znatno odmevnost rezultatov v znanstveni skupnosti in med drugimi izvajalci anketnih raziskav.).

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=12511&search_term=J5-8233

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=12511&search_term=J5-8233

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=12511&search_term=J5-8233

Vsebinski opis projekta:

Projekt naslavlja integracijo mobilnih naprav v anketno raziskovanje, ki je en izmed najbolj obetavnih razvojnih trendov v anketni metodologiji. Mobilne spletne ankete, ki so izdelane za izpolnjevanje na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih, ponujajo možnosti za izboljšanje anketnega zbiranja podatkov v smislu dostopa do udeležencev raziskav in razširitve anketnih odgovorov z uporabo specifičnih funkcionalnosti mobilnih naprav (npr. fotografiranje, snemanje zvoka in skeniranje črtnih kod). Omogočajo tudi integracijo podatkov iz senzorjev, vgrajenih v mobilne naprave, in s tem poglobljen uvid v posameznikovo lokacijo, gibanje, aktivnost, okolje in podobno. Vendar pa ostaja v družboslovnih znanostih izkoriščanje teh potencialov razpršeno in omejeno. Projekt bo združeval vrsto metod za izvedbo raziskovanja v naslednjih smereh: 1. Evalvacija problema reprezentativnosti v mobilnih spletnih anketah. Analizirali bomo značilnosti uporabnikov mobilnih naprav za razumevanje populacijskih skupin, ki so primerne za proučevanje z mobilnimi spletnimi anketami. Nato bomo evalvirali pripravljenost za sodelovanje v mobilnih spletnih anketah ter različne ukrepe za njeno izboljšanje, predvsem ob zbiranju senzorskih podatkov iz mobilnih naprav. 2. Elaboracija načel oblikovanja mobilnih spletnih vprašalnikov. Sistematično bomo proučili probleme predstavitve vprašalnikov na mobilnih naprav, ki zahtevajo ustrezne prilagoditve za zagotavljanje kakovosti odgovorov in primerljivosti s spletnimi vprašalniki za osebne računalnike. Osredotočili se bomo tudi na metodološko ustreznost razširitev abketnih odgovorov s fotografiranjem in drugimi funkcionalnostmi mobilnih naprav. 3. Vrednotenje integracije senzorskih podatkov za razširitev anketnih podatkov in izboljšanje njihove kakovosti. Raziskali bomo metodološko uporabo senzorskih podatkov iz mobilnih naprav o posameznikovi lokaciji, okolju (hrup in svetlost) in aktivnosti (gibanju). Pozornost bomo namenili njihovemu potencialu za prilagajanje anketnih postopkov in razumevanje vpliva anketnega konteksta na kakovost podatkov. Rezultati bodo služili tudi kot študija primera za druge namene integracije anketnih in senzorskih podatkov v družboslovju. Sistematična metodološka elaboracija mobilnih spletnih anket, ki bo dosežena skozi projektne cilje, bo predstavljala enega prvih tovrstnih prispevkov. Omogočila bo vzpostavitev celostnih metodoloških smernic in priporočil za implementacijo spletnih anket v družboslovju. Razvite tehnične rešitve bodo prosto dostopne v odprtokodnem anketnem orodju 1KA. Pričakujemo, da bodo projektni rezultati imeli pomemben znanstveni vpliv na anketno metodologijo in v družboslovne discipline, ki lahko izkoristijo potenciale anketiranja udeležencev raziskav v različnih okoljih ter obogatitve anketnih podatkov z lokacijskimi in drugimi senzorskimi podatki (npr. sociologija zdravja, prostorska sociologija, komunikologija in študije prostega časa). Rezultati bodo relevantni tudi za razvoj zbiranja podatkov z mobilnimi napravami v komercialnem raziskovanju in uradni statistiki. Skupina s Fakultete za družbene vede sodi med utemeljitelje metodologije spletnega anketiranja z mednarodno prepoznavnostjo in je mednarodno prepoznavna po znanstvenih objavah, mednarodnih projektih, osrednjem viru informacij o spletnih anketah (WebSM.org) in razvoju odprtokodnega anketnega orodja 1KA. Projektna skupina vključuje tudi partnerje iz Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, ki so med vodilnimi na področju strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja, ter partnerje z Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti, ki delujejo na področju zbiranja in analize lokacijskih podatkov. Pri elaboraciji projektnih aktivnosti in izmenjavi raziskovalnih ugotovitev bomo sodelovali tudi s priznanimi strokovnjaki z Univerze v Michiganu, Univerze Stanford, Univerze Utrecht ter slovenske trženjsko raziskovalne družbe Valicon.


Nazaj na seznam projektov